Next Section

Previous Section

 
 SNARAN..............1
Den snaran iag eij sönderrifwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SNARCKAR............1
Han snarckar när han såfwer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SNARDT..............4
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SNART...............33
Snart löpa snart bijda, X Farwähl med din plåga
Snart löpa snart bijda, X Farwähl med din plåga
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
snart på bohle, snart wed dörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
snart på bohle, snart wed dörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at iag snart haa låßa dem XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och så snart J kundskap fått XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som dem snart till fångar fått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
än det så snart öfwergee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som snart bräckes när man stötter F.III En Krigsmans wijsa
bedröfwar snart ett Took, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
snart eij sedd, som snärder wara, S.I En sulten swarter mager kar
så framt döden eij för snart S.V En Suputhz förswar
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
snart som tu blifwer hans fänta. D.III Ängelska Schique
snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
hon kommer snart fram D.III Ängelska Schique
snart som Mor-Kär hon wänder sig bort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
snart som Solen är gången i skogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Snart döö är mycket bättre, B.IX Klagedicht
Annars goda snart förslösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Barnens pengar snart utöda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
ändras, spricka lijka snart E.XIII Herregunst och Aprilwäder
kommer snart den tredie till. E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 SNATTRAR............1
som stedz snattrar som en kaija S.III Madammoiselle
 
 SNEE................1
giorde mig ett fahrligt snee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SNUFWEDRAKE.........1
Tobaks-näsa, snufwedrake E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 SNUGGA..............2
Stå eij längre där och snugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 SNUS................4
Snus-tobak een allmän gåfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Snus-tobak det geer förnufft S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Lef förnöijd, tag snus-tobak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
snus-tobak gildt itzo geldt S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SNUSA...............2
Jngen ungkarl snusa kan, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Som i snusa eij har Make E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 SNUSTOBAKEN.........1
snustobaken kan fördrifwa. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SNUSTOBAKS..........1
Snustobaks-Dosa och tree litzer baak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SNUUS...............1
i chagrin, tag snuus-tobaak S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SNUUSFULL...........1
en ny-modig snuusfull näsa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SNYFFTA.............1
Lät Tokar snyffta och gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 SNYTA...............1
Näsan sin i watten snyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SNÄLL...............5
du Lilla fogell snäll III. O Nechtergaal
Snäll skiutand’ Astrils snälla båga, XXVI A L’aimable Bergere
Håll ehr man snäll, D.III Ängelska Schique
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 SNÄLLA..............1
Snäll skiutand’ Astrils snälla båga, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SNÄLT...............1
Jänckar och lagar snält granlåten sin D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SNÄRDE..............1
snärde i Cupidos band, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SNÄRDER.............1
så snart eij sedd, som snärder wara, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SNÄRIER.............1
Han snärier sig när han mäst bångas, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SNÅHL...............1
Den är för snåhl F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 SNÅL................1
En snål Sugga på wår gål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 SNÅLA...............1
men din snåla hunger stilla, S.II Kårf-giästbod
 
 SNÅLAS..............1
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 SNÖBERG.............1
et paar hwijta snöberg skiöna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SNÖHWIJT............1
en dam som har en snöhwijt panna S.I En sulten swarter mager kar
 
 SNÖMOOS.............1
ett par snömoos bållar skiöna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SNÖPING.............1
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 SNÖRBANDZ...........1
snörbandz-axel, puder-rygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SNÖÖ................3
beck-swart håår och snöö-hwijt panna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lijtet andhål, at des snöö XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Så hwijter som en drifwa snöö S.I En sulten swarter mager kar
 
 SO..................1
Så renlig som en smutzig So, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 SOF.................2
Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Sof hwar natt i Herrens säng, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 SOFWA...............1
Jngen Jungfru sofwa kan B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 SOHL................2
rijta werldens andra Sohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ditt Öga är en Sohl som glimmar men doch bränner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SOHLBRÄND...........1
Altijd otäck Sohlbränd blifwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SOHLEN..............10
Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Sohlen måste intet skina, XIX Ödemark i willa Skougar
Näij som Sohlen hafsens wågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Eller hwad som nånsin Sohlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men när som Sohlen oß begynner närmar gåå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwem som seer för stint i Sohlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa

Next Section

Top of Section