Next Section

Previous Section

 
 SMICKREORD..........1
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SMIDDE..............1
knaphåls dryge, silfwer smidde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SMINCKA.............1
Naturen har sielf smincka deij. S.I En sulten swarter mager kar
 
 SMINK...............1
at eij smink uppå dem fins. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SMINKAND............1
För en sminkand fägring man, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SMITTAR.............1
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SMITTER.............1
flere Kuhlors smitter smatter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SMUTZIG.............1
Så renlig som en smutzig So, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 SMYCKA..............1
Då Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SMYGA...............2
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SMÄLL...............1
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SMÄLT...............1
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SMÄLTER.............2
Smälter blifwer lijk er floodh. XIX Ödemark i willa Skougar
en Magnet som iern smälter XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SMÄRR...............1
wore han smärr eller störst D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SMÄRTA..............22
Pijnor plågor Qwahl och smärta, VII Contre L’amour
Medh mycken stor Smärta, X Farwähl med din plåga
Lell rönar man med smärta, X Farwähl med din plåga
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skiönheet Skoopz för kiärlekz smärta, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och för samma smärta. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och den mig ynka skall Öker min smärta, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
ynckan wäckte mycken smärta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Som migh plågat med stoor smärta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det du täncker giöra smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lääk med fromheet då min smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som aldrig weetz utaf min Qwahl och smärta. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Doch altijd utan qwahl och smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Han har mer nöije i sin smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Tröstu älska lijda smärta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Wårt sinnes nöijsamheet befrijar Oß från smärta, XXIX A la plus aimable Bergere
för ingen Smärta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
wijnet dämpar sorg och smärta, S.V En Suputhz förswar
och af motgång lijder smärta, S.V En Suputhz förswar
 
 SMÅ.................31
Men de måst wara små, II Herdinna säij
J Fouglar små som siunga i Skougen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små som hållen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J Fouglar Små som siunga i Skougen IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små begynnen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Huru då små Foglar alla, V J går blef iag mäd spee
Som förjagar foglar små. V J går blef iag mäd spee
Och der de Fouglar små, V J går blef iag mäd spee
Till att fånga deße små, V J går blef iag mäd spee
Små håll der de säkre sittia, V J går blef iag mäd spee
Som förjagar fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Men wij som äre Små, V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Fouglar små. V J går blef iag mäd spee
J Skyn små Foglar jaga, V J går blef iag mäd spee
Wij, fast wij äre små, V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Foglar små. V J går blef iag mäd spee
täta, lagum jämbna, små, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty dhe woro små och trinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Så lekte Jag med Flickor små, XXVI A L’aimable Bergere
Faar wähl små herderinnor alla, XXVI A L’aimable Bergere
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som dheße foglar små dhe sönge dhenne gångh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
någre klippings hanskar små XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Sällia Swiskon och små stenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
med twenne röda tåppar små G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 SMÅFIOLLUG..........1
och lefwa medh lijtet småfiollug förnögd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SMÅT................1
ligga wäl och piälta småt E.XIX Dricka lagom äta godt
 
 SMÅTTER.............1
Och utj småtter delt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SMÖGE...............1
smöge dhe sig lustigt mä XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SMÖKER..............1
Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SMÖRIA..............1
Ty den är rätt en smöria, F.V Lustig frisk opp
 
 SMÖRJA..............1
Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 SNABB...............2
Snabb och qwick som räfwellkruut. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 SNABBER.............2
snabber som et hastigt währ S.I En sulten swarter mager kar
hon är för qwick och snabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SNABT...............1
Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 SNACK...............1
Det gaf sig straxt i tal och snack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 SNAK................1
Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SNAR................2
Skiönste iagh ber deij war eij så snar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 SNARA...............9
den har mig bracht i Snara, II Herdinna säij
Och får Oß i sin snara, VII Contre L’amour
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag kråßa deijligheetens snara, XXVI A L’aimable Bergere
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan

Next Section

Top of Section