Next Section

Previous Section

 
 BOOK................5
Skiämmer du eij denne book, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och min book eij sönder rifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En aflång book med twänne blar G.VIII En aflång book med twänne blar
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Läs först första Mosis book E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 BOOR................2
boor glädien hoos mig inne, S.V En Suputhz förswar
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BOOTH...............5
Fins på din hårdheet aldrig någon booth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
ach ach hwar får iagh booth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag plågas men får eij bedia om booth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Någon bättring eller booth. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 BORD................1
wid mit bord förutan slammer S.II Kårf-giästbod
 
 BORDE...............2
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 BORDT...............3
Min Hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men bordt förmätenheet, iag är det icke wärd, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 BORDTRYCKIA.........1
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BORG................2
storma på min hiertans borg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BORGEN..............1
du sätten i borgen, D.III Ängelska Schique
 
 BORGERSKAPET........1
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 BORGH...............1
Här hwijhlar den i tystheetens Borgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BORT................42
Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort bort, du måste din koos. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort bort, du måste din koos. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Jaga bort Oß fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Foglar små. V J går blef iag mäd spee
Bort bort med sådan Roo, VII Contre L’amour
Bort bort med sådan Roo, VII Contre L’amour
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så res man bort. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Bort då Troheet uhr mit hierta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fräcka Fröya kör’na bort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
bort af onsko och förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
Giästbudin och gick dijt, iag skynda mig och bort, XXIX A la plus aimable Bergere
Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här, XXIX A la plus aimable Bergere
Flyg bort besöök min wackra wän, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som reser bort, kan skee och kommer eij igen, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Bort med suckan bort med längtan, F.III En Krigsmans wijsa
Bort med suckan bort med längtan, F.III En Krigsmans wijsa
bort med sorg, och bort med pust, F.III En Krigsmans wijsa
bort med sorg, och bort med pust, F.III En Krigsmans wijsa
bort med ängslan bort med trängtan, F.III En Krigsmans wijsa
bort med ängslan bort med trängtan, F.III En Krigsmans wijsa
Bort fioler pappers nötter, F.III En Krigsmans wijsa
bort med Eder lärda sång, F.III En Krigsmans wijsa
bort Basisten som så brummar F.III En Krigsmans wijsa
hijt Trummeter, lutor bort. F.III En Krigsmans wijsa
agera, citera, och skämma bort laga-processer, D.III Ängelska Schique
så snart som Mor-Kär hon wänder sig bort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Gie bort Siählen, gee bort ähran, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gie bort Siählen, gee bort ähran, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Plutra bort Confonium, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Thes hon sprang bort förutan krus FA.I Det war en gång en unger katt
Att han förmår eij flyga bort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 BORTA...............4
Så war hon borta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
När den borta är, sigh eij förswara kan S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Men när han är borta, D.III Ängelska Schique
Skryta borta hemma spara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BORTMISTA...........1
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BORTTA..............1
Då han allena är och när hans wän är bortta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BOTA................2
bota den som utj wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
att bota frantzsoser D.III Ängelska Schique
 
 BOTN................1
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BOUREE..............1
wäl som Bouree Pecour, D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BRA.................6
han giör bra lycka utj miugg. S.I En sulten swarter mager kar
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
alla gränder ha bra lius, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
wara nöijd och lefwa bra E.XIX Dricka lagom äta godt
Du dricker bra kan iag och see E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 BRAA................2
Jag skrifwer flijtigt lefwer braa S.I En sulten swarter mager kar
Alla drängar tiena braa B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 BRACHT..............7
den har mig bracht i Snara, II Herdinna säij
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Har då iag säker war, mig listeligen bracht, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
som mig reen i fängzlan bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och i Träldoms ook är bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 BRACKAN.............1
ia, brackan will hon haa B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section