Next Section

Previous Section

 
 SLUT................4
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 SLUTA...............2
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sluta sorgzne ögon till, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 SLUTAS..............1
skola slutas at hon kommer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SLUTER..............1
Sluter min lefnad och ändar min sorgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SLUTET..............1
Hwem weet hwad himlen slutet haar. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 SLUTH...............5
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skall till ett Sluth mitt sidsta ordh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SLUTIT..............2
Min frögd sig slutit har XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men sen det slutit är så måste han stå kar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 SLUTNE..............1
slutne med så skiöna låås XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SLUUT...............2
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
See eij nånßin sluut på meij, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SLUUTH..............1
Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SLÄCKA..............4
den iag aldrig släcka hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
At man släcka må den plåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som eij släcka will min låga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SLÄCKER.............1
Jag släcker din låga, X Farwähl med din plåga
 
 SLÄCKES.............1
Men troo mig släckes liusen ut E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 SLÄCKIA.............2
Hon will sin bitterheet utj min Jämmer släckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SLÄCKT..............1
som är werldens rätta släckt. S.I En sulten swarter mager kar
 
 SLÄDA...............1
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SLÄDAR..............1
slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SLÄGGAN.............1
at ingen smed som släggan för G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 SLÄGT...............1
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SLÄKZ...............3
Och släkz eij utan tårar, VII Contre L’amour
Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SLÄNDA..............1
Hans leda lefnads Slända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SLÄNGER.............1
som på knäna öms-om slänger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SLÄPT...............1
spöö uhr handen har jag släpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 SLÄT................1
huden slät som äggehinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SLÄTER..............2
ärn släter om sin truut, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
släter, som en lurfwig tacka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 SLÄTT...............8
Af kierleken blinde slätt ingen då seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Slätt ingen hielp af sparkas har, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt liufsta sälskap är slätt intet sälskap haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det iag så slätt begynt och illa lycktat har, XXIX A la plus aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Änn du; ty det går dig då slätt; E.XV Om du will frias från beswär
 
 SLÄTTA..............1
har slätta nätter goda daar S.I En sulten swarter mager kar
 
 SLÅ.................4
emoot dem som slå emoot F.I Contre La Fortune
Uthan wij slå wår Källar igen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Slå på kutsken som är dum: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 SLÅR................11
Och min matta puls han slår, I Mer än wackra min herdinna
Och slår när det der effter Gladlynt taar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Min Önskan slår mig felt. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Effter du slår kull mitt hopp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så länge Pulsen slår och hiertat picka kan, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
Ölet det slår ey uti min Panna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jntet bläck på papper slår, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wärjan knäpper slår i gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SLÅS................5
mot dem som sig dristat slås. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
slås omkull och drifwes bårt. F.I Contre La Fortune
slås ängslan uhr mit sinne, S.V En Suputhz förswar
Swäria Slås och otucht drijfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
slås och håller tåf hwar an. E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 SLÅTET..............1
när iag men’t till slåtet gå, S.II Kårf-giästbod
 
 SLÅTTE..............1
slåtte under take, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SLÅTTET.............1
Gå på Slåttet hwar du will; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLÅß................2
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Till att slåß med deij din koo; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLÖT................1
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 SMAAK...............1
ifrån wijnetz söta smaak, S.V En Suputhz förswar
 
 SMAKA...............2
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Förachta eij wår math, men smaka deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SMAKAR..............3
Men smakar här Ståndachtigheetz förtreet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
det smakar wähl i mun. F.VI Contre le Mariage
Det feeta smakar mund, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SMAKLIG.............1
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
 
 SMALER..............1
smaler som en såcker dåcka, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SMATTER.............1
flere Kuhlors smitter smatter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SMED................1
at ingen smed som släggan för G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 SMEDER..............1
för all’ smeder mäster man. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SMEDIA..............1
som Vulcanus sielfwer smedia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SMEED...............1
ingen swarter smeed man seer, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 SMEEKA..............2
Flickorna låta sig smeeka. D.II En nylustig och begärlig WISA
men iag ledz och wid smeeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section