Next Section

Previous Section

 
 SKÅHL...............3
till at äta Eder skåhl S.II Kårf-giästbod
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SKÅHRAR.............2
Beprydd med weck och Skåhrar, B.IX Klagedicht
ha ha Skåhrar, B.IX Klagedicht
 
 SKÅL................2
Tag en skål med kallgiord luth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Tre wackra bruna Ögons skål. E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 SKÅLEN..............1
Håll ditt hufwud öfwer skålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 SKÅNSKE.............1
ifrån wåre Skånske länder, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SKÅP................1
sielf grant utj sitt skåp, B.IX Klagedicht
 
 SKÅRSTENAR..........1
Sotgubben som plä Skårstenar fäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKÅT................1
Medan hans skåt mit hierta så kråßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SKÅTT...............2
Med glädie och frögd uppå dina skått, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
kållrar utaf kärleekz skått, S.V En Suputhz förswar
 
 SKÅÅL...............1
den wackra Jungfru Barbrous skåål. S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKÅÅP...............1
och orörlig som et skååp; S.V En Suputhz förswar
 
 SKÅßOR..............1
För de skåßor, skråmor flera, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SKÖLLIER............1
Sten-Stranden du swalkar och sköllier, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 SKÖNA...............3
i des sköna kärleekz häär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den här Brunetta sköna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKÖNHETZ............2
tänk man hwad en skönhetz skatt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
af din skönhetz stora macht, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKÖNSTE.............3
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SLAAF...............1
skall iag blij din trogna Slaaf. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SLAFWERIJ...........2
uhr arrest ock slafwerij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SLAG................5
Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
att dhe wore i sitt slag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hårda slag och Kiecka stöter; XXVIII Vppå ett Conterfait
Mig med hugg och slag eij höter, XXVIII Vppå ett Conterfait
den andra näsan som war skiönast af sit slag, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SLAGEN..............1
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 SLAGET..............1
Men doch af det slaget rara B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 SLAGGAR.............1
Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SLAGI...............1
Der som dit Conterfey lifachtigt är i slagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SLAGZ...............3
bläncka alle slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad där fans för slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
 
 SLAMMER.............2
wid mit bord förutan slammer S.II Kårf-giästbod
Giöra buller och så slammer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLAPP...............2
ingen slapp derutan lyte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 SLARFWOG............1
Lijk en slarfwog tiggar råck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLASKOT.............1
sielf slaskot som en groda, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SLASKUT.............2
heel slaskut och osnygger, B.IX Klagedicht
Wååt, slaskut, kall och kuhlin B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SLEET...............1
som dem änthelig åth sig sleet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SLEKA...............1
sleka up Öhlet och sparka kull Kannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SLEMT...............1
genom slemt förräderij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SLETT...............1
Från Kongsör slett intet höres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SLICKA..............2
men will han då händerna slicka D.III Ängelska Schique
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SLIJK...............1
som slijk Stadzwackt på mig hyßa, S.II Kårf-giästbod
 
 SLIJKA..............3
Slijka ögon ha wij både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
slijka willkohr hiertat unna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
slijka saker uppå sig, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SLIJTA..............1
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SLIJTAS.............1
Sielf lär han eij med dig slijtas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLIJTH..............1
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SLIJTI..............1
Så ha tugga, lugga, slijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLIJTS..............1
bångas, bråttas, slijts och rijfwes, S.V En Suputhz förswar
 
 SLIJTZ..............1
Jntet rijfz hon intet slijtz hon, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SLIK................1
Kom samma gång, för slik ap’tit, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 SLIKA...............2
Ty när du fångar slika diur FA.I Det war en gång en unger katt
Ty slika diur min kiära Katt FA.I Det war en gång en unger katt
 
 SLINCKA.............1
de slincka hijt och dijt, B.IX Klagedicht
 
 SLIPPA..............3
seen de slippa först till dig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig utur ångest slippa F.I Contre La Fortune
Kund Jag’na en gång slippa, B.IX Klagedicht
 
 SLIPPER.............2
slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 SLIßINGZSTYCKE......1
hwiter som ett Slißingzstycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 SLOCKNAR............1
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SLOG................2
När du slog bläckhornet kull, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SLOGS...............1
Lijk’som tiggiarn reefs och slogs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SLOK................1
och fråga hwem war det slok-öra. D.III Ängelska Schique
 
 SLOKER..............1
Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 SLOKOTER............1
En slokoter Hatt en krokoter Näsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SLOTT...............2
Och många Wippe slott med wågar öfwerskiöllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SLUGER..............1
han är tig för sluger D.III Ängelska Schique
 
 SLUMRA..............1
Dricka, slumra, såfwa, spehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SLUNTAR.............1
Effter sluntar see sig om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SLUPPE..............1
Än om iag sluppe deij. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SLUPPIT.............2
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SLURK...............1
En Bränwijns slurk der på. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte

Next Section

Top of Section