Next Section

Previous Section

 
 SKUBBA..............1
Skubba sig och fingren wrijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKUGGA..............1
För en wacker skapnadz skugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SKUGGAN.............1
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SKUGGEN.............1
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKULD...............3
Men säger mig doch eij min brott och skuld. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SKULL...............17
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och för Er skull, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
Ty för din skull hiertans flicka S.III Madammoiselle
och för din skull är det skedt S.III Madammoiselle
Om iag der uhr skull nappa, B.IX Klagedicht
När iag skull tända eld der på G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Doch tror iag wäl at hwar skull wåga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Men skier det eij är eij min skull. SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Skier det wijst för pängar skull E.LV Tar du dig en gammal Man
Å iag skull taga utet E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 SKULLE..............18
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
skulle öka Tyrcis plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Skulle du dhen lyckligh skatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
eij af qwäfwian skulle döö, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag skulle, iag eij giohle, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
om hon skulle få begiära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De som skulle mig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som de skulle strijda med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skulle hon Er wähl behaga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
ty då skulle J få see XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwem skulle den eij trösta låcka? S.I En sulten swarter mager kar
Hur skulle iag bära Fontangen D.III Ängelska Schique
Jngen bonde unna skulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
At hwar skulle tädan gå, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
För skulle man dig piska, B.IX Klagedicht
Ditt Graföhl skulle blifwa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
om iag det skulle wåga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Spå, Hwad hon skulle få för Man? SP.III En fråga mig, om jag och kan
 
 SKULLET.............1
men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, D.III Ängelska Schique
 
 SKULL’..............3
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
iag skull’ min sidsta dag B.XIII Sidst om en mårgon goo
Han wist eij hwa han skull’ der med FA.I Det war en gång en unger katt
 
 SKUMPA..............2
skumpa, trippa, lustigt kring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Så får du sij hur han måst skumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 SKUNKA..............1
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 SKURSAND............1
at hennes skursand sku bli gryn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SKUTA...............1
Håhlögder som en skuta B.IX Klagedicht
 
 SKUTIN..............1
då iag wardt från Scholan skutin F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKUTIT..............2
Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SKU’................2
sku’ ha femton hwaßa kanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
fins, som eij sku’ gärna willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SKWALLER............1
Kiärngen än med skwaller far, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 SKYLA...............1
och skyla sin ögon, D.III Ängelska Schique
 
 SKYLLDIGH...........1
Hwar och een, tänck, skylldigh ähr, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 SKYLLER.............1
Som skyller mig för det iag intet ändra kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SKYMF...............1
Ach! är det mig eij en skymf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKYN................1
J Skyn små Foglar jaga, V J går blef iag mäd spee
 
 SKYNDA..............3
Tröstu så skynda dig skiönsta Climene, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Giästbudin och gick dijt, iag skynda mig och bort, XXIX A la plus aimable Bergere
deß mehra bör du skynda deij S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKYNDAR.............2
skyndar du deij från meij nu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
nögsamt frögd-samt skyndar sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKÄGG...............2
fransöskt skägg och kinnröks boo, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
alla bönder reena skägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 SKÄMMA..............1
agera, citera, och skämma bort laga-processer, D.III Ängelska Schique
 
 SKÄMMER.............1
Eller elliest skämmer den B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKÄMTA..............1
måste man eij längre skämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKÄNCK..............1
Denne boken till en skänck. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKÄNCKAR............1
öfwer dörar utj skänckar, S.V En Suputhz förswar
 
 SKÄNCKER............1
Den frögd som olust skäncker, F.VI Contre le Mariage
 
 SKÄNK...............1
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SKÄNKIA.............1
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SKÄNKTES............1
som mig skänktes på et faat; S.II Kårf-giästbod
 
 SKÄÄL...............3
emot fiendz’ runda skääl, F.III En Krigsmans wijsa
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
doch kan med skääl iag henne kalla S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKÅDA...............3
Och min jämmer skåda på. XIX Ödemark i willa Skougar
med sin ögon skåda fåhr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
skåda dierfft på deße saker, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SKÅDAR..............4
Och sohlens Glantz med tåhrar skådar an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
skådar lyckan gerna på. F.I Contre La Fortune
 
 SKÅDAS..............1
effter dhe eij skådas få, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SKÅDAT..............1
Och eij Elin skådat an. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 SKÅDER..............1
Kommer skåder, Heerdar all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet

Next Section

Top of Section