Next Section

Previous Section

 
 SKREF...............3
rätt som bäst iag satt och skref S.II Kårf-giästbod
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 SKREFNE.............1
skrefne af Isr. HStrm E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 SKREFWS.............1
Hwad som sidst från Stochholm skrefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 SKRIF...............1
skrif der med på et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 SKRIFFT.............2
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 SKRIFFTER...........2
döde skriffter, lögne drakar, F.III En Krigsmans wijsa
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 SKRIFFTLIG..........1
Skrifftlig will iag henne biuda S.III Madammoiselle
 
 SKRIFS..............1
när det uppå en fullmackt skrifs S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKRIFTLERDE.........1
Phariseer och Skriftlerde B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SKRIFWA.............7
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
iag kan om henne eij stort skrifwa, S.I En sulten swarter mager kar
i en summa till at skrifwa: S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Men Contraint nu alla skrifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 SKRIFWAREN..........1
när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza D.III Ängelska Schique
 
 SKRIFWAS............1
Skall och Skrifwas till min heder, I Mer än wackra min herdinna
 
 SKRIFWER............4
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag skrifwer flijtigt lefwer braa S.I En sulten swarter mager kar
Där i intet pluttrar, skrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKRIFWES............1
som nu skrifwes med gått hopp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKRIFWIT............5
hwad oß Plato hafwer skrifwit F.III En Krigsmans wijsa
Från Örbroo så blef Ehr skrifwit S.V En Suputhz förswar
Att iag nampnet ditt hijt skrifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och läs backfram det skrifwit står SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
som klocka Salomon berömligt skrifwit har E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 SKRIJK..............2
ty dricken nu med skrijk och skråhl S.I En sulten swarter mager kar
bulla opp med skratt och skrijk, S.V En Suputhz förswar
 
 SKRIJKA.............2
Så miuk som på en skrijka, B.IX Klagedicht
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 SKRIJKAR’...........1
Gat-skrijkar’ som will ha så det spijsar D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKRIJKER............1
Skrijker han doch som Armen wor’ åff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKRIKER.............1
Skriker, skräfwar nu som förr. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SKRISKOR............1
Löpa friskt på skriskor om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKRYMPT.............1
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SKRYMTA.............1
som så skrymta heligheet, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKRYT...............1
Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 SKRYTA..............3
Törs nå’n skryta uthaf lycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Altijdh skryta ibland gåßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Skryta borta hemma spara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKRÄCKLIG...........1
Huru skräcklig rädd du blef B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKRÄDDARE...........2
ingen skräddare mehr stiähl, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SKRÄDDRARS..........1
Det är Skräddrars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKRÄFWAR............1
Skriker, skräfwar nu som förr. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SKRÄLLE.............2
Men twij deij ditt gambla skrälle B.IX Klagedicht
ha ha skrälle, B.IX Klagedicht
 
 SKRÄMA..............3
skräma ingen modig man, S.II Kårf-giästbod
Ja han kan skräma barfota D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Så skiön att hon kan skräma baren; SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 SKRÄMDE.............1
Blij skrämde illa wee, V J går blef iag mäd spee
 
 SKRÄMT..............2
Har nu skrämt mitt förra moo F.I Contre La Fortune
Som han så ofta skrämt, at det war synd och skam. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SKRÅHL..............1
ty dricken nu med skrijk och skråhl S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKRÅMOR.............1
För de skåßor, skråmor flera, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SKRÅÅL..............1
iag är af Ehrt skråål heel trötter F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKU.................32
Som iag eij sku gierna willa, I Mer än wackra min herdinna
Sku lijkwähl altijd laga, V J går blef iag mäd spee
Eij sku hoos mig ha gång, XI Jag swor en gång
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
sku de lickwäl nämbde blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wij sku till den sidsta kämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att icke frånwaru sku nöta bandet upp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och hwar kandt sku wara wärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
men sku någon, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
At Skinnbrackor sku förbiudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
at dhe sku gee noga ackt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hur’ sku dhe wähl hinna mä B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Sku det eij gee ap’tit. B.IX Klagedicht
Fast han sku bättre pryda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
at hon sku med sin fiäder kropp FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Een Sugga låg och sku få Grijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
at hennes kalfwar sku få koor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes grißar sku få Soor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes kattor sku få Fåår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes skursand sku bli gryn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes råttor sku blij Swijn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes höns sku wärpa Gull SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp

Next Section

Top of Section