Next Section

Previous Section

 
 SKIÖNAST............2
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
den andra näsan som war skiönast af sit slag, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKIÖNASTE...........1
Sij Skiönaste a II Herdinna säij
 
 SKIÖNHEET...........8
Skiönheet Skoopz för kiärlekz smärta, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
för wår skiönheet i förackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
allas skiönheet utj ban, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
med sin skiönheet eij där in XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har din skiönheet qwäft mit hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Fullkombligheeten sielf, förgås för din Skiönheet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hon i skiönheet grymheet hyser, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SKIÖNHEETEN.........2
Och wijd skiönheeten sielf att iag eij älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SKIÖNHEETENS........2
Sielf näsan din är giord effter Skiönheetens Lagh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Skiönheetens glantz den giord mig ringa fahra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 SKIÖNHEETHENS.......1
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SKIÖNHEETHER........1
Naturens underwärck iblan skiönheether alla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SKIÖNHEETZ..........2
giorde effter skiönheetz lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot hennes skiönheetz macht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKIÖNHET............1
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SKIÖNHETEN..........1
Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SKIÖNHETZ...........3
tror läll at din skiönhetz glantz XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och war eij någon skiönhetz trähl, XXVI A L’aimable Bergere
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKIÖNSTA............1
Tröstu så skynda dig skiönsta Climene, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 SKIÖNSTE............7
Skiönste iagh ber deij war eij så snar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Skiönste ibland alla Skiöna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
skiönste mun som nån’sin Solen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
skiönste ögon med wårt wett XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönste mun som nånsin Solen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och om din Skiönste Kråpp, är utan wank och fehl XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Som Skiönste ögon din, så härligt icke Pråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 SKIÖNT..............10
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Skiönt mitt hierta kallat blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 SKIÖRDT.............1
Som mot dem är skiördt som glas. E.V Dina ögon ä Demanter
 
 SKIÖRT..............1
annat än et skiört Cristall, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKIÖTA..............7
Så måst du det wähl skiöta, II Herdinna säij
Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
att han dig eij alltijd kan skiöta D.III Ängelska Schique
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
Jnga unga karlar skiöta B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Jntet annat skiöta om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet annat skiöta Om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKIÖTAS.............1
mond skiötas med all flijt F.VI Contre le Mariage
 
 SKIÖTER.............1
Jag älskar endast digh och skiöter ingen an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKIÖTH..............1
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKIÖTT..............1
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SKIÖTTARNA..........1
Skiöttarna mäst på Eder lura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 SKO.................1
och Låtom sko-blacker D.III Ängelska Schique
 
 SKOGEN..............3
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
lell lengtar han till skogen, F.VI Contre le Mariage
så snart som Solen är gången i skogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SKOHR...............1
Reggarns tröija, strumpor Skohr. VI Jag weet En liten Pijga
 
 SKOLA...............2
skola slutas at hon kommer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
 
 SKOLE...............1
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
 
 SKOLEN..............1
skolen i märka, D.III Ängelska Schique
 
 SKOMAKARS...........1
Är Skomakars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKOMMARE............1
Kastar ifrån sig sin skommare Söm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKOMMAREN...........1
Skommaren sitter och wrijder [sitt] Läder D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKONSMÅHL...........1
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SKOO................2
mången stackot herre skoo XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En nyer skoo och’n lortig grop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 SKOOPZ..............1
Skiönheet Skoopz för kiärlekz smärta, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 SKOPA...............1
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SKOR................1
som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SKORSTEN............1
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKOUGAR.............2
Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ödemark i willa Skougar, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 SKOUGEN.............2
J Fouglar små som siunga i Skougen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J Fouglar Små som siunga i Skougen IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 SKQWALLER...........1
Ränn’ i by och föra Skqwaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKRAPA..............2
men will han då krusa och skrapa, D.III Ängelska Schique
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SKRATT..............4
Med Liufligdt tahl och lustigdt Skratt, XXVI A L’aimable Bergere
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
bulla opp med skratt och skrijk, S.V En Suputhz förswar
Då får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 SKRATTA.............4
på dhet hon skall skratta fåå F.I Contre La Fortune
Då lär alla åth dig skratta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och så kiöra, skratta flisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Skratta, danßa, gå, spaßera, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKREEK..............1
Skreek och skeet som en rädd biörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn

Next Section

Top of Section