Next Section

Previous Section

 
 SKIERA..............1
Skiera, klippa, sticka sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKIFFTAS............1
All ting ändras, all ting skifftas F.I Contre La Fortune
 
 SKIFFTE.............1
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SKIFWA..............1
Sätt den på en runder skifwa, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 SKIJNER.............1
En kedia fast hon skijner, F.VI Contre le Mariage
 
 SKIJT...............1
och blöta som en skijt, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SKIJTER.............1
fast han skijter på min graaf SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 SKILD...............1
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKILLIA.............1
Jngen, ingen kan mig skillia S.V En Suputhz förswar
 
 SKILLIAS............1
Jag får eij skillias från mitt lijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 SKILLIER............1
Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SKIMFAS.............1
den skall skimfas, kiöras uth XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKINA...............1
Sohlen måste intet skina, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 SKINGRA.............1
dämp ock skingra denne plåga. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKINKLABBEN.........1
Och skinklabben få stundom: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKINN...............3
är halßens hwijta skinn. B.IX Klagedicht
Elin är mitt Sabel skinn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
det är kårfwen i sitt skinn. G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 SKINNBRACKOR........1
At Skinnbrackor sku förbiudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SKINNET.............1
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SKIUT...............2
Pas på lunta, skiut och dundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skiut den uth båd fram och baak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SKIUTA..............3
Skiuta Ehr så af qwistarna ner, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty bond eij skiuta kan, V J går blef iag mäd spee
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 SKIUTAND’...........2
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Snäll skiutand’ Astrils snälla båga, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SKIÄCHTA............2
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Du för migh moth lyckans Skiächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 SKIÄCKTA............1
Som Astrildz Skiäckta sårar, VII Contre L’amour
 
 SKIÄCKTOR...........1
mit Collegium är full skiäcktor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKIÄGG..............3
Söluger Trut och ohäklat Skiägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Swijn och Bönder lika skiägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Ett stort Corpral skiägg bär han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SKIÄHL..............12
du har Skiähl, X Farwähl med din plåga
Wreda Wän dock kiära Skiähl, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hon kallar detta Glam och Grundelösa skiähl, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ett något som med skiähl fullkombligdt kallar sigh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Besnärde den som kan med Skiähl högfärdig wara, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Så är hon doch min enda Skiähl, XXVI A L’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den det ifrån mig skiähl, F.V Lustig frisk opp
intet Skiähl och kroppen hålla fahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 SKIÄHLIGDT..........1
Så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SKIÄHRA.............2
Flyta till Ehr skiähra floodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Och hwar an i Synen Skiähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKIÄLLAN............1
Skiällan får wäl annat liu’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 SKIÄLMERIJ..........1
Jntet annat skiälmerij drifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKIÄMMER............2
Skiämmer Gavotter och dantzar den kryckian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Skiämmer du eij denne book, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKIÄMT..............1
Ditt wählbetänckte skiämt, ditt hurtigaste sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKIÄNCKT............1
hafwer skiänckt oß i din mackt S.II Kårf-giästbod
 
 SKIÄNK..............1
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SKIÄR...............2
Röker Tobak skiär Näfwer och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Skiär foglens wingar strax så kort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 SKIÄRA..............5
mårgonrådnans skiära kropp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
Skiära, klappa, Laska läder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Skiära hiertat mitt i kras, E.V Dina ögon ä Demanter
 
 SKIÖHN..............1
Hon är wähl Skiöhn, men har ett Jerne hierta, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 SKIÖHNA.............4
Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Vtj den Skiöhna Cloris macht, XXVI A L’aimable Bergere
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men sij dennes Ögon skiöhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SKIÖHNHEET..........2
Har skiöhnheet då mit hierta sårat, XXVI A L’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SKIÖLD..............1
ää min wärja, skiöld och spiuut. F.I Contre La Fortune
 
 SKIÖLLIER...........1
Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 SKIÖN...............8
Altijdh ähr hon gran och Skiön. VI Jag weet En liten Pijga
som så skiön är, måst’ man weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes skiön och fagra tycke XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
åt någon skiön Tyran, F.VI Contre le Mariage
Säijer han hör hwad skiön Melodij? D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
skiön att hon kan skräma baren; SP.II Dig will jag önska nu och spå
skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 SKIÖNA..............26
Skiöna Min och täcka leeder, I Mer än wackra min herdinna
Troo du fritt min Skiöna flicka, I Mer än wackra min herdinna
Der Skiöna blommor blomma, VII Contre L’amour
Till des fagra skiöna blomma, VII Contre L’amour
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Skiönste ibland alla Skiöna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hennes skiöna ögon båda, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
et paar hwijta snöberg skiöna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hennes skiöna hande klåfwor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
slutne med så skiöna låås XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
seer du eij deß kedior skiöna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som den skiöna Galathée XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ett par snömoos bållar skiöna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
utaf denne skiöna mund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
Berätta du min mehr än Skiöna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så far då dermed wähl min skiöna herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
men betenck min skiöna Lijsa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Jag weet par skiöna Hand Granater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Att det är dina ögon skiöna: G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Skiöna glaas och Jungfruläder E.XIII Herregunst och Aprilwäder
Par skiöna ögon blir du Frij. E.XLII Om du åstundar wara frij

Next Section

Top of Section