Next Section

Previous Section

 
 SKALLA..............1
När Falcken tar på skalla, V J går blef iag mäd spee
 
 SKALLMEIJOR.........1
hijt skallmeijor, pukor trummor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKAM................2
Så att det är rätt en skam B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som han så ofta skrämt, at det war synd och skam. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SKAMLIG.............1
Sidst en skamlig ända taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKANTZ..............2
tar eij in min hiertans skantz. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
En Jungfrus Jungfru-Skantz B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SKANTZEN............1
gå till dem uhr skantzen ned XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKAPAT..............2
Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 SKAPNADZ............1
För en wacker skapnadz skugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SKARA...............3
Månan medh sin glitter skara F.I Contre La Fortune
För mig bland de dödas skara, F.II Wreda lycka och Oblijda
ibland wår liufwaste skara. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SKARN...............1
Det förwandlat uthi skarn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKARRA..............2
Låth illa altijd skarra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha skarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SKATA...............1
Som en stiärt utaf en Skata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKATT...............8
wore Indiens skatt och håfwor, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tänk man hwad en skönhetz skatt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
i hwar ring en dyrbar skatt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
dricka är min bästa skatt, S.V En Suputhz förswar
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Den som ligger på sin skatt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 SKATTA..............2
Skulle du dhen lyckligh skatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jngen dig då wärdig skatta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKATTAR.............4
Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
bäst iag såg på deße skattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad fritt ähr iag högt skattar, F.VI Contre le Mariage
sit guld och sina skattar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SKATTAS.............2
men af alla håls och skattas S.V En Suputhz förswar
Jngen så fullkomblig skattas B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKATTE..............1
som han wore skatte-rijk. S.V En Suputhz förswar
 
 SKATTER.............2
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hwad är skatter? plågebåhrar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SKA’................3
Du ska’ en wacker hustru få: SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så wacker ska’ din Hustru bli. SP.II Dig will jag önska nu och spå
Den ska’ wißt din kiärsta blij. SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 SKA’AN..............1
war wählkommen ska’an få höra, S.III Madammoiselle
 
 SKE.................2
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 SKEDT...............1
och för din skull är det skedt S.III Madammoiselle
 
 SKEE................6
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som reser bort, kan skee och kommer eij igen, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
Kan skee allen behålla, B.XIII Sidst om en mårgon goo
och kan skee ännu mehra, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SKEELÖGDH...........1
Måste derfrån skeelögdh gåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 SKEENAR.............1
skeenar hon med meij. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SKEER...............4
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
ty alt hans taal skeer apropos S.I En sulten swarter mager kar
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
när det för offta skeer. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SKEET...............1
Skreek och skeet som en rädd biörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SKELM...............1
skelm som geer mehr än han har, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SKEN................1
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SKEPP...............4
En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som ett skepp emoot een klippa F.I Contre La Fortune
Hwad är då det? det är ett skepp. G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 SKICK...............1
en wacker flicka med godt skick, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKICKA..............5
uppå kundskap till dig skicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skicka den som bättre kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
tils tijden sig bättre kan skicka. D.III Ängelska Schique
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
 
 SKICKAR.............1
När iag mina ögon skickar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SKIE................5
Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Blir det frijd kan wäl och skie B.VII Blir det krig så måst wij fort
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt, E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 SKIEDAR.............1
Egen mat med skiedar mäta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKIEHLA.............1
Lijtet Skiehla aldrig glömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKIEN...............1
Till hennes Skien dijt han eij komma kan, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SKIEP...............1
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SKIEPAN.............1
Blifwer Skiepan äntlig full. VI Jag weet En liten Pijga
 
 SKIEPP..............3
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKIEPPET............1
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKIEPZBRÅTT.........1
Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SKIER...............11
Jagh måste tåhla hwad som skier, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men som det aldrig skier så lär eij heller hända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men skier det eij så troo, att iag doch som mig böör, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
På det som daglig skier eij nånsin någon undrar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Men skier det eij är eij min skull. SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Skier det wijst för pängar skull E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section