Next Section

Previous Section

 
 SKABBOG.............1
Wara Skabbog, Siung’ en wijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SKADA...............4
Och ingen skada giöra, V J går blef iag mäd spee
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
at dhe skada mehr än hielpa, F.III En Krigsmans wijsa
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
 
 SKADAN..............2
Det har med skadan sin erfarit, XXVI A L’aimable Bergere
doch tar iag skadan min igen, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SKADDE..............1
Den skadde eij mitt unga Lijf, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SKADE...............2
Dig äter intet skade diur; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Så nyttig, som ett skade diur; SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 SKAFFAR.............5
wijnet skaffar hiertat mod, S.V En Suputhz förswar
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
fast han skaffar bonden födan, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hwar skaffar sig det sielf, men som wij hustru ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 SKAFWA..............1
Gå kiälta skafwa knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SKAHRA..............1
Jbland de willas skahra, VII Contre L’amour
 
 SKAKAR..............1
Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 SKAL................9
hwart skal iag min suckan sända F.I Contre La Fortune
när det skal behaga den flicka, som han will begära, D.III Ängelska Schique
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Skal din Kierleek tyster blij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
ällska will Jag, ällska skal Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
hur’ du Wänne-gnabb skal wäija, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 SKALCK..............1
skalck den som tröttnar först D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SKALDRA.............1
Dee skaldra och de knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SKALL...............111
Skall och Skrifwas till min heder, I Mer än wackra min herdinna
hwarföre skall Jag älska deij II Herdinna säij
deij skall iag stedz berömma III. O Nechtergaal
Och iag i grafwen läggas skall. VIII Så skyndar du deij från meij nu
skall lijkwähl din trogna trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Skall mig doch ingen kunna twinga, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag skall doch älska den iagh wil. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag skall i kiärlek stadig wara, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Skall Jag i alla mina dagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Skall Lyckan altijdh wara mig emoth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och skall och älska dig utj min nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall det dåch tänckia på dig i sin dödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
skall iagh digh till wilies giöra XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
effter Herden dödas skall XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det skall som säijes fram, men icke återgå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Derföre skall iag och olyckan till förtreet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och den mig ynka skall Öker min smärta, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och hwart skall iag då min suckan nu sända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Min sörriande pust skall eij återwända, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Skall Ehr Trähl mitt hierta wara? XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
altijd frij skall lösen wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru iag nu mota skall XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at med strijd skall hållas stilla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man skall begiära nåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Först skall hon eij någon drifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Eij inskränckias skall des wandell XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan det skall wara fritt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om iag mehr skall tiena dig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den skall skimfas, kiöras uth XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hon skall modet wårt eij dämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skall till gruus och aska blij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om det plat skall nederrijfwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at iag uproor skall begynna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skall iag blij din trogna Slaaf. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Skall lijsa här min tunga börda, XXVI A L’aimable Bergere
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
Det annat hon eij skall få röna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Skall till ett Sluth mitt sidsta ordh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
skall hon aldrig mehr få giöra mig förnögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
på dhet hon skall skratta fåå F.I Contre La Fortune
Doch hur länge skall det wara, F.II Wreda lycka och Oblijda
Men ändå iag skall nu lefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall Jag nu rätt i förtret, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall iag mig nu sielf förlåta F.III En Krigsmans wijsa
iag skall genom eelden gå. F.III En Krigsmans wijsa
lusten skall min Käresta wara, F.III En Krigsmans wijsa
Hwarföre skall iag söria, F.V Lustig frisk opp
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
at det eij skall blij det sidsta, S.V En Suputhz förswar
hwad iag äger skall iag sälgia S.V En Suputhz förswar
intet willia att man, mer skall wäija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty Jag skall dantza i denna natt, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
så lustigt rätt så skall det wara D.II En nylustig och begärlig WISA
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
skall man Jungfrurne twätta. D.II En nylustig och begärlig WISA
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Doch Jagh seer det skall så wara, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
För skall gråsten blij till limpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Oxen wingar fåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Suggan blij en Simpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Stockholm lära gå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Gå på skall och Låppefångh, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kom gif mig pängar iag skall spå SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Hwad du en gång för man skallSP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Som en gång din mann skall blifwa? SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Det hon skall sådan lycka ha SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
hur’ du eij nånsin skall få neij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
at du eij får ell skall begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins

Next Section

Top of Section