Next Section

Previous Section

 
 SITTER..............9
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du Fogell som på qwisten sitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
sitter nyckter, som en fleep, S.V En Suputhz förswar
sitter stilla som et wååp, S.V En Suputhz förswar
den som nyckter trumpen sitter S.V En Suputhz förswar
Skommaren sitter och wrijder [sitt] Läder D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jungfrun som sitter wid Bogen och sömmar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Amman som sitter och söfwer den Lilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SITTIA..............8
Små håll der de säkre sittia, V J går blef iag mäd spee
Fouglarna få här eij sittia, XIX Ödemark i willa Skougar
Än förliefder fiollot sittia, XXVIII Vppå ett Conterfait
sittia, ty iag det eij tår S.I En sulten swarter mager kar
der som Eenighet och sämmia sittia främst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
du bed’n och sedan att sittia, D.III Ängelska Schique
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
hwars största beswär är at sittia stilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SITTIEN.............1
i sittien nu neer, D.III Ängelska Schique
 
 SITTJA..............1
än at j så sittja i wrå D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SITT’...............1
Vppå bohle sitt’ och fijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SIU.................1
Jnnan Mårron klåckan Siu; E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 SIUCKER.............1
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 SIUK................2
Ty på ett dygn så war iag siuk och sunder. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
och det giör oß altijdh siuk. F.III En Krigsmans wijsa
 
 SIUKA...............5
blef deraf ingen siuka qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Förnöija allas sin och gie den siuka krafft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
så har fahnen giort din siuka. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
Han ha’ fådt en farlig siuka. E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 SIUKAN..............1
Förr än denne kierlekz Siukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 SIUKELIG............1
Kan den som hälßan har eij kallas siukelig. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SIUKER..............2
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hoos Phillis war iag illa siuker, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SIUNGA..............17
J Fouglar små som siunga i Skougen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J Fouglar Små som siunga i Skougen IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Till att qwittra, kuttra siunga, V J går blef iag mäd spee
at siunga och springa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
då får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Derföre lät migh man siunga och qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Äta såfwa, fijsa, siunga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Siunga så en tysker Psalm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SIUNGER.............11
Jag siunger trantilera, F.V Lustig frisk opp
Sällan hon knöplar flitigt hon siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Äter och dricker hos Bonden och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Röker Tobak skiär Näfwer och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Går hon från Torget hoppar och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
siunger hon om sin hiertelig Kiära trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Gåssen som stånder widh Fönstret och siunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SIUNGES.............2
siunges som then Wederwärdigheet etc. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
siunges effter Engelska Gicquen. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SIUNGIT.............2
Giff mig en Halför iag hafwer siungit trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ach kära Jungfru iag hafwer siungit trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SIUNG’..............1
Wara Skabbog, Siung’ en wijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SIUNKER.............1
Och utj ängzlans böllior siunker nid, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SIÄHL...............5
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som har min Siähl i boijor fördt, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Att Philis blijr min enda Siähl IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
qwäljer meij diupt i min Siähl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som förtära Siähl och Kropp, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SIÄHLEN.............3
har blesserat diupt i Siählen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Gie bort Siählen, gee bort ähran, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SIÄL................1
Thet ej någon Christen Siäl B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SIÖHN...............1
Då fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SIÖMAN..............1
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SIÖN................2
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
dem siön har till steenar giordt, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SIÖNÖD..............1
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 SIÖS................1
Een åkareMärr till Siös E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 SJELF...............1
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SJÖAR...............1
På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SKA.................28
Hierta mitt Ska stadigt brinna, I Mer än wackra min herdinna
Ska iag wördnad för tig bära, I Mer än wackra min herdinna
Ska din åminnelße blij gömd, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Vtj mit minne ska du boo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Sorg ska blij mitt tijdh fördrijf, XIX Ödemark i willa Skougar
Aldrig nånsin ska du finna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt hierta ska för dig ett trogit Ethna wara, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du äst en man som reesa ska S.I En sulten swarter mager kar
men hwar till fanners ska du dra? S.I En sulten swarter mager kar
han ska fägnad fylder blij S.III Madammoiselle
at han eij ska orka sij. S.III Madammoiselle
huru ska iag roosa deij S.V En Suputhz förswar
dricka ska ia, drucki ha ia; S.V En Suputhz förswar
dricka ska iag dag och natt, S.V En Suputhz förswar
dricka ska min glädie wara, S.V En Suputhz förswar
der ska öhl ock winet in, S.V En Suputhz förswar
alt ska ösas i min kropp S.V En Suputhz förswar
alt i hoop ska drickas opp. S.V En Suputhz förswar
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
den ska tåf er och först bli fru G.IV Hwem är som detta gißa kan
ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
den ena ha, den andra ska, ta tiur. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka

Next Section

Top of Section