Next Section

Previous Section

 
 SINA................10
sina kraffter wäl förmehrar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hur han sina Trouppar lager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
at dhe sina herrar stielpa, F.III En Krigsmans wijsa
eller hafft i sina daar, S.V En Suputhz förswar
Mot sina Grannar fächtar med Åren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Hon giömmer sina pengar B.IX Klagedicht
sit guld och sina skattar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 SINN................9
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
tijga älska i sit sinn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som kan fängzla mod ock sinn. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer. XXIX A la plus aimable Bergere
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
Min hambn din wackra fambn, min tilförsicht dit sinn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Bon kiör i Åkren sinn. B.IX Klagedicht
 
 SINNE...............18
Men ach hwart fahr mit sinne hänn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Ett öfwermåttan dygdigt Sinne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ett heelt annat sinne fatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
i min hog och i mitt sinne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Eij kunde nån mit hårda sinne dåra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Som ängzlar sinne mitt och tärer fast min kropp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
tillåtit sinne mitt helt styrlöst wandra kringh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur Offta har doch eij mitt sinnelösa Sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ditt wählbetänckte skiämt, ditt hurtigaste sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett troget Sinne, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
då slås ängslan uhr mit sinne, S.V En Suputhz förswar
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Det Famtag iagh fick det nögde mitt Sinne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SINNELÖSA...........1
Hur Offta har doch eij mitt sinnelösa Sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SINNEN..............3
Mitt hierta är sårat, mine sinnen bedröfwa XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
frögda allas sinnen thär, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
 
 SINNENS.............1
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SINNES..............1
Wårt sinnes nöijsamheet befrijar Oß från smärta, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SINNET..............5
Som sinnet mitt, så platt förstöör, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Haar Sinnet mitt til kiärlek rördt. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
stedz kittlar i sinnet, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SINOM...............1
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SIST................1
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SIT.................7
tijga älska i sit sinn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
och hwar i sit hierta bäär, F.III En Krigsmans wijsa
den andra näsan som war skiönast af sit slag, S.I En sulten swarter mager kar
harmsen at han af sit nampn S.II Kårf-giästbod
med sit fölgie och än flere S.III Madammoiselle
sit guld och sina skattar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SITT................39
hiertat sitt X Farwähl med din plåga
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den i sitt bröst ett redligt hierta bar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der som ängzlan walt sitt boo, XIX Ödemark i willa Skougar
Huru hon sitt pantzar prydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
att dhe wore i sitt slag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den störste nöije sitt utj ditt sälskapp funnit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
att hon kan sitt nöije nåå. F.I Contre La Fortune
sitt älend’ sielf och lee, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
är med sitt egit oförnögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
En Swahla i sitt boo F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Han håller alt sitt qwar, F.V Lustig frisk opp
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Spisen de ha til sitt Element, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Får han man sällja sitt Wedlaß den styggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Till att liggia i sitt stall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och på båt sitt lif at wåga B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kasta tiufgodz i sitt Öga, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
sielf grant utj sitt skåp, B.IX Klagedicht
hwar har fått sitt proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Att hwar har sitt, te’ blåsa på. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
det är kårfwen i sitt skinn. G.VI Jbland tomer, ibland stinner
Uti sitt huushåld natt och da SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
Sitt eij längre tanckefull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Feck et been i sitt arßhål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger

Next Section

Top of Section