Next Section

Previous Section

 
 BLOMMOR.............1
Der Skiöna blommor blomma, VII Contre L’amour
 
 BLOMSTRANDE.........1
Eekar och linder i blomstrande dälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 BLOMSTRENS..........1
blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BLONDA..............1
at de blonda öfwergee XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BLOO................1
giut o Himmel uth mitt bloo F.I Contre La Fortune
 
 BLUNDA..............6
(som eij nånsin kunna blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blunda är det bästa råd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blinder elliest, då måt’ blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blunda är det bästa rådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Blunda; kan du då nå’n sij, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
blunda när som du får sij E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 BLUNDAR.............2
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag blundar wähl, men kan lijkwist eij såfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 BLYGD...............2
Rånna utaf tokut blygd, XXVIII Vppå ett Conterfait
ånger blygd har den som spände bälte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BLYGDEN.............1
är tu arger utan blygden. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 BLÄCK...............2
Jntet bläck på papper slår, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 BLÄCKHORNET.........1
När du slog bläckhornet kull, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BLÄNCKA.............1
bläncka alle slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BLÅ.................3
blijr hennes Grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för hennes wackra ögon blå S.I En sulten swarter mager kar
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 BLÅSA...............2
Hwarest de blåsa [fl]asa och glamma D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Att hwar har sitt, te’ blåsa på. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 BLÅSER..............1
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BLÅß................1
Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 BLÖIJOR.............1
Twätta blöijor wagga barn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BLÖTA...............3
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
mer om Jungfruns pattar blöta, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
och blöta som en skijt, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BLÖTER..............1
utj nå’n blöter famn, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BODDE...............2
Fast Glädie bodde i min hogh, XXVI A L’aimable Bergere
Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BODEN...............1
i boden och handlar, D.III Ängelska Schique
 
 BOET................1
och toma boet stodh qwar. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BOFWEN..............1
Dermed nu den Bofwen lilla, I Mer än wackra min herdinna
 
 BOGA................2
Din pijhl och din Boga, X Farwähl med din plåga
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BOGEN...............1
Jungfrun som sitter wid Bogen och sömmar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BOHL................4
uppå bohl och uppå bänckar, S.V En Suputhz förswar
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
Wårt bohl än som min sängh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
liggia på wårt bohl, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BOHLE...............4
snart på bohle, snart wed dörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag steeg bak om bohle spaker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utaf dem som här wed bohle S.I En sulten swarter mager kar
Vppå bohle sitt’ och fijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BOHLET..............2
flög han från mig öfwer bohlet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ner med boken under bohlet F.III En Krigsmans wijsa
 
 BOHMAR..............1
Porten, windbron, alla Bohmar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BOIJER..............1
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BOIJOR..............6
J dina boijorII Herdinna säij
det plä wähl boijor bära, II Herdinna säij
Som har min Siähl i boijor fördt, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BOKEN...............4
klemma boken under arm, F.III En Krigsmans wijsa
Ner med boken under bohlet F.III En Krigsmans wijsa
Doch eij han, men den boken B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Denne boken till en skänck. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BOMBER..............1
Dina Bomber samt Granater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BON.................1
Bon kiör i Åkren sinn. B.IX Klagedicht
 
 BOND................1
Ty bond eij skiuta kan, V J går blef iag mäd spee
 
 BONDE...............6
Jag will arma bonde bängell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
En Butter bonde-dräng som intet krusa kan, XXIX A la plus aimable Bergere
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
Jngen bonde unna skulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mer än någon tommer bonde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Som en bonde gå och plöija E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 BONDEN..............7
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
Äter och dricker hos Bonden och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bonden som har en Stake i Handen D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Sompt hon af Bonden trugar sompt kiöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bonden som är så miuker i Ryggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
fast han skaffar bonden födan, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
see’n rätta bonden doo. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BONDFOOT............1
den en långer bondfoot tränger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 BONDHÖNA............1
En Bondhöna fäller, V J går blef iag mäd spee
 
 BONDWAGN............1
Som Bondwagn kiörs med hast. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BONS................1
Du får gå i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BOO.................29
Och på hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Boo J de förliefdas hierta, VII Contre L’amour
Jag will fast heller boo, VII Contre L’amour
Vtj mit minne ska du boo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och städz i oroo boo. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Der som ängzlan walt sitt boo, XIX Ödemark i willa Skougar
boo där fritt föruthan meen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om du tänckt där boo utj, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag will här effter ensligdt boo, XXVI A L’aimable Bergere
Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
fransöskt skägg och kinnröks boo, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En Swahla i sitt boo F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
uth med tunnan will iag boo, S.V En Suputhz förswar
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp

Next Section

Top of Section