Next Section

Previous Section

 
 SIGH................22
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som sigh nämbner stedz din wänn XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ett något som med skiähl fullkombligdt kallar sigh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då ända sigh hans liufwa löije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
den ähr allena dhen, men aldt förwandlar sigh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
kall och kulin wijsar sigh F.I Contre La Fortune
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När den borta är, sigh eij förswara kan S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
den sigh önskar ont, han älskar eij en ann. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mena sigh der med lefwa ala francesse D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Thes wreden stillar sigh. B.IX Klagedicht
Att han eij spränger sigh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SIJ.................44
Sij Skiönaste a II Herdinna säij
Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
någre Suckar till at sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
intet täncka intet sij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ja den henne man får sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst iag mig nu wunnen sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sij iag faller för dig neder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sij Sij iag ligger nederstötter, XXVI A L’aimable Bergere
Sij Sij iag ligger nederstötter, XXVI A L’aimable Bergere
betrachtadt noga först, så lärer du få sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men sij dennes Ögon skiöhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sij så råka iag först hem: XXVIII Vppå ett Conterfait
Men sij dennes hand och arm, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ju mera andra iag förnögde glade sij, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij då hwem du manar uth, F.I Contre La Fortune
Sij Så kan Jag, F.V Lustig frisk opp
at han eij ska orka sij. S.III Madammoiselle
som der äre, när dhe sij S.V En Suputhz förswar
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
Som wij den bland hundar sij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Sij så måst man altid wara, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Så får du sij hur han måst skumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Och mera, som du sielf får sij; SP.II Dig will jag önska nu och spå
J din panna kan iag sij SP.V J din panna kan iag sij
Blunda; kan du då nå’n sij, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Nu kan migh hwar och een ett qwarther stäckre sij. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
eliest lärer du få sij: E.XII Har du någon trogen wän
Sij så är det aldrabästa E.XVI Will du hetas wara klook
och fast mindre än få sij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
Så blunda när som du får sij E.XLII Om du åstundar wara frij
Sij så plä iag Catchesen lära. E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 SIJDA...............6
hoos den som ligger wid min sijda S.I En sulten swarter mager kar
Han ligger wijd min sijda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Måst Jag ha wed min sijda B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha sijda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sättia händren i sin sijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
läg eij någon ung wed sijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 SIJDAN..............1
På andra sijdan XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 SIJR................4
När han eij når den hambnen som han sijr, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
at den sig eij wunnen sijr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wäxten man der ymnogt sijr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Du sijr uppå Jungfruns kruus E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
 
 SIJTTIA.............1
altijdh kan man eij i Träldom sijttia S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SILCKES.............1
Och lell gå med Silckes brackor, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SILFRET.............1
Hwad är silfret, hwad är gullet F.III En Krigsmans wijsa
 
 SILFRETZ............1
Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SILFWER.............2
knaphåls dryge, silfwer smidde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 SILFWERPENNING......1
Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 SILFWERRAND.........1
Lijten Hatt med silfwerrand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 SILKES..............3
lenare än silkes wadtt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Fast det är Silkes Band, F.VI Contre le Mariage
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SILL................1
lijk som en spijke sill, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SILLKES.............1
miuka lijk som Sillkes watt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SIMMA...............1
när min mun i wijn får simma, S.V En Suputhz förswar

Next Section

Top of Section