Next Section

Previous Section

 
 SIELFWA.............8
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och intet dig så kiert, som sielfwa dygden är, XXIX A la plus aimable Bergere
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
att hålla sig sielfwa i aga. D.III Ängelska Schique
Som sielfwa Spikilere B.IX Klagedicht
De tände sig då sielfwa op G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 SIELFWE.............1
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
 
 SIELFWER............10
Hon ler der sielfwer åth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
som Vulcanus sielfwer smedia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag giorde hwad Jag sielfwer wille, XXVI A L’aimable Bergere
så tog Mars mig sielfwer ahn. F.III En Krigsmans wijsa
hwad man eij sielfwer har. F.VI Contre le Mariage
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
för honom tu sielfwer får böta. D.III Ängelska Schique
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
ästu för dig sielfwer klook E.XVI Will du hetas wara klook
 
 SIELFZWÅLD..........1
Min Frijheet är fängzlad mit sielfzwåld är brutit XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SIELLF..............2
Fullkombligheeten siellf, och all Natursens fägring, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 SIG.................161
då hyser sig hoos meij? II Herdinna säij
Sig kringt i lufften swinger, V J går blef iag mäd spee
Stiel sig uth ifrån wår mohr, VI Jag weet En liten Pijga
Der med tienar hon sig pengar, VI Jag weet En liten Pijga
Wij nödgas låta för sig gåå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och låta sig brijda, X Farwähl med din plåga
Och aldrig sig wåga X Farwähl med din plåga
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Näär han sig stedz emoth mig widrig teer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Dijt man wähl önskar sig, men doch eij komma kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Himmelen hugnar sig öfwer mit qwahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Bäckarne Öka sig af mina tåhrar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Min frögd sig slutit har XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Haar sig fåfängdt stedz bemött, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som dem änthelig åth sig sleet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
will man sig för kärleck achta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som så fagert sig betee, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen kloker sig förundrar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tänk sig alt förändra kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den sig eij wunnen sijr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Effter de undraga sig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jngen låter sig besticka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Will man sig för kiärlek wakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vthur måhlnet ock sig wijser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
nögsamt frögd-samt skyndar sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lillian räknar sig för ähra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty där har sig alt i sänder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den fägring samblat sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man söker sig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men hon säger sig eij kunna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förän han sig öfwergeer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dy de undandraga sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon måste sig förundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mot dem som sig dristat slås. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwem är som sig will förbarma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
smöge dhe sig lustigt mä XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dem som tappert sig bewijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Han snärier sig när han mäst bångas, XXVI A L’aimable Bergere
Compasset är förrykt, min stierna sig fördöllier, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det hinner alldrig dijt, som det sig tänckt at ämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Neij hon är sig altijdh lijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Wijsar sig förgiffta wreder, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sig moth fienden törs wåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will, XXIX A la plus aimable Bergere
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
Men förr än han fick see sig om, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
slijka saker uppå sig, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när man ödmiuk sig beteer F.I Contre La Fortune
ödet sig doch widrigt teer; F.I Contre La Fortune
Bladet lär sig en gång wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lyckan lär sig till mig wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
Som sig aldrig nånsin geer. F.II Wreda lycka och Oblijda
bladet kan sig en gång wända, F.III En Krigsmans wijsa
lät man Damor sig bemåhla, F.III En Krigsmans wijsa
och hwar man beflijtar sig F.III En Krigsmans wijsa
Som sörjande sig sielf upäter, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Men den sig kan F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
torf leeta sig hwar bijt, F.VI Contre le Mariage
App’titen sig förtreter F.VI Contre le Mariage
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
som mången önskat sig, men iag allena nått. S.I En sulten swarter mager kar
Jsræl Nilßon bugar sig S.II Kårf-giästbod
och med honom sig nå’ roa, S.III Madammoiselle
som sig förr tilldragit har S.III Madammoiselle
master med sig, ochså laga S.III Madammoiselle
och eij wägra wijsa sig S.III Madammoiselle
och af hwar sig låter stympa, S.V En Suputhz förswar
at han frögdar sig och alla, S.V En Suputhz förswar
giör sig galen med maneer, S.V En Suputhz förswar
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
Flickorna låta sig smeeka. D.II En nylustig och begärlig WISA
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique
sig höfligt uhrsächta och niga. D.III Ängelska Schique
tils tijden sig bättre kan skicka. D.III Ängelska Schique
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
och ställa sig rätt, D.III Ängelska Schique
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
sig och uti dantzande öfwa. D.III Ängelska Schique
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
att hålla sig sielfwa i aga. D.III Ängelska Schique
Kastar ifrån sig sin skommare Söm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
så snart som Mor-Kär hon wänder sig bort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Kröker och böger sig lijk som en Katt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sätter han styfft uppå sig sin Hatt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Pompe som sig maintinerar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty han håller sig för goo B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När som dee förlusta sig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Sig har dristat til at tåga, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwar wid the sig förr ha went, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Af Drabanten sig förtient, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som wil sig med katten para. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
d’är swårt sig så att nähra, B.IX Klagedicht
Att grannen sig förundrar, B.IX Klagedicht
Knapnålar fast sig båcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fast han sig glad beteer. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När han sig nys ha raka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Der med plä han sig roa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att man icke stäncker sig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
som sig för linde fruktat B.XIII Sidst om en mårgon goo
Skubba sig och fingren wrijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Effter sluntar see sig om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Krusad Pudrad the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och Långskieggut the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Henne lijkwähl åth sig ryckia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Än man pengar åth sig draga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
See sig rätt som Räfwen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Eij sin nästa hoos sig lijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Se sig effter wijsan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Vtj bäck och flått sig söhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gambla kläder åth sig sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig klä sig som en ann, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Men bar sig mycket owigt te FA.I Det war en gång en unger katt
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Ga sig för barne morska an FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Det gaf sig straxt i tal och snack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
De tände sig då sielfwa op G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
fast han min ofärd för sig seer. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Han klår sig i morgon bakom öra, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Kroppen min sig roligt hwijlar, SP.X SpåGubbens grafweskrifft
der som twå sig sammanpara, E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
De paßa sig så wäl ihoop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Hwar skaffar sig det sielf, men som wij hustru ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Men när han sig hustro tog E.L West du hwad en Ungkarl will
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
förr än som han gier sig fan E.LV Tar du dig en gammal Man
Som gier sig ut för det han intet är. E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
Hwar mumlar talar nu för sig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section