Next Section

Previous Section

 
 SEEDE...............1
Det är wäl en gammal Seede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SEEDER..............1
klooka ord ock wackra seeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SEEDT...............1
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SEEN................20
Seen röner man wähl anna, X Farwähl med din plåga
Seen det så sargat är och ymkelig förswaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
denne fästning ock seen säija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Tusend har iag seen min flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
seen de slippa först till dig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dödas seen med lod och kruth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för hwilken mig seen pengar gifs, S.I En sulten swarter mager kar
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
seen dantza wij Engliske Gicquer, D.II En nylustig och begärlig WISA
Låtz du seen du wille då saker D.III Ängelska Schique
seen komma dhe heem brawera och studsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Seen hotar mig den styggan B.IX Klagedicht
Seen fåhr hon ondt af Mohran, B.IX Klagedicht
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Klaga seen att buken wärcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som Adam då han såf men wakna seen och kiende, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 SEENT...............1
lell’ bittijdh’ opp, och seent i säng, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SEER................26
Af kierleken blinde slätt ingen då seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hoos ingen som iag seer, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
när iagh dina ögon seer XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
seer du eij deß kedior skiöna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Nu iag seer dem återkomma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men iag seer eij nån af alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den Ryan som du seer är och från deße landen, XXIX A la plus aimable Bergere
Hwad seer mitt Öga då när det eij mer kan see, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Titt humeur seer man der strax S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
lijka som man watnet seer S.V En Suputhz förswar
När han nå’n owettig seer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ingen swarter smeed man seer, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Hwem som seer för stint i Sohlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Doch Jagh seer det skall så wara, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag dett helt gierna seer, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
fast han min ofärd för sig seer. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
seer du nu at iag lel kan SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Will du see, hur’ den seer uth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Näsan din seer altijd uth E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 SEET................1
wij få wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
 
 SEE’N...............4
see’n iag rånnat har och bleckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
på det see’n eij må förliuda S.III Madammoiselle
see’n iag böria blifwa kaar; S.V En Suputhz förswar
see’n rätta bonden doo. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SEGERN..............1
at iag segern prijsa må. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SEGLA...............2
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Segla hela wählan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SEGLAR..............1
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SEGLEN..............2
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SEGNA...............1
Men när han dhetta sagdt så segna han omkull XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SEHN................2
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sehn af år och resor trötter E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 SEHR................2
Lyckan wähl min jämmer sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
När hon mit Courage sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 SEIJ................10
herdinna seij, II Herdinna säij
herdinna seij, II Herdinna säij
herdinna seij, II Herdinna säij
Att de spåtska wijsar seij; XXVIII Vppå ett Conterfait
intet spåttar hon kring seij, XXVIII Vppå ett Conterfait
seij Ehr hand den är så warmer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Det trätte några sidst eij lijtet mellan seij S.I En sulten swarter mager kar
ehuru dhe och måhla seij S.I En sulten swarter mager kar
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
Men håller seij wed ingen ting. E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 SEIJA...............4
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
dhe må seija hwad dhe willia S.V En Suputhz förswar
Seija heij bror, op och pumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Moor din hon har godt att seija E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 SEIJAT..............1
tör Jag seijat, der som man E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 SEN.................16
Sen hiertat delt du med dig får, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men sen giömbd iag’n i min Peruqwer, XXVI A L’aimable Bergere
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Den älskar honom sen fast mer än dunebädd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Sen luchtar han ur halßen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Alt sen han från mohr sin kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
och bin det sen en torsdagz natt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Som fåfängt måst sen hoos dig träla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Sen af Hustrun han förförd E.L West du hwad en Ungkarl will
Men sen det slutit är så måste han stå kar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Ästu ogifft sen som förr E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section