Next Section

Previous Section

 
 SANNINGEN...........1
Det är, sanningen att säija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SANT................1
D’är sant att han ibland, V J går blef iag mäd spee
 
 SARGA...............1
Targa, sarga, sönderbijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SARGAT..............1
Seen det så sargat är och ymkelig förswaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 SATEN...............1
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
 
 SATT................9
iag satt kaller som en steen; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
låås för lädersäcken satt, S.II Kårf-giästbod
rätt som bäst iag satt och skref S.II Kårf-giästbod
Satt förfärat i ett hörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men hin satt nol wid ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
satt, blef illa Brutet. E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt, E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 SATTER..............2
Och på des strupa satter B.IX Klagedicht
ha ha satter, B.IX Klagedicht
 
 SA’.................1
Det sa’: Wäl dig som fiäder har! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 SCHIQUE.............1
Ängelska Schique. D.III Ängelska Schique
 
 SCHLAF..............1
och altid blij din Schlaf, II Herdinna säij
 
 SCHNAUBEN...........1
und die leuthe schnauben müßen, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SCHNAUBT............1
und schnaubt einen dürren dräck. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SCHOL...............1
Schol-Gåssen står för Portar och Fönster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SCHOLAN.............1
då iag wardt från Scholan skutin F.III En Krigsmans wijsa
 
 SCHOLANS............1
Tyska Scholans vnga Qwanter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SCHÜTZ..............1
fast hon där Schütz herre blitt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SE..................8
Se hur iag ängzlas nu i plågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
se hur iag gråter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Se hur ymkeligt iagh gråter, F.II Wreda lycka och Oblijda
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
och se honom an för en apa. D.III Ängelska Schique
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Se sig effter wijsan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SECOURSEN...........1
när Secoursen uthe blijr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SECRETAIRE..........1
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 SECRETEER...........1
säg herr Secreteer, D.III Ängelska Schique
 
 SECUNDEREN..........1
Secunderen Trählen Ehr, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SEDAN...............16
Sedan måste hon förfächta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Gick sedan Leedsen derifrån. XXVI A L’aimable Bergere
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
sedan qwarn-dantzen fort D.II En nylustig och begärlig WISA
tänck sedan uppå Sibylla D.III Ängelska Schique
kom sedan igän, D.III Ängelska Schique
du bed’n och sedan att sittia, D.III Ängelska Schique
och kyßen du sedan, D.III Ängelska Schique
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan utj armod swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löös sedan lappen löös med hast SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 SEDD................1
så snart eij sedd, som snärder wara, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SEDER...............6
Att Förstånd och wackra Seder, I Mer än wackra min herdinna
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men war också derhos af grofwa plumpa seder: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Dock har hon sådan seder B.IX Klagedicht
ha ha seder, B.IX Klagedicht
Lijka ålder, lijka seder E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 SEDIG...............1
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 SEDIGER.............1
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
 
 SEDLAR..............1
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 SEDT................6
Som förr hafwa sedt min glädie och frögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
de berätta hwad de sedt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som nåns öga nånsin sedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som ochså sedt min förra frögdh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SEE.................50
See hwad en frögd kierleken geer. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Som harmsen måste See, V J går blef iag mäd spee
Doch måste Jag see, XI Jag swor en gång
kan du hwarcken see ell röna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag fick see dem dansa, rasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
förr än dhe mit hierta see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see och älska fölgs här åth; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när dhe hennes kinder see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see eij henne längre ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see, hoos mig förbudit är XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jntet höra intet see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
see ock älska fölgz här åth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som är swartsiukt till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig heller lär wij see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre intet fagert see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i ett krigzråd till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu är tijd at låta see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men allom som digh see går lika såßom migh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Han måst min macht med harmsne ögon see, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
See huru Jag med påfund falska, XXVI A L’aimable Bergere
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
See eij nånßin sluut på meij, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men förr än han fick see sig om, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hwad seer mitt Öga då när det eij mer kan see, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och see migh ynkligdt stå i största usellheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
ty då skulle J få see XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och mig öfwerwunnen see? F.III En Krigsmans wijsa
Den som kan see F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
han hinner intet mehr än bara see och höra. S.I En sulten swarter mager kar
dijt alla see, men en får taa, S.I En sulten swarter mager kar
at wij mången näslöös see, B.VII Blir det krig så måst wij fort
har iag eij än fått see, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Effter sluntar see sig om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig see i kiöket om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
See sig rätt som Räfwen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De see alt hwad i werlden är; G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Men tröst hwarannan doch eij see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
De som hwar annan aldrig see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
dig lära det förut at see SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Will du see, hur’ den seer uth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Du dricker bra kan iag och see E.XXVI Du äter giärna goda mål

Next Section

Top of Section