Next Section

Previous Section

 
 RÖSTEN..............1
at han stedz höijsta rösten förer S.I En sulten swarter mager kar
 
 RÖÖK................1
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 RÖÖR................1
Jngen gubbe pigan röör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 S...................1
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SA..................6
Ty sa de hon är så fager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
den fierde sa han war tåf dina ögon bränder, S.I En sulten swarter mager kar
Och sa det hade iag wäl wändt FA.I Det war en gång en unger katt
Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
En sa, iag beer er, säij mig då E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 SAA.................3
saa de, som plä utaf dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den ena saa han hölt mäst utaf dina händer S.I En sulten swarter mager kar
Som saa Jagh willen haa. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SAAK................2
så förnöijer du din saak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
lijk som det wore så hederlig saak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SAAKLÖST............1
Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SAAK[...............1
Träffligh saak[:] en sömmenåhl. G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 SAAL................1
utj plågors röda saal. F.III En Krigsmans wijsa
 
 SAA’................1
Saa’ kärleken till mig sackta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SABBATEN............1
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
 
 SABEL...............1
Elin är mitt Sabel skinn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 SACHTA..............3
Gån då trogne suckar sachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sachta, sackta! med min dosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SACHTELIG...........1
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SACHTLIG............1
Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SACKTA..............2
Saa’ kärleken till mig sackta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sachta, sackta! med min dosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SADE................2
sade koxa eij mehr dijt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sade mina Ögon både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SAFFT...............4
Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
edla safft, du söta wätska S.V En Suputhz förswar
 
 SAGDT...............4
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men när han dhetta sagdt så segna han omkull XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Con Licentza sagdt der gäck S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
för dhet du hördt och sagdt, men eij förswara kan. E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 SAGOR...............1
Säija sagor, lappar sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SAGT................3
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Men om Qwinnfolcken är sagt, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 SAHLEN..............1
hon kastar mig uhr sahlen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SAKER...............5
skåda dierfft på deße saker, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
slijka saker uppå sig, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Hwad är böcker? pappers saker F.III En Krigsmans wijsa
håll edra saker så kjäcka så styfwa som flintor; D.II En nylustig och begärlig WISA
Låtz du seen du wille då saker D.III Ängelska Schique
 
 SAKLÖST.............1
uthan saklöst mig försaka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SAKTA...............1
klappa dem sakta på låre. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SAKTAR..............1
Lugnett saktar Stormen nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 SALOMON.............1
som klocka Salomon berömligt skrifwit har E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 SALTA...............3
salta hijßlig för mig kåsten, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwad är pärlor? salta tårar, F.III En Krigsmans wijsa
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SAM.................1
sam der kring lijksom en fisk S.V En Suputhz förswar
 
 SAMBLAT.............1
all den fägring samblat sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SAMKA...............1
Och samka mothgång i min trogna fambn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SAMM................1
En fisk, som då där bred’wid samm, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 SAMMA...............13
Och för samma smärta. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
till at bära samma drächt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vtan rätt i samma stunden, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
iag samma wägen hafwa will; S.I En sulten swarter mager kar
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Samma kan ännu wähl hända B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Kom samma gång, för slik ap’tit, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
min Mohr har nästan samma färg G.IV Hwem är som detta gißa kan
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
d’är samma som emellan koon och qwigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 SAMMANBLIFWA........1
Mißunnar lyckan oß att längre sammanblifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SAMMANGIÖRA.........1
hwad som twenne sammangiöra. E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
 
 SAMMANKALLA.........1
Därför will iag sammankalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SAMMANPARA..........1
der som twå sig sammanpara, E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 SAMMANSTÖTER........1
Och med pannan sammanstöter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SAMMELLPLATZ........1
En moothgångz sammellplatz, ett lyckans tijdfördrif, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SAMMELPLATZ.........1
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SAMPT...............1
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SAMT................3
nögsamt frögd-samt skyndar sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dina Bomber samt Granater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SAMWET..............1
Jagh doch med godt Samwet swär, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 SAND................1
Som blan på träna fins, som sand på hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 SANDEN..............1
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 SANDT...............2
det är sandt hwad man berätta, S.V En Suputhz förswar
ähr det sandt så troo det fritt. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 SANNAR..............1
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SANNARE.............1
Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra D.III Ängelska Schique
 
 SANNING.............1
som all sanning hafwa glömbt, F.III En Krigsmans wijsa

Next Section

Top of Section