Next Section

Previous Section

 
 RÄTTA...............5
Waaksamheten bör med rätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som är werldens rätta släckt. S.I En sulten swarter mager kar
rätta du dig effter funcken, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
see’n rätta bonden doo. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 RÄTTER..............1
Leeka fremmand, laga Rätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RÄÄR................1
alla karlar goda räär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 RÄÄS................1
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 RÅ..................2
Och låtit längtan , som wårt förnufft bedrar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du will allena om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÅCK................2
Lijk en slarfwog tiggar råck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En Walmars råck och axeltafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 RÅCKAR..............1
öfwer alt cham’rera råckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 RÅD.................5
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
blunda är det bästa råd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad för råd dhe kunna gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det är tappre hieltars råd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 RÅDDE...............1
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 RÅDE................1
Alla togh wijd detta råde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 RÅDH................4
Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan gå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Doch fölg Jag beer kiärlekens Rådh, XXVI A L’aimable Bergere
Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÅDLÖÖS.............1
Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÅDT................1
blunda är det bästa rådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 RÅDZ................1
fråga hwad mig stog till rådz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 RÅG.................1
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 RÅGA................1
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
 
 RÅKA................3
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När iag råka litet ählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sij så råka iag först hem: XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 RÅKAR...............2
Råkar då honom någon at möta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Men om Jag råkar narras B.IX Klagedicht
 
 RÅNNA...............1
Rånna utaf tokut blygd, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 RÅNNAT..............1
see’n iag rånnat har och bleckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 RÅR.................1
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 RÅTTA...............1
Som fick en lijten råtta fatt FA.I Det war en gång en unger katt
 
 RÅTTEFÄLLA..........1
Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 RÅTTOR..............1
at hennes råttor sku blij Swijn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 RÅÅ.................3
hwad J råå mig till at giöra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så får du tröst, så får du råå. S.I En sulten swarter mager kar
och min läppar springa råå S.V En Suputhz förswar
 
 RÖDA................4
Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda, XXIX A la plus aimable Bergere
utj plågors röda saal. F.III En Krigsmans wijsa
den tridie hade till din röda mund behag, S.I En sulten swarter mager kar
med twenne röda tåppar små G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 RÖDAR’..............1
rödar’ än som drake blod, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 RÖDER...............3
Jag wardt bleek, och iag wart röder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
röder som en rosen blomma, S.I En sulten swarter mager kar
röder som wår Grannes Knuth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 RÖDT................1
Litet rödt, men der omkring G.III Litet rödt, men der omkring
 
 RÖD’................1
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 RÖFEN...............1
Så klämde hon till med röfen sin E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 RÖFWA...............2
Doch är det intet nog, min Ögon från mig röfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och dig min wackra wän utur min åsyn röfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 RÖHNA...............1
Aldrig kan iag heller Röhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 RÖIJA...............2
måst’ man uhr wägen röija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Willa marken nödsamt röija, E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 RÖKA................3
Tålf pipor tobaak röka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Dräpa löß och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kasta klooth och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RÖKER...............1
Röker Tobak skiär Näfwer och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 RÖNA................8
kan du hwarcken see ell röna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
under halsen kund’ man röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hon är bunden kan du’t röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Deras spåskhet när de röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Under halßen kund man röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det annat hon eij skall få röna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hwad är då det? Man kan wäl röna, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 RÖNAR...............2
Lell rönar man med smärta, X Farwähl med din plåga
Wrede rönar Jag eij gunst. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 RÖNER...............1
Seen röner man wähl anna, X Farwähl med din plåga
 
 RÖNT................1
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÖRA................7
Wippa Stierten röra tungan, V J går blef iag mäd spee
Min klagan kan eij hennes hierta röra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Neij alt me’n iag mig kan röra F.III En Krigsmans wijsa
den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar, S.I En sulten swarter mager kar
der om will iag intet röra, S.V En Suputhz förswar
Att du knapt töör röra dig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 RÖRAS...............1
Tröst hiertat ditt eij röras af min tåhr, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 RÖRDE...............1
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÖRDT...............1
Haar Sinnet mitt til kiärlek rördt. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 RÖRER...............2
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Henne aldrig rörer wijd B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 RÖRES...............1
Qwistarne röres af suckarna min, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 RÖRS................1
Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÖST................4
Liufwa röst och kloka taal, I Mer än wackra min herdinna
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
så at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar

Next Section

Top of Section