Next Section

Previous Section

 
 RUNDA...............2
mina galna ögon runda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
emot fiendz’ runda skääl, F.III En Krigsmans wijsa
 
 RUNDELIG............1
och så rundelig beskiänckt, S.II Kårf-giästbod
 
 RUNDER..............3
hakan runder mehra anna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes hals war hwijt och runder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sätt den på en runder skifwa, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 RUNDT...............1
Der wijsaren går rundt omkring E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 RUNSTYKZ............1
runstykz kringla, halfeds fläta, S.III Madammoiselle
 
 RUS.................1
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 RUSIN...............1
Lort och Rusin drufwe-Grenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RUSKA...............1
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 RUTNA...............1
murckna lijk’som rutna stubbar, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 RUUS................1
tagit mig et kämpa ruus, S.V En Suputhz förswar
 
 RUßIN...............1
Elin är min rußin struut, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 RYAN................2
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Den Ryan som du seer är och från deße landen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 RYCKA...............1
Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 RYCKER..............1
Jntet rycker hon den undan XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 RYCKIA..............1
Henne lijkwähl åth sig ryckia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RYCKTE..............1
Och des mitt Ryckte kräncka, XI Jag swor en gång
 
 RYCKTETZ............1
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 RYGG................2
snörbandz-axel, puder-rygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Jag på min rygg nu drager, F.V Lustig frisk opp
 
 RYGGA...............1
Att genast willa rygga, B.IX Klagedicht
 
 RYGGEN..............2
Bonden som är så miuker i Ryggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ä Ryggen när hon wanckar, B.IX Klagedicht
 
 RYGGWÄRK............1
För ryggwärk han eij får. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RYMBDE..............1
rymbde iag uhr hamn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 RYMBT...............1
mina tanckar hafwa rymbt, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 RYMMER..............1
Från mig rymmer liufligt löije XIX Ödemark i willa Skougar
 
 RYNKLAGDER..........1
Fotsijd Peruk en rynklagder Jäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 RYTTARNE............1
Efter Ryttarne dra åf, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 RÄCKA...............1
ty det will eij så räcka till, S.I En sulten swarter mager kar
 
 RÄCKER..............2
Mig den Lijksom räcker till, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 RÄCKIA..............1
Då kunde min wördnat ey längre räckia B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 RÄCKNAR.............1
räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 RÄDD................4
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
Huru skräcklig rädd du blef B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Skreek och skeet som en rädd biörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den förr för honom war förfärad nog och rädd, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 RÄDDA...............1
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 RÄDDER..............4
rädder, Bußar i gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och den nykter rädder war S.V En Suputhz förswar
Altid rädder, buga, båcka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RÄF.................1
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 RÄFWAR..............1
at alla räfwar komma Hit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 RÄFWELLKRUUT........1
Snabb och qwick som räfwellkruut. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 RÄFWEN..............1
See sig rätt som Räfwen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RÄGN................1
Och måste utan rägn förgiefwes så och wälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 RÄGNA...............2
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
När som det rägna plä. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RÄGNAR..............1
Ty rägnar altijd då når Guarde uthe är, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 RÄKNAR..............1
Lillian räknar sig för ähra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 RÄMBNA..............1
Hoppet är uthe och hiertat är rämbna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 RÄMNA...............2
Mitt hierta sönder rämna, II Herdinna säij
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÄMNAT..............1
deras fängsle war nåt rämnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 RÄMNOR..............1
Och de rämnor som här finnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 RÄNCKER.............1
Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 RÄNNA...............1
drickens liufhet långsamt ränna, S.V En Suputhz förswar
 
 RÄNNER..............1
Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RÄNN’...............1
Ränn’ i by och föra Skqwaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RÄNSAR..............1
wijnet ränsar oreent blod, S.V En Suputhz förswar
 
 RÄT.................1
fast iag det rät giärna giohle, S.I En sulten swarter mager kar
 
 RÄTER...............1
räter, som en kulrig backa, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 RÄTT................51
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hon är för mig rätt intet liufwelig, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon är rätt swår och alt för tung för migh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och den ostadig är blir aldrig rätt förnögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
men kan iag den rätt eij rijta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men när iag mig rätt besinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Rätt som en fattig fånge här, XXVI A L’aimable Bergere
Den som rätt älskar utaf hierta, XXVI A L’aimable Bergere
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja, om Jag mig rätt besinner, XXVIII Vppå ett Conterfait
Vtan rätt i samma stunden, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han giör mitt hwilorum, rätt till ett plågetorgh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Rätt i harmen stedz att strefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall Jag nu rätt i förtret, F.II Wreda lycka och Oblijda
Ty den är rätt en smöria, F.V Lustig frisk opp
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
hon surrar kring rätt som et hiuhl S.I En sulten swarter mager kar
et wackert Creatur rätt täckt, S.I En sulten swarter mager kar
rätt som bäst iag satt och skref S.II Kårf-giästbod
rätt fahninwall från mig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
så lustigt rätt så skall det wara D.II En nylustig och begärlig WISA
rätt som det hwar och en lijkar. D.II En nylustig och begärlig WISA
det står Ehr rätt wäl, D.III Ängelska Schique
och ställa sig rätt, D.III Ängelska Schique
sin kiortel rätt opp, D.III Ängelska Schique
rätt ända i topp, D.III Ängelska Schique
Rätt som en Biörn men wil härma Folck D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
J ären rätt ett willsinnat Fää D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Så att det är rätt en skam B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
lorten flög rätt som en qwast, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
när som den rätt plöijat blijr, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Rätt som en lokeranka, B.IX Klagedicht
Rätt som ett åskie dunder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Elin älskar iag rätt mycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Ty hon är rätt miuk och fijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
See sig rätt som Räfwen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Han då gåsen rätt hiärtli ba FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Rätt så säll och rätt så riker E.VIII Den som ligger på sin skatt
Rätt så säll och rätt så riker E.VIII Den som ligger på sin skatt
Den mackten har, har altid rätt. E.XV Om du will frias från beswär
Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Om iag mins rätt så tyks mig masquerad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad

Next Section

Top of Section