Next Section

Previous Section

 
 RINGAR..............1
fempton gångar fempton ringar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 RINGH...............2
Och dantzar i ringh, F.V Lustig frisk opp
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 RINGSTA.............1
Doch har för allihoop han eij den ringsta mödan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 RINNA...............2
Min ögon uthaf gråth som tåhrefloder rinna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
rinna i hans strupe-gång, S.V En Suputhz förswar
 
 RINNER..............2
Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wattnet minskas, men det rinner, E.III Liuset täres men det brinner
 
 ROA.................3
och med honom sig nå’ roa, S.III Madammoiselle
Der med plä han sig roa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha roa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RODAR...............1
Rodar pijgors Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RODDAREPIJGAS.......1
En Roddarepijgas Grafweskrifft E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 RODDERSKAN..........1
Rodderskan som om Sommarn och Wåren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 RODNA...............1
då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
 
 ROFDIUR.............1
Kan uthöda rofdiur fuhla, V J går blef iag mäd spee
 
 ROLIG...............6
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och war en rolig Man F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
och rolig tijdh fördrijf. F.V Lustig frisk opp
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
haar nu till rolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 ROLIGT..............6
När wij böria roligt på, V J går blef iag mäd spee
roligt suus och liufligt bruus XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
alla roligt i en ring, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
Kroppen min sig roligt hwijlar, SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 ROO.................32
Men J, i roo liufft kuttra och kura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort bort med sådan Roo, VII Contre L’amour
Åtanckan din min högsta roo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Thes roo och oroo blifwa all, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Din roo så stor som nu mit qwahl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag har då andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Min enda roo är gråth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hoos henne utan roo, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Okiendt blij hoß Ehr i Roo, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty får iag i roo förblifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Min flychtigheet fåår äntlig roo, XXVI A L’aimable Bergere
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och min ångest Hennes roo; F.I Contre La Fortune
lätt mig döö och blij i roo. F.I Contre La Fortune
lefwer med intet i godh roo. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
dricka är min enda roo, S.V En Suputhz förswar
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
och fick så lust till roo, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo E.II Vppå en Trägårdzmestare
som med orolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
haar nu till rolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Då första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 ROOPE...............1
då så kommer du i roope, E.XVI Will du hetas wara klook
 
 ROOR................2
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ROOS................1
roos och lillior måste bucka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ROOSA...............1
huru ska iag roosa deij S.V En Suputhz förswar
 
 ROPA................1
ropa och lijda, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 ROPAR...............3
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
ropar wärden god Wänner och Män D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ROSA................3
ingen nogsambt rosa hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Stink Spiritus och Rosa B.IX Klagedicht
ha ha Rosa, B.IX Klagedicht
 
 ROSAD...............1
Och af andra rosad blifwa, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ROSAT...............1
fast det då sämmre är, än det förr rosat war; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 ROSEN...............3
När man effter Rosen taar, VII Contre L’amour
Rosen spåskas när man måhlar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så röder som en rosen blomma, S.I En sulten swarter mager kar
 
 ROSENBAAD...........1
wijnet är et rosenbaad S.V En Suputhz förswar
 
 ROSENRÖDER..........1
En rosenröder mund och krijte hwijta tänder S.I En sulten swarter mager kar
 
 ROSENRÖDHE..........1
Din Rosenrödhe Mundh, och pärle tänder iembna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ROSOR...............2
Kierleekz Rosor gro bland törnen, VII Contre L’amour
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ROSPIGGENS..........1
Är Rospiggens proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RUBBERT.............1
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 RUMPA...............3
Och min rumpa Apotek, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
J kaijutan klå de rumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Men sätt en Kiäpp uti hans rumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 RUMPAN..............3
Men uhr rumpan på en biörn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att uhr rumpan din med hast B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Tiok i rumpan som en Qwarn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RUND................4
Och försichtigheet gå rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwijter, wacker, jämbn och rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
aflång, miuker, rund och trinner, G.VI Jbland tomer, ibland stinner

Next Section

Top of Section