Next Section

Previous Section

 
 BLIJD...............3
wacker är du, war ock blijd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Will Cloris blijd ell’ wreder wara, XXVI A L’aimable Bergere
men åldern digh är blijd, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 BLIJR...............34
blijr din glädie utan tahl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Att Philis blijr min enda Siähl IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
blijr mitt, X Farwähl med din plåga
Men den som lättlin tror, han blijr och lätt bedragen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och Jag blijr dödh ock kall. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och blijr Sielf en kiärlekz brandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när Secoursen uthe blijr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Blijr förtrodd i denne fästning, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
elliest blijr min frijheet kort. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hiertat mitt blijr eij mer löst. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at det intet blijr förbrändt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
blijr fremmand’ och stedz obekant; XXVI A L’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
blijr hennes Grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När som dhet Rijset kyst, så blijr dhet och förskont XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
blijr då grååt mitt tijdfördrijf? F.I Contre La Fortune
blijr han full, at wijnet spritter S.V En Suputhz förswar
i hans hierna, blijr han glad, S.V En Suputhz förswar
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
stickar och wirckar at tijden blijr kort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Och då blijr din ludna låck B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
blijr iag, och är din wän. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
det eij nå’t blijr öde lagdt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
när som den rätt plöijat blijr, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
och blijr i lorten qwar B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwad hielper iag blijr lydder: B.XIII Sidst om en mårgon goo
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl
blijr du ogifft giör du bätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 BLINDA..............2
Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Så har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BLINDE..............1
Af kierleken blinde slätt ingen då seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 BLINDER.............2
blinder elliest, då måt’ blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
En blinder häst förutan fötter G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 BLINKA..............1
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 BLIR................35
Fast Jag blir deraf förtärd, I Mer än wackra min herdinna
Är Glad när han först landet warse blir, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och den ostadig är blir aldrig rätt förnögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty hiertat blir matt och liudet tar af, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
när man blir af Solen bränd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Det blir hoos dig en ewig trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Jag blir doch stedz des trogna trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och iag blir altijdh förnögd. F.III En Krigsmans wijsa
iag blir doch en stadig man, F.III En Krigsmans wijsa
då hon blir wänlig, gla’r och goor. S.I En sulten swarter mager kar
Swägerskan blir ochså budin S.III Madammoiselle
blir af alla mycket låfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, D.III Ängelska Schique
Blir han omsider i Tänderen öhm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Så är jag wißer på at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Si då blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Blir det krig så måst wij fort B.VII Blir det krig så måst wij fort
Blir det frijd kan wäl och skie B.VII Blir det krig så måst wij fort
till des hon bättre blir, B.IX Klagedicht
Giordt blir aldrig ogiordt mehr, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
ia: blir hon litet gahlen B.XIII Sidst om en mårgon goo
Hwad det då blir du säckert får. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Par skiöna ögon blir du Frij. E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 BLITT...............1
fast hon där Schütz herre blitt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BLIX................2
medh ditt blix och dunder kruut F.I Contre La Fortune
sielf ett olycks blix för migh F.I Contre La Fortune
 
 BLIXTEN.............1
Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BLI’................1
Wi läre wäl bli’ lärde, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 BLJ.................2
tåål, lät toback blj din Cur, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
drucken blj ia, drucken wa ia, S.V En Suputhz förswar
 
 BLJJR...............1
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BLOD................2
rödar’ än som drake blod, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
wijnet ränsar oreent blod, S.V En Suputhz förswar
 
 BLODH...............1
Jaga hans plågor uhr hierta och blodh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 BLOMMA..............4
Der Skiöna blommor blomma, VII Contre L’amour
Till des fagra skiöna blomma, VII Contre L’amour
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
så röder som en rosen blomma, S.I En sulten swarter mager kar

Next Section

Top of Section