Next Section

Previous Section

 
 REEDAN..............1
Ja, iag kan mig reedan frögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 REEDO...............1
fast dhe reedo lijk som marar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 REEF................1
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 REEFS...............1
Lijk’som tiggiarn reefs och slogs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 REEN................7
iembner war deß tand och reen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uth på backen öfwer reen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
halsen war ock trinn och reen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som mig reen i fängzlan bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
war fogel’n reen uthflugen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 REENA...............1
alla bönder reena skägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 REES................2
Hon reser, hon rees och will mig förlåta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Den mycket rees far mycket illa, XXVI A L’aimable Bergere
 
 REESA...............3
att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
nyß hemkommen från sin reesa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Du äst en man som reesa ska S.I En sulten swarter mager kar
 
 REESAN..............1
hon håller eij uth reesan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 REFUTERA............1
hans objecta refutera F.III En Krigsmans wijsa
 
 REGERA..............1
hon will alle’n regera, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 REGGARNS............1
Reggarns tröija, strumpor Skohr. VI Jag weet En liten Pijga
 
 REGLA...............2
Will iag för min regla hålla, VII Contre L’amour
ingen regla är så håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 REGN................1
Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 REGNAR..............1
regnar när Guarde är uthe, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 REMBNAT.............1
Mitt hierta är i tusend stycken rembnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 REN.................1
Som eij ren fådt barn och Linda, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 RENA................1
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
 
 RENLIG..............1
renlig som en smutzig So, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 REPARERING..........1
reparering kåstar mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 RES.................1
res man bort. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 RESA................1
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 RESAN...............1
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RESAR...............1
Som bland hundar äre Resar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 RESER...............4
Hon reser iag måst allena förtöfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hon reser, hon rees och will mig förlåta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Som reser bort, kan skee och kommer eij igen, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 RESOR...............1
Sehn af år och resor trötter E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 RESPECT.............2
Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig, XXIX A la plus aimable Bergere
i wacker respect D.III Ängelska Schique
 
 RESTE...............1
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RETA................1
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 RETT................1
Rett som Acten fick en ända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 REVAILLIE...........1
Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 REVISIONEN..........1
han säger min liten iag kommer utur Revisionen D.III Ängelska Schique
 
 RIFWER..............1
Och min book eij sönder rifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 RIFWIT..............1
har deß hugnad uhr dem rifwit F.III En Krigsmans wijsa
 
 RIJDA...............2
Du lär blij så lam af rijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 RIJF................2
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RIJFWAS.............1
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 RIJFWER.............1
Och rijfwer hiertatt mit i tu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 RIJFWES.............1
bångas, bråttas, slijts och rijfwes, S.V En Suputhz förswar
 
 RIJFZ...............2
om det rijfz till grunden nehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jntet rijfz hon intet slijtz hon, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 RIJK................3
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som han wore skatte-rijk. S.V En Suputhz förswar
för en rijk och lycklig man S.V En Suputhz förswar
 
 RIJKA...............1
Hennes utaf fägring rijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 RIJKDOMB............1
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 RIJKE...............2
uppå werdens wijda rijke, S.V En Suputhz förswar
Den rijke påckar på B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 RIJKEDOMB...........1
Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 RIJKER..............6
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men i pennan är iag rijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
J fattigdom är han rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
eij nånsin nån Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
wara lyklig och Rijker Man. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
att någon wardt Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 RIJSET..............2
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När som dhet Rijset kyst, så blijr dhet och förskont XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 RIJTA...............2
rijta werldens andra Sohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
men kan iag den rätt eij rijta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 RIKER...............2
Rätt så säll och rätt så riker E.VIII Den som ligger på sin skatt
Är lika riker, hwart han far. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 RING................6
alla roligt i en ring, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at et ionlag, präst och ring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
i hwar ring en dyrbar skatt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
springa omkring uthi en ring D.II En nylustig och begärlig WISA
Ring uti Örat och fläckar på Kind D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
ty det är man en liten ring. G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 RINGA...............13
Tienar för en ringa Löhn, VI Jag weet En liten Pijga
såg wij oß till ringa tröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönheetens glantz den giord mig ringa fahra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
En ringa afwel af min lilla fåre hiord, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta detta eij fast det af ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Det är wähl en ringa gåfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
doch hur’ ringa dhe och ära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Thet är en ringa konst F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
eij fånut eller ringa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße

Next Section

Top of Section