Next Section

Previous Section

 
 QWIJDER.............1
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 QWIJDHER............1
hur iagh suckar hur iagh qwijdher XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 QWINFOLCK...........1
Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 QWINFOLCKS..........1
Alla qwinfolcks gunst iagh winner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 QWINFOLK............2
Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa, XXVI A L’aimable Bergere
alla qwinfolk wacker mus B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 QWINNA..............2
at eij någon sylte qwinna S.II Kårf-giästbod
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 QWINNFOLCKEN........1
Men om Qwinnfolcken är sagt, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 QWIST...............1
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 QWISTARNA...........1
Skiuta Ehr så af qwistarna ner, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 QWISTARNE...........1
Qwistarne röres af suckarna min, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 QWISTEN.............1
Du Fogell som på qwisten sitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 QWITT...............2
du går det elliest qwitt; II Herdinna säij
Som måst gå sin näsa qwitt B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 QWITTRA.............1
Till att qwittra, kuttra siunga, V J går blef iag mäd spee
 
 QWITTRANDHE.........1
och med deß Qwittrandhe Sylvanders dödh begrete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 QWITTRAR............1
Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 QWÄDA...............3
En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt uti Dören begynner han qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Derföre lät migh man siunga och qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 QWÄDER..............3
qwäder då som aldrig qwad. S.V En Suputhz förswar
Qwäder en Psalm om han så får låff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Dricker upp winsten körer och qwäder trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 QWÄFT...............1
Har din skiönheet qwäft mit hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 QWÄFWER.............1
ängzlan qwäfwer fast mitt bröst: F.I Contre La Fortune
 
 QWÄFWIAN............1
eij af qwäfwian skulle döö, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 QWÄHL...............1
Som alt wårt nöije qwähl, F.VI Contre le Mariage
 
 QWÄLIER.............1
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 QWÄLJER.............1
qwäljer meij diupt i min Siähl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 QWÄLL...............6
dig från din sång i qwäll III. O Nechtergaal
wille än i denne qwäll S.III Madammoiselle
Jag spår, att mången som i qwäll SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
J qwäll har warit nätt och grann. SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
War i qwäll eij kiärlecks dull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 QWÄLLE..............1
Som iag draas med hwar qwälle, B.IX Klagedicht
 
 QWÄLLEN.............1
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 QWÄLLIA.............3
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
De hata sielf hwar an och qwällia både migh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 QWÄLLIER............6
Som qwällier meij, II Herdinna säij
Det är en frijheet som mig mycket högre qwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men mig qwällier utan tahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
som mig qwällier ynckelig. F.I Contre La Fortune
när Jag hårdast qwällier migh. F.II Wreda lycka och Oblijda
det mig hierteligen qwällier S.V En Suputhz förswar
 
 QWÄLLJA.............1
Deße tiender mig qwällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 QWÄLLNING...........1
qwijda qwällning sörie fängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 QWÄLL’N.............1
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 RAA.................2
Det älska femb, ja sex på raa, XXVI A L’aimable Bergere
Brand Nicola går med i raa D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 RAAR................3
Vppå grafwen deße raar, I Mer än wackra min herdinna
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så lääs med tåhlamod och deße fyra raar; XXIX A la plus aimable Bergere
 
 RAART...............1
och det hålles dock för raart. E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 RADER...............2
lääs bara deße rader twå S.I En sulten swarter mager kar
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 RADH................1
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 RAER................1
lääs twå raer så få J weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 RAGELL..............1
Ett sådant bene Ragell B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RAGLAR..............1
såsom ett swijn då raglar han heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 RAISONER............1
raisoner hwarföre X Farwähl med din plåga
 
 RAKA................2
När han sig nys ha raka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Så hwiter som en bakungs raka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 RAKLA...............1
Når han en stund ha rakla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RAKLAR..............1
Han hostar, harsklar, raklar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RAMLA...............1
Ther med ramla Lafwen full B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 RAN.................1
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 RANCKA..............1
ha ha Rancka, B.IX Klagedicht
 
 RARA................2
Men doch af det slaget rara B.V Swar uppå de Nya Tidningar
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 RASA................4
iag fick see dem dansa, rasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa, XXVI A L’aimable Bergere
litet Rasa, litet fählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 RASKA...............1
Raska hieltar pläga kiämpa F.I Contre La Fortune
 
 RASKER..............1
Mångh Vngh och Rasker Fåhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 RATA................2
doch wi eij må rata, D.III Ängelska Schique
Och sin Matmohrs later rata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 RECESSER............1
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
 
 RECTOR..............1
Mars han är min största Rector, F.III En Krigsmans wijsa
 
 REDA................1
Facklorn’ woro reda tända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 REDAN...............3
som redan fast mer än halfdöder är, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Nå du är där redan inne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och dhen som redan war bedröfwat, meer bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 REDDAS..............1
Reddas ingen ting för busen, V J går blef iag mäd spee
 
 REDLIG..............1
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 REDLIGHEET..........1
Din egen redligheet lär dig doch öfwertyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 REDLIGT.............1
Den i sitt bröst ett redligt hierta bar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 REDUCTIONEN.........1
iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, D.III Ängelska Schique
 
 RED’N...............1
det är red’n en annars bijt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru

Next Section

Top of Section