Next Section

Previous Section

 
 PÅCKA...............1
Påcka, yfwas, ingen wäija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PÅCKAR..............1
Den rijke påckarB.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 PÅFUND..............1
See huru Jag med påfund falska, XXVI A L’aimable Bergere
 
 PÅKALLA.............1
komma, som iag nu påkalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PÅKEN...............1
Knif och påken straxt framwisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PÅMIND..............1
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 PÅSKINA.............1
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PÅSTEN..............1
effter denne sorge påsten XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 PÅSTTIJENDER........1
Swenska ordinarie Påsttijender. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 PÅ’N................1
Här ifrån på’n annan ort B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 PÅÅ.................2
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som iag hijsklig undrar påå, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 QUAHL...............2
För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 QVE.................1
pour paroistre, plus qve D’estre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 QWAAL...............1
och förskaffa altijdh qwaal, F.III En Krigsmans wijsa
 
 QWAAR...............1
Nån Lefnadz gnista qwaar. III. O Nechtergaal
 
 QWAD................2
Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
qwäder då som aldrig qwad. S.V En Suputhz förswar
 
 QWAHL...............23
Och förmerar detta qwahl. I Mer än wackra min herdinna
Pijnor plågor Qwahl och smärta, VII Contre L’amour
Din roo så stor som nu mit qwahl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ett obeskrifligt qwahl, och en oändlig trängtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
på dhen trogne Tyrcis qwahl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Himmelen hugnar sig öfwer mit qwahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Så böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
J ängzlan och i qwahl, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch är den mindre än mitt qwahl och min förtreet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som aldrig weetz utaf min Qwahl och smärta. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Doch altijd utan qwahl och smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sielf Ödetz stora macht kan eij mitt qwahl förändra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
som är deijlig till mit qwahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men mitt qwahl är lyckans nöije F.I Contre La Fortune
Suck och qwahl föruthan tröst F.I Contre La Fortune
 
 QWANTER.............1
Tyska Scholans vnga Qwanter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 QWAR................17
Faßnar man i Törne qwar. VII Contre L’amour
Och lemnar mig den minsta qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hans frögd och lemnar Sorgen qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Kan då min Böön eij hålla tig qwar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
blef deraf ingen siuka qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Och måste lijkwähl faßna qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja! äntlig af migh sielf, ähr inthet mera qwar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
eij någon pening qwar. F.V Lustig frisk opp
Han håller alt sitt qwar, F.V Lustig frisk opp
och toma boet stodh qwar. B.XIII Sidst om en mårgon goo
och blijr i lorten qwar B.XIII Sidst om en mårgon goo
den behålls hoos alla qwar E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Eij will bli i wärlden qwar E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 QWARN...............2
sedan qwarn-dantzen fort D.II En nylustig och begärlig WISA
Tiok i rumpan som en Qwarn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 QWARNEN.............2
När som Qwarnen länge mahli, VI Jag weet En liten Pijga
som Såge qwarnen giör, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 QWARTHER............2
Jagh menthe men förgiäfz ett Qwarther längre blij E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Nu kan migh hwar och een ett qwarther stäckre sij. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 QWAST...............1
lorten flög rätt som en qwast, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 QWECKNA.............1
Entlig tog iag på at qweckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 QWEKNA..............1
qwekna till, wart åter döder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 QWICK...............4
utj watnet qwick och frisk, S.V En Suputhz förswar
Snabb och qwick som räfwellkruut. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
hon är för qwick och snabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
qwick och wig lik’som en ko, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 QWICKA..............1
Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa, XXVI A L’aimable Bergere
 
 QWICKER.............1
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
 
 QWIDA...............9
Vnder Oket gå och qwida, I Mer än wackra min herdinna
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till des Jämmer sorg och qwida, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag måste sörria qwida och gråta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sucka och qwida, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Lindrar det doch lell min qwida, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 QWIDAN..............1
Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 QWIDER..............3
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
säg hur iag qwider, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hur’ iag qwider, hur iag låter, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 QWIGAN..............1
d’är samma som emellan koon och qwigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 QWIJDA..............10
sucka, söria, qwijda. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
qwijda qwällning sörie fängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Lyckan har nöije och lust af min qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ända mitt Lijf min Jämmer och Qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ynkligt qwijda, ängsligt låta F.I Contre La Fortune
Hiertat kan eij mehra qwijda F.I Contre La Fortune

Next Section

Top of Section