Next Section

Previous Section

 
 PUNG................2
Will din pung och hålla Luncken S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Då du för din stinna pung E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 PUNGEN..............1
och i pungen Almos hion, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 PUST................21
Må blij så ömnig som min pust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
utj pust X Farwähl med din plåga
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till mig flyter sorg och pust, XIX Ödemark i willa Skougar
Min sörriande pust skall eij återwända, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och hur min lust är wänd i pust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
bort med sorg, och bort med pust, F.III En Krigsmans wijsa
Suckar och pust F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Olust, sorg och fåfäng pust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
nyckter ä iag full med pust, S.V En Suputhz förswar
 
 PUSTAR..............1
Han grinar pustar stanckar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 PUSTER..............1
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PUß.................1
så får iag mången söter puß, S.I En sulten swarter mager kar
 
 PUßAR...............1
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
 
 PÄDERS..............1
af hustr Anna Päders dotter, S.II Kårf-giästbod
 
 PÄHRON..............1
Sweda håår och sällia Pähron, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PÄLS................1
Förr än dee din biörne päls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 PÄNGAR..............2
Kom gif mig pängar iag skall spå SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Skier det wijst för pängar skull E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 PÄRLE...............1
Din Rosenrödhe Mundh, och pärle tänder iembna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 PÄRLOR..............2
lijk som pärlor på en trå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad är pärlor? salta tårar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PÅ..................217
Ähre ålia min Låga, I Mer än wackra min herdinna
Eij den de läggas ; II Herdinna säij
haar mig beweckt att hööra III. O Nechtergaal
J fouglar små som hållen nu , IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Och hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Skiöttarna mäst Eder lura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små begynnen nu , IV J Fouglar små som siunga i Skougen
När Falcken tar skalla, V J går blef iag mäd spee
flychten förtwingar, V J går blef iag mäd spee
När wij böria roligt , V J går blef iag mäd spee
Fast betzle hästen, X Farwähl med din plåga
Lust. X Farwähl med din plåga
Förmätit giort och läggia , XI Jag swor en gång
Som blan träna fins, som sand på hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som blan på träna fins, som sand hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så föllier ofehlbahrt, älska grååth och låth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och ingen Stierna mer klara himlen syns, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fins din hårdheet aldrig någon booth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall det dåch tänckia dig i sin dödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
dhen trogne Tyrcis qwahl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Så är Jag endast då Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Will Öde du mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar , XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och wända godt i ondt, det hon hämbnas må, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wist är Jag födder Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Du ända alt på ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Du ända på alt ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Du ända på alt på ondt och godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
fölliande will iag Grifften min hafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och min jämmer skåda . XIX Ödemark i willa Skougar
Så bli denna orth XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Jbland aldt hwad här Johlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Tänck då min hiertans Flicka XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
snart bohle, snart wed dörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har beskådat här iohlen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mit dörren haa man lämbnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
sin hals had’ hon en kädia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
skåda dierfft deße saker, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bäst iag såg deße skattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som hon bär hals och hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uth backen öfwer reen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Entlig tog iag at qweckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
det ingen må bespeija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de där få storma . XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
storma min hiertans borg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det man sänder Parthij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som hennes hy är lagdt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har beskådat här Johlen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lijk som pärlor en trå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hopetals hennes händer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den mig bringa will fall. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mig nåd och onåd gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Pas lunta, skiut och dundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det hon eij klappa må XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som din hand mig lägger , XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt hwad du skådar , hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dem sielf naturen sådt och ditt kindbeen strödde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
som hwijlar een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att det med mycken skiähl kund lämpas in deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ty ett dygn så war iag siuk och sunder. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den kied war lätt som mitt hierta lågh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Det älska femb, ja sex raa, XXVI A L’aimable Bergere
Det sång när Flora tog låta, XXVI A L’aimable Bergere
mina knä för Cloris fötter, XXVI A L’aimable Bergere
nåd och Onåd iag mig gifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Har du mig nogsamt hördt Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och bracht mig utj hopp dig de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så snart Jag sedt en wagn wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett Ögnebleck från dig att tänckia en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
See eij nånßin sluut meij, XXVIII Vppå ett Conterfait
frääs bland hundar wår gåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Han bär des skatt och skuld trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
En man som wistas stedz bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag spelar lustigt min lilla Säckepipa, XXIX A la plus aimable Bergere
Seen dra wij Ryan , och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står ; XXIX A la plus aimable Bergere
Och han to med sorg och gråth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
andra sijdan XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Du Fogell som qwisten sitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Är himblen då mig allena wreder worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då Träna börja att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så ändas en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast än Ödet will mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och när du ändtlig dig wilda hafwet wågar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar , då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som iag har tårar fält detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hör min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När himlens steela dropp som sölf Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty togh iagh och så ödmiukheet att ijdka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den lyckan alldrigh undt Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Laa sigh Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwar hanskes miuka finger XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
utan diamanter , XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
om J Ehr hwijta hand XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag nogsamt tänker XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
som knäna öms-om slänger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
af min handska Ehr hand; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
dhet hon skall skratta fåå F.I Contre La Fortune
skådar lyckan gerna . F.I Contre La Fortune
Är då aldrig ditt hooth, F.II Wreda lycka och Oblijda
Hwad hon mig will föröfwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Jag min rygg nu drager, F.V Lustig frisk opp
Jag min kropp nu bär, F.V Lustig frisk opp
men för din ögon stedz hwem du dem kastar S.I En sulten swarter mager kar
någon an’s bepändsla kinder S.I En sulten swarter mager kar
för än iag ha hitta S.II Kårf-giästbod
till deß iag tog besinna S.II Kårf-giästbod
som mig skänktes et faat; S.II Kårf-giästbod
mehr än någon kårf tårge, S.II Kårf-giästbod
som slijk Stadzwackt mig hyßa, S.II Kårf-giästbod
men min Syster, tänk man S.II Kårf-giästbod
eij at gifwa dig wackt S.II Kårf-giästbod
doch eij nån’ Juhleleek S.III Madammoiselle
men ostror karp och steek. S.III Madammoiselle
det see’n eij må förliuda S.III Madammoiselle
klåckan 7 Pelickan. S.III Madammoiselle
straxt tar hiertat hans picka S.V En Suputhz förswar
börijar så lustigt tralla S.V En Suputhz förswar
den frågan hwarföre det altijdh S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
det som daglig skier eij nånsin någon undrar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
altijdh kan man eij flickor Tijtta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Bröder twå radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Bröder twå på radh, knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
mig wänttar det som mycket bättre är, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När Jag med min häst Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
In promptu giord, der några goda wänner woro en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Gniger gniger gigo fein lustig haha, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
fast bättre begynna leka D.II En nylustig och begärlig WISA
lyffta hatt och biuda god natt D.II En nylustig och begärlig WISA
så länge Juhltijden står är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
klappa dem sakta låre. D.II En nylustig och begärlig WISA
då skola wij niga till golfwet och rodna kinnen D.III Ängelska Schique
men när han will pocka alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
så frampt du honom eij wakar. D.III Ängelska Schique
Lätt honom spändera händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
frijare-sätt, D.III Ängelska Schique
Ring uti Örat och fläckar Kind D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Miölk-pijgan bär Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Slåttet hwar du will; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men uhr rumpan en biörn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
dee största hundar morra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jntet bläck papper slår, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kanske wi få wäl se med tiden en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Så är jag wißer at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kom nu och gißa , förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans öde war så godt, som få det ha jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
J alt som största hast gjord ända det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Och båt sitt lif at wåga B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Börja största lusten , B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Eller säkert hitta , B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
twå fötter gå nu Möß B.V Swar uppå de Nya Tidningar
som skull’ en stor Princess giort sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Och des strupa satter B.IX Klagedicht
Så miuk som en skrijka, B.IX Klagedicht
gålfwet af och tee. B.IX Klagedicht
Öfwer ögonen twären, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ä hwijta tänck man , B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En Bränwijns slurk der . B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
som draken gull plä, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
slåtte under take, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
liggia wårt bohl, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
iagh blinka iagh wincka iagh håppa Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Min Phillis Näfwen Ja mitt uppå Mun B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
och wandra förnöylig Frijheetens baan. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
så stupar iag näsan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
som ingen ahn paß . B.XIII Sidst om en mårgon goo
der med in mig hasta, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Den rijke påckar B.XIII Sidst om en mårgon goo
Alla woro ett byte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Fisk och kiött tårget kiöpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Slå kutsken som är dum: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
När Mohr tar wara from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löpa friskt skriskor om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Födan sin hafwet sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som en gåås wattnet flyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
skall och Låppefångh, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Heela daan wattnet fijka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Natten kring gatan strykia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En gammal katt som der såg FA.I Det war en gång en unger katt
Hwar effter katter gå lur FA.I Det war en gång en unger katt
dig står ingen warg på lur, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
På dig står ingen warg lur, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Han swara’ oß, detta glamm: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Att hwar har sitt, te’ blåsa . FA.IV Så går med oß i wåra da’r
När iag skull tända eld der G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Hwem utaf er först hittar G.IV Hwem är som detta gißa kan
Mä’n han änn’ ligger sin säng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
De klappa då Cammar dörra; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
föräldrarna bå twå SP.V J din panna kan iag sij
Du Farn, hon på Morn SP.V J din panna kan iag sij
Du på Farn, hon Morn SP.V J din panna kan iag sij
skrif der med et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
kring halsen en swarter katt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Sätt den en runder skifwa, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
fast han skijter min graaf SP.X SpåGubbens grafweskrifft
så länge som han war och här Jorden lefdhe E.II Vppå en Trägårdzmestare
Som du än kan lefwa , E.IV Ästu unger war man glaa’r
Ju mindre tid at lefwa E.IV Ästu unger war man glaa’r
Den som ligger sin skatt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Ja kallas det eij skryt, jag sa hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Som en katta en Muus. E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Då swara en som stog lur E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
en Tandlöös kiäring som aldrig teeg. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Derföre ta paß begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
ärligt sätt ta hennes Muus. E.L West du hwad en Ungkarl will
En snål Sugga wår gål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
credit: Tro man meij, E.LIX iör dig lustig, war man glad
Något nytt är färde; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section