Next Section

Previous Section

 
 POUMADA.............1
Lätt honom spändera på händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
 
 POUR................1
pour paroistre, plus qve D’estre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 PRACHT..............1
Då blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 PRACKT..............3
effter deras glantz och prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at wij kumme deras prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwad är prackt och härlig sorter? F.III En Krigsmans wijsa
 
 PRACKTEN............1
då förflyter prackten all, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PRATA...............1
men låta’n så prata, D.III Ängelska Schique
 
 PRATAR..............1
fast han så mycket intet pratar, S.I En sulten swarter mager kar
 
 PRIJS...............1
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 PRIJSA..............6
Att prijsa Kierleken med ett gladt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J prijsa kierleken med ett glatt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
at iag segern prijsa må. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alla hieltar pläga prijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
är lyklig, tröst iagh eij prijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 PRIJSAR.............1
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 PRIJSAS.............1
Som prijsas, wördas bör, och ällskas tusendfallt. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 PRIJSEN.............1
lell prijsen winner, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 PRIJSET.............1
dem kan man det prijset gifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PRINCESS............1
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 PRIS................1
Hollas vthi högre pris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 PROCESSER...........1
agera, citera, och skämma bort laga-processer, D.III Ängelska Schique
 
 PROF................1
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 PROMPTU.............1
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 PROPHETISSA.........1
Hos oß finns en Prophetissa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 PROPPAT.............1
och den stinna stadzwackt proppat, S.II Kårf-giästbod
 
 PROPRIUM............28
hwar har fått sitt proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
dett är bönders proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Är Præceptorers Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är pigors proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hofmästares proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Är den Nitskas proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mammons trälars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Är Rospiggens proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är Spelmäns proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är flickors proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är Poikars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är Jungfrurs Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Fattig ungkars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gambla Kierngars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwems är detta proprium? B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Är PENALERS proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mongelskornas Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwems är detta proprium? B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
BANQUEROUTEURERS Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är Båtzmans proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ållänningarnes Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är Skräddrars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kryddekrämrars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Vnga hustrus proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är ammors Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Rodar pijgors Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Är Skomakars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ähr Hans Gürgens Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PRUNCKA.............1
Des Halße-Senor pruncka B.IX Klagedicht
 
 PRUNKE..............1
Då blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 PRYDA...............2
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast han sku bättre pryda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 PRYDDE..............2
Huru hon sitt pantzar prydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 PRYDES..............1
Alldt dhetta prydes af een äppellrunder haka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 PRYDNAD.............1
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PRÄCHTIG............2
at hon har en prächtig panna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 PRÄCHTIGHEET........1
Hwad för prächtigheet där lyste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PRÄCHTIGT...........1
Hwar med pannan prächtigt pråhlar, I Mer än wackra min herdinna
 
 PRÄST...............2
at et ionlag, präst och ring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tro mig, fast Jag eij är Präst, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 PRÄSTEN.............1
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
 
 PRÄSTER.............1
Hwad är präster och Prælater, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PRÄßAR..............1
Vtan Präßar pinar plågar, VII Contre L’amour
 
 PRÄßAT..............1
Har hon präßat af mig tårar F.I Contre La Fortune
 
 PRÅHLA..............1
lät man studsa, lät man pråhla F.III En Krigsmans wijsa
 
 PRÅHLAR.............2
Hwar med pannan prächtigt pråhlar, I Mer än wackra min herdinna
Som Skiönste ögon din, så härligt icke Pråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 PRÅLAR..............1
henne med den färg som prålar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PRÆCEPTORERS........1
Är Præceptorers Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PRÆLATER............1
Hwad är präster och Prælater, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PRÖFWA..............1
Så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PSALM...............2
Qwäder en Psalm om han så får låff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Siunga så en tysker Psalm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PUDER...............2
snörbandz-axel, puder-rygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
 
 PUDRAD..............1
Krusad Pudrad the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PUF.................1
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 PUKOR...............1
hijt skallmeijor, pukor trummor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PULS................1
Och min matta puls han slår, I Mer än wackra min herdinna
 
 PULSEN..............1
Så länge Pulsen slår och hiertat picka kan, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 PULVERIS............1
Encomium viresque pulveris tabaci S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 PUMPA...............1
Seija heij bror, op och pumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PUNCTERN............1
därför sättias punctern opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring

Next Section

Top of Section