Next Section

Previous Section

 
 PLÄGA...............4
Alla hieltar pläga prijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
största nåden pläga tee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Raska hieltar pläga kiämpa F.I Contre La Fortune
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 PLÄGAR..............3
Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kierleken plägar kiär och angenehmer synas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
 
 PLÄG’N..............1
pläg’n wähl och gee’n man dricka S.V En Suputhz förswar
 
 PLÄ’................1
bruket, som dhet brukas plä’, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 PLÅCKA..............2
Lijksom han wille plåcka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha plåcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 PLÅGA...............20
Som föröker all min plåga, I Mer än wackra min herdinna
Älska dig är ingen plåga, I Mer än wackra min herdinna
Farwähl med din plåga, X Farwähl med din plåga
Att ingen älskoug kan förutan plåga wara, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och all ting hotar till att plåga meij, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En ängzlig plåga är, som mig hårdt sätter ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
och min plåga lijsa sända, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
dämp ock skingra denne plåga. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
At man släcka må den plåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag älska förr men utan plåga, XXVI A L’aimable Bergere
Som är fager till min plåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
Men mig han endast här will plåga uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
är deß plåga eij så kårt, F.III En Krigsmans wijsa
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
han plåga digh din leska B.IX Klagedicht
Att hwar och en sin plåga har. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 PLÅGAR..............10
Och intet plågar deij, II Herdinna säij
Pijnar och plågar den du hyses hoos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Vtan Präßar pinar plågar, VII Contre L’amour
och plågar mit hierta, X Farwähl med din plåga
hwarföre plågar du din trähl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som plågar hwar det är och ingen båthnad gier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Tillät den som Astril plågar, XIX Ödemark i willa Skougar
Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta, XXIX A la plus aimable Bergere
Och plågar eij min kropp, F.V Lustig frisk opp
Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 PLÅGAS..............4
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag plågas men får eij bedia om booth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jagh då eij lijtet plågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 PLÅGAT..............2
Som migh plågat med stoor smärta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men ingen utaf dig så hårdt är plågat worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 PLÅGDE..............2
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. F.VI Contre le Mariage
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 PLÅGEBANDH..........1
Lilla Astrildz plågebandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 PLÅGEBÅHRAR.........1
hwad är skatter? plågebåhrar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PLÅGEHUUS...........1
Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PLÅGETORGH..........1
Han giör mitt hwilorum, rätt till ett plågetorgh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PLÅGOR..............12
Jaga hans plågor uhr hierta och blodh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Pijnor plågor Qwahl och smärta, VII Contre L’amour
Hiertbrytande plågor X Farwähl med din plåga
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
skulle öka Tyrcis plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
måste du och mina plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Ty för kiärleekz söta plågor, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Se hur iag ängzlas nu i plågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
En moot En, men tusend plågor F.I Contre La Fortune
mina plågor få eij ända F.I Contre La Fortune
Hwad är kärleek? söta plågor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PLÅGORS.............1
utj plågors röda saal. F.III En Krigsmans wijsa
 
 PLÖIJA..............2
Trähla, plöija, styfft arbeta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som en bonde gå och plöija E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 PLÖIJAS.............1
måste plöijas såås hwar natt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 PLÖIJAT.............1
när som den rätt plöijat blijr, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 PLÖSA...............1
Lefwa lustigh, hösa, plösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 POCKA...............1
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
 
 POHLEN..............1
Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 POIKARS.............1
Det är Poikars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 POIKE...............1
När Spectens poike, Lindmans dräng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 POIKEN..............1
Källar Poiken då sin tiänst eij sumblar, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 POMPE...............7
Pompe plä den bußen heta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Pompe som sig maintinerar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Pompe som plä knoota, knorra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Pompe Kongens trogne dräng E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Önskade som Pompe Lefwa E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
At få så som Pompe dö. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 PORT................2
at hon i min hiertans port XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Föras innom theras port, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 PORTAR..............2
Schol-Gåssen står för Portar och Fönster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 PORTEN..............2
Porten, windbron, alla Bohmar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nycklen ha de med till Porten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PORTRAITE...........1
som portraite utj wax, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 POST................1
Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699

Next Section

Top of Section