Next Section

Previous Section

 
 PICKAR..............1
Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PIGA................2
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 PIGAN...............3
Jngen gubbe pigan röör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
med pigan någon gångh, B.IX Klagedicht
emellan amman så och pigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 PIGANS..............1
Gubben effter Pigans tar, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 PIGOR...............2
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
Pigor börja nu gie di B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 PIGORNA.............1
att pigorna icke må härma D.III Ängelska Schique
 
 PIGORS..............1
Dett är pigors proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PIHL................1
Den kierlekens Pihl oförskylt döda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 PIJGA...............4
Jag weet En liten Pijga, VI Jag weet En liten Pijga
någon pijga ha hielpt giöra S.II Kårf-giästbod
ingen plumper håhlhänd pijga S.II Kårf-giästbod
Och för en unger Pijga, B.IX Klagedicht
 
 PIJGAN..............3
Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Swartsiuk moth mig och pijgan B.IX Klagedicht
den arma pijgan fort, B.IX Klagedicht
 
 PIJGOR..............3
Kom Drängar kom Pijgor kom D.II En nylustig och begärlig WISA
alla Pijgor mödom haa, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 PIJGORS.............1
Rodar pijgors Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PIJHL...............5
Din pijhl och din Boga, X Farwähl med din plåga
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Fast än han fählas som en Pijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 PIJHLEN.............2
Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 PIJLAR..............2
Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
fäld är jag af dödzens pijlar SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 PIJNA...............4
Enda Orsaak af min pijna, I Mer än wackra min herdinna
Ty käns deraf nån pijna, II Herdinna säij
Vtj mörkret will min pijna, XIX Ödemark i willa Skougar
Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PIJNAR..............1
Pijnar och plågar den du hyses hoos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 PIJNOR..............1
Pijnor plågor Qwahl och smärta, VII Contre L’amour
 
 PIJNTE..............2
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. F.VI Contre le Mariage
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 PIJPAN..............1
Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 PIL.................1
Du, som en pil i luften far, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 PILTARNE............1
Piltarne med mackt befalla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PINA................3
Här har ändat lijf och pina, I Mer än wackra min herdinna
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 PINAR...............2
Vtan Präßar pinar plågar, VII Contre L’amour
Hon lijkwähl halßen pinar, F.VI Contre le Mariage
 
 PINAS...............1
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 PINOS...............1
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 PIPAN...............1
på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
 
 PIPOR...............1
Tålf pipor tobaak röka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 PISKA...............1
För skulle man dig piska, B.IX Klagedicht
 
 PIÄLTA..............1
ligga wäl och piälta småt E.XIX Dricka lagom äta godt
 
 PIßA................1
Barnet Pißa måst i Sängen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 PLASKAR.............1
Sällan man i wattnet plaskar, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 PLAT................1
om det plat skall nederrijfwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PLATO...............1
hwad oß Plato hafwer skrifwit F.III En Krigsmans wijsa
 
 PLATT...............1
Som sinnet mitt, så platt förstöör, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 PLATZEN.............1
När Jag med min häst på Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 PLICHT..............1
Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 PLICHTAR............1
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 PLOG................2
utan plog och utan kuk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Måste Herren wed en plog E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 PLUMPA..............2
Som du giol din plumpa koo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men war också derhos af grofwa plumpa seder: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 PLUMPAR.............1
Plumpar blana sönderrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 PLUMPER.............1
ingen plumper håhlhänd pijga S.II Kårf-giästbod
 
 PLUS................2
A la plus aimable Bergere. XXIX A la plus aimable Bergere
pour paroistre, plus qve D’estre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 PLUTRA..............1
Plutra bort Confonium, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PLUTTRAR............1
Där i intet pluttrar, skrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 PLÄ.................25
det plä wähl boijor bära, II Herdinna säij
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den enwijs är plä titt sin egen ofärd wålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
saa de, som plä utaf dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
med den färgan man plä tekna XXVIII Vppå ett Conterfait
som dig offta plä förwilla, S.II Kårf-giästbod
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Sotgubben som plä Skårstenar fäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Som en hwalp plä du där ählas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Pompe plä den bußen heta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Pompe som plä knoota, knorra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men den han plä Commendera B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Surögder plä städz gråta, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Som träsgiählen plä wara B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Der med plä han sig roa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
som draken på gull plä, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När som det rägna plä. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
plä och mäst i werlden gå: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Sij så plä iag Catchesen lära. E.XLIX Uti Catchesen om jag mins

Next Section

Top of Section