Next Section

Previous Section

 
 PAAR................2
et paar hwijta snöberg skiöna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
med paar finger geer iag lofw, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 PACKAN..............1
Turcka, Packan, Cam och Cesar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 PACKA[..............1
Som iag i min hand kan packa[?] G.III Litet rödt, men der omkring
 
 PAFF................1
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 PALTEHÄST...........1
förde tåf een paltehäst S.II Kårf-giästbod
 
 PANNA...............7
beck-swart håår och snöö-hwijt panna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at hon har en prächtig panna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
en dam som har en snöhwijt panna S.I En sulten swarter mager kar
Ölet det slår ey uti min Panna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hans panna och min kiortel B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
J din panna kan iag sij SP.V J din panna kan iag sij
 
 PANNAN..............4
Hwar med pannan prächtigt pråhlar, I Mer än wackra min herdinna
Och med pannan sammanstöter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
WJßerlig war iagh då Galen i Pannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 PANTZAR.............1
Huru hon sitt pantzar prydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PAPPAR..............2
effter kyßar, effter pappar, S.V En Suputhz förswar
Pappar som par hagellpungar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PAPPER..............3
Jntet bläck på papper slår, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
skrif der med på et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 PAPPERS.............2
Hwad är böcker? pappers saker F.III En Krigsmans wijsa
Bort fioler pappers nötter, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PAPPERSTYCKE........1
Som iag har tårar fält på detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 PAR.................7
ett par snömoos bållar skiöna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
Pappar som par hagellpungar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jag weet par skiöna Hand Granater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Par skiöna ögon blir du Frij. E.XLII Om du åstundar wara frij
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 PARA................2
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som wil sig med katten para. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 PARADISET...........1
blef ur Paradiset körd. E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 PARAS...............1
lijkt med lijka paras bäst. E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 PARDON..............1
derför’ beer iag om pardon, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 PARIS...............1
Än en Wexel i Paris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 PARLERA.............1
är wacker att höra och kunna fransöska parlera D.III Ängelska Schique
 
 PARNASSI............1
Söhla bårt Parnassi öde, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 PAROISTRE...........1
pour paroistre, plus qve D’estre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 PART................1
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 PARTHIJ.............1
det man sänder på Parthij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PARTIET.............1
Men hwar må Partiet nu blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PAS.................1
Pas på lunta, skiut och dundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 PASSAGERS...........1
Som glade passagers kring hela werlden fari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 PATRON..............1
En Patron som mig har låfwat B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 PATTAR..............1
mer om Jungfruns pattar blöta, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 PAß.................2
som ingen ahn paß på. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Derföre ta paß på begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 PAßA................1
De paßa sig så wäl ihoop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 PECOUR..............1
wäl som Bouree Pecour, D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 PEHR................2
Twåhla till Pehr Örnekloo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wet doch hwad Pehr Frestar’ giör, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 PELICKAN............1
klåckan 7 på Pelickan. S.III Madammoiselle
 
 PENALERS............1
Är PENALERS proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PENGAR..............11
Der med tienar hon sig pengar, VI Jag weet En liten Pijga
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
för hwilken mig seen pengar gifs, S.I En sulten swarter mager kar
Med dijna många pengar B.IX Klagedicht
ha ha pengar, B.IX Klagedicht
Hon giömmer sina pengar B.IX Klagedicht
Ta ingen kierng för Pengar, B.IX Klagedicht
Än man pengar åth sig draga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Barnens pengar snart utöda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Tar du dig en kiäring för Pengar, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
Pengar, för det du fådt ta’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 PENING..............1
eij någon pening qwar. F.V Lustig frisk opp
 
 PENNA...............1
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 PENNAN..............1
men i pennan är iag rijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 PENNINGESKATT.......1
öfwer kärngens penningeskatt, B.IX Klagedicht
 
 PENNINGPUNG.........1
Änn sin kiära penningpung: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 PERPETUELT..........1
Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 PERSON..............1
Si då blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 PERSONER............1
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 PERUK...............1
Fotsijd Peruk en rynklagder Jäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 PERUQWER............1
Men sen giömbd iag’n i min Peruqwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 PETIT...............1
Är du och en petit maistre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 PHARISEER...........1
Phariseer och Skriftlerde B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 PHILIS..............2
Att Philis blijr min enda Siähl IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Blij himmelens och Philis Trähl. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 PHILLIS.............7
wackra Phillis frija mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hoos Phillis war iag illa siuker, XXVI A L’aimable Bergere
Det gret när Phillis wille gråta, XXVI A L’aimable Bergere
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Min Phillis på Näfwen Ja mitt uppå Mun B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 PHOENIX.............1
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 PHYSICA.............1
utj Eder Physica, F.III En Krigsmans wijsa
 
 PICKA...............6
Alt men hiertat årkar picka, I Mer än wackra min herdinna
När du hör dit hiertta picka, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Så länge Pulsen slår och hiertat picka kan, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hiertat picka i mitt lijf, F.I Contre La Fortune
straxt tar hiertat hans på picka S.V En Suputhz förswar

Next Section

Top of Section