Next Section

Previous Section

 
 ORDEN...............4
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Liufligt glammas wedh, fly hårda orden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
att han oß flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
 
 ORDER...............1
När han där till order geer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ORDET...............1
Det sidsta ordet som min mun lär nånsin nembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 ORDH................4
Får iagh tahla än ett Ordh; XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Holt näpplig doch en tijma ordh, XXVI A L’aimable Bergere
Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Skall till ett Sluth mitt sidsta ordh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 ORDINARIE...........2
Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Swenska ordinarie Påsttijender. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 ORDSPRÅK............1
derutaf det Ordspråk kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 OREENT..............1
wijnet ränsar oreent blod, S.V En Suputhz förswar
 
 ORKA................3
effter wij eij orka mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det log när Jris orka lee, XXVI A L’aimable Bergere
at han eij ska orka sij. S.III Madammoiselle
 
 ORO.................1
Som mig en willig oro giör. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 OROLIG..............1
som med orolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 OROO................3
Thes roo och oroo blifwa all, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och städz i oroo boo. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ORPHEUS.............1
den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar, S.I En sulten swarter mager kar
 
 ORSAAK..............2
Enda Orsaak af min pijna, I Mer än wackra min herdinna
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 ORSAK...............1
Detta har mig orsak gifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ORSAKEN.............1
Ty winets starka kraft war orsaken dertil, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 ORT.................2
Jfrån någon annan ort B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Här ifrån på’n annan ort B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 ORTER...............1
Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ORTH................2
Så bli på denna orth XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 ORÄTT...............1
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ORÖRLIG.............2
Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
och orörlig som et skååp; S.V En Suputhz förswar
 
 OSKIÄHLIGT..........1
Ett oskiähligt Creatur, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 OSKYLDIG............2
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jagh helt oskyldig är. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 OSKYLDIGH...........1
Att iag helt Oskyldigh är, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 OSKYLDIGHEET........1
Kom Oskyldigheet att fächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 OSMAK...............1
geer osmak, ledsamheet, F.VI Contre le Mariage
 
 OSNYGG..............1
osnygg som han war och faslig förrn han dog, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 OSNYGGER............1
heel slaskut och osnygger, B.IX Klagedicht
 
 OSORG...............1
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 OSTADIG.............2
Att Jagh ostadig är, XI Jag swor en gång
Och den ostadig är blir aldrig rätt förnögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 OSTADIGHEET.........1
Det motgång twingar mig doch eij ostadigheet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 OSTAR...............1
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 OSTROR..............1
men på ostror karp och steek. S.III Madammoiselle
 
 OTAHLIG.............1
Och otahlig widrigheet; XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 OTAMBDA.............1
Mitt otambda hierta ynkelig tämbt XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 OTILLTALTER.........1
Men stiäl han något in, han lämnas otilltalter, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 OTUCHT..............1
Swäria Slås och otucht drijfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 OTÄCK...............1
Altijd otäck Sohlbränd blifwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 OTÄNCKT.............2
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
när iag otänckt warse blef S.II Kårf-giästbod
 
 OUPLÖSLIG...........1
Som Ouplöslig är, och kallas Gordisk knuth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 OWETTIG.............1
När han nå’n owettig seer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 OWIGT...............1
Men bar sig mycket owigt te FA.I Det war en gång en unger katt
 
 OWÄN................1
Den tijdh man wän och owän glömmer, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 OWÄRDIG.............1
ell owärdig tunga bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OXEN................1
Förr skall Oxen wingar fåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 OÄNDLIG.............1
Ett obeskrifligt qwahl, och en oändlig trängtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 Oß..................51
Jaga bort fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Ty de så gierna höra, V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Och wähl till wara taga, V J går blef iag mäd spee
Att han eij fånga må, V J går blef iag mäd spee
Ty wij hålla wijd husen, V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Foglar små. V J går blef iag mäd spee
Och får i sin snara, VII Contre L’amour
Fast hans Ok syns förgylt, VII Contre L’amour
Ty lyckan kan och i hwarie måtto hugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gudh endast hiertat geer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hafwa sparckat hijt neder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lagen at han bland dundrar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg wij till ringa tröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru wij förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den som af nånsin mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
trås at hon giör nåt meen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hoos och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
Man tarfwar eij hoos för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
Wårt sinnes nöijsamheet befrijar från smärta, XXIX A la plus aimable Bergere
Tröst du som wij utaf så ringa ting frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
Sij! så kan här wår hiord arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
Mißunnar lyckan att längre sammanblifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men när som Sohlen begynner närmar gåå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
lyckan som alla dårar F.I Contre La Fortune
och det giör altijdh siuk. F.III En Krigsmans wijsa
som gambla werlden giömt, F.III En Krigsmans wijsa
hwad Plato hafwer skrifwit F.III En Krigsmans wijsa
Seneca lära will, F.III En Krigsmans wijsa
När lyckan unnar sin gunst, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Och kunna intet båta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hafwer skiänckt i din mackt S.II Kårf-giästbod
som kan så liufligt läska, S.V En Suputhz förswar
Att wij må giöra rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
så dricka wij om med wåt-wahrorne som är gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
det kostar sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
Hwad plägar lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder pußar, D.III Ängelska Schique
så hollom frächt D.III Ängelska Schique
att han flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
doch hållom wackert D.III Ängelska Schique
Det är en ung herre som står wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
Hos finns en Prophetissa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jngen vthaf kan gißa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
deß dhe åter till flyttia, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
som wähl alla bär. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Så går med i wåra da’r, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Änn Höken då, som tar fast; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Om warg eller Hök äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Han swara’ , på detta glamm: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Men får han först bli wärd, han blir till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är

Next Section

Top of Section