Next Section

Previous Section

 
 OMBA................1
Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OMBYTT..............1
Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 OMFATTA.............1
Jag eij omfatta kan; F.VI Contre le Mariage
 
 OMFATTAR............2
Som altijdh wänlig är och Gladelynt omfattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
frijheten iag omfattar F.VI Contre le Mariage
 
 OMKRING.............6
Då herdehoopen all och dantzar friskt omkring, XXIX A la plus aimable Bergere
springa omkring uthi en ring D.II En nylustig och begärlig WISA
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Litet rödt, men der omkring G.III Litet rödt, men der omkring
doch täncker eij för widt omkring G.IV Hwem är som detta gißa kan
Der wijsaren går rundt omkring E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 OMKULL..............3
Men när han dhetta sagdt så segna han omkull XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
slås omkull och drifwes bårt. F.I Contre La Fortune
Folck och fä burdus omkull, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 OMSIDER.............2
Men omsider går det gahli, VI Jag weet En liten Pijga
Blir han omsider i Tänderen öhm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 OMSKIÖNT............1
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 OMSORG..............1
Jngen flijt och omsorg spara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OMSPRUNGE...........1
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 OMSUNST.............3
Och måst min trogna suckan gå omsunst, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Dock omsunst ähr att iagh beer XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
All min Suckan är omsunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 OMTALDE.............1
Hon är och äfwen af den förr omtalde handen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 OMWÄLFD.............1
Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 OMWÄNDA.............1
Will du alldrigh digh omwända, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 OMÖIJELIGT..........1
Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 OMÖIJLIGDT..........1
Och kommit mig till troo hwad doch omöijligdt war; XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 OMÖIJLIGHEET........1
Omöijligheet mig ståår emoth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 OMÖIJLIGHEETEN......2
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 OMÖIJLIGT...........1
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 OND.................1
Som en Klöös Katt Ond och leeder, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 ONDA................3
Onda hiertans afwigheet; XXVIII Vppå ett Conterfait
men det onda moot mig stifftas F.I Contre La Fortune
alt det onda så förstöra, S.V En Suputhz förswar
 
 ONDER...............2
När han börjar onder blij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
är han eij onder är han goor SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 ONDT................9
aldt dhet ondt som iagh har giordt XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas må, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Du ända på alt på ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
har ock ondt att få en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Seen fåhr hon ondt af Mohran, B.IX Klagedicht
men det giör ondt i magen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 ONSKAN..............1
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 ONSKO...............1
bort af onsko och förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 ONT.................1
den sigh önskar ont, han älskar eij en ann. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 ONÅD................2
mig på nåd och onåd gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
På nåd och Onåd iag mig gifwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 OOK.................3
Och i Träldoms ook är bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hylla, och ditt Ook städz bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa? E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 OOKET...............1
eller ooket sönderslå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OP..................6
Ell’ dirckar op hans kista, F.V Lustig frisk opp
lär eij stort för mig op äta, S.III Madammoiselle
wänder du den op och neer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
spring och dansa op i taak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Seija heij bror, op och pumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De tände sig då sielfwa op G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 OPP.................26
Opp opp Nympher bästa flickor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Opp opp Nympher bästa flickor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
sprungo opp och nehr af harm XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Säger Jag dig tiensten Opp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
när hon stijger gladlynt opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
därför sättias punctern opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
opp och neer i böllian wippa F.I Contre La Fortune
den hielper lyckan ändtlig Opp. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Lustig frisk opp F.V Lustig frisk opp
Lustig frisk Opp, F.V Lustig frisk opp
lell’ bittijdh’ opp, och seent i säng, S.I En sulten swarter mager kar
hoppar utaf glädien opp. S.V En Suputhz förswar
stijger mood i hiertat opp, S.V En Suputhz förswar
oförsichtigt opp och neer S.V En Suputhz förswar
bulla opp med skratt och skrijk, S.V En Suputhz förswar
alt i hoop ska drickas opp. S.V En Suputhz förswar
sin kiortel rätt opp, D.III Ängelska Schique
och säijer tiensten opp, B.IX Klagedicht
Då måst iag opp och krusa B.IX Klagedicht
När Opp för kyrckio brinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
så står iag aldrig opp. B.XIII Sidst om en mårgon goo
strax hiälpan utur watnet opp, FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Om warg eller Hök oß äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 OPPSYN..............1
måst’ för hennes oppsyn bäfwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 OPSWÄLLGIA..........1
kiöpa wijn och det opswällgia, S.V En Suputhz förswar
 
 OPTECKNAT...........1
det en stäns wäl optecknat fins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 ORD.................10
brust’ så uth i deße ord: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
klooka ord ock wackra seeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
min ord du må korta D.III Ängelska Schique

Next Section

Top of Section