Next Section

Previous Section

 
 BLEFWE..............1
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 BLEKA...............1
Till dig o bleka dödh. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BLEKNA..............1
Nånsin tåhla att de blekna, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 BLEKNAR.............1
Min Hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BLESSERAT...........1
har blesserat diupt i Siählen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BLE’................1
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 BLI.................11
bli på denna orth XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
och leka till deß wij bli warma. D.III Ängelska Schique
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Alla drängar tiufwar bli, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
den ska tåf er och först bli fru G.IV Hwem är som detta gißa kan
Så wacker ska’ din Hustru bli. SP.II Dig will jag önska nu och spå
at hennes Miölckbyttor bli Såår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes skursand sku bli gryn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Eij will bli i wärlden qwar E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 BLIDKA..............1
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BLIDT...............1
wärlden all ha Troija blidt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BLIFWA..............37
Når man till att ynkad blifwa, I Mer än wackra min herdinna
Thes roo och oroo blifwa all, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men huru kan mitt sin och tanckar hoos mig blifwa XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Som will någon trogen blifwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Frågar om iag är dömder till blifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Det är döö och Glömder blifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och klagan blifwa all, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
när du dock will hatat blifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Men hwar må Partiet nu blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
sku de lickwäl nämbde blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och af andra rosad blifwa, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthur hiertat som där blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthan mootstånd blifwa tamt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vtj din Egendomb får ingen blifwa inne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
at blifwa stedz wid et, F.VI Contre le Mariage
Derföre will iag blifwa F.VI Contre le Mariage
till deß wij bättre kände blifwa, S.I En sulten swarter mager kar
huru häpen iag måst’ blifwa S.II Kårf-giästbod
see’n iag böria blifwa kaar; S.V En Suputhz förswar
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
will eij confirmerat blifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Jag tänckte herre blifwa B.IX Klagedicht
Ditt Graföhl skulle blifwa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Altijd otäck Sohlbränd blifwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Således blifwa Grenadier G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Som en gång din mann skall blifwa? SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa? E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 BLIFWEN.............1
Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BLIFWER.............11
Blifwer Skiepan äntlig full. VI Jag weet En liten Pijga
Smälter blifwer lijk er floodh. XIX Ödemark i willa Skougar
Skiönt mitt hierta kallat blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Frijheet Commendant där blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon Ehr eij blifwer war XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men säll är den som blifwer stilla, XXVI A L’aimable Bergere
Ett Fängzle Fängzle blifwer F.VI Contre le Mariage
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
så snart som tu blifwer hans fänta. D.III Ängelska Schique
Som aldrig nånsin blifwer trötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Du en gång sielf tyfstulen blifwer. E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 BLIFWIT.............3
at iag fuller der har blifwit S.V En Suputhz förswar
att hon knifwe-stucken blifwit, E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
Och ändå wäl blifwit glömbd. E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 BLIJ................56
Att iag måst din fånge blij I Mer än wackra min herdinna
och altid blij din Schlaf, II Herdinna säij
Blij skrämde illa wee, V J går blef iag mäd spee
Ska din åminnelße blij gömd, VIII Så skyndar du deij från meij nu
blij så ömnig som min pust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Blij himmelens och Philis Trähl. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
När wij blij förblända, X Farwähl med din plåga
Blij frij i all min daar, XI Jag swor en gång
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Okiendt blij hoß Ehr i Roo, XIX Ödemark i willa Skougar
Sorg ska blij mitt tijdh fördrijf, XIX Ödemark i willa Skougar
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Bårta ä dij, bårta blij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måste trähl och fånge blij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skall till gruus och aska blij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skall iag blij din trogna Slaaf. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den lyckan alldrigh undt på Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
intet kan här stadigt blij F.I Contre La Fortune
lätt mig döö och blij i roo. F.I Contre La Fortune
iag will aldrig blij et swijn. F.III En Krigsmans wijsa
Will aldrig blij en trähl, F.VI Contre le Mariage
han ska fägnad fylder blij S.III Madammoiselle
lär blij hennes deputat. S.III Madammoiselle
at det eij skall blij det sidsta, S.V En Suputhz förswar
en så trumpen, glader blij, S.V En Suputhz förswar
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
Till blij lijden wid wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han börjar onder blij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jbland folcket sådan blij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
För skall gråsten blij till limpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Suggan blij en Simpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Bruncke berg blij förr en båter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Hur’ du och din hustru blij SP.V J din panna kan iag sij
Den ska’ wißt din kiärsta blij. SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
at hennes råttor sku blij Swijn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Jagh menthe men förgiäfz ett Qwarther längre blij E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Skal din Kierleek tyster blij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Nättren blij eij lika så. E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
än bå Natt och dag blij trähl. E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Och begiär blij hennes Man E.L West du hwad en Ungkarl will
Du lär blij så lam af rijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå

Next Section

Top of Section