Next Section

Previous Section

 
 OGILL...............2
och iag håller dem ogill. F.III En Krigsmans wijsa
iag håller det ogill, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 OGIORDT.............1
Giordt blir aldrig ogiordt mehr, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 OGRÄS...............1
alt ogräs som der är B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 OGUNSTIG............1
Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 OHL.................1
tänckt’ och talte eij ett ohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 OHLET...............1
Uppå detta sidsta ohlet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 OHRTEN..............1
utaf denne Kiärlekz ohrten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OHÄKLAT.............1
Söluger Trut och ohäklat Skiägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 OHÖRD...............1
Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OHÖRDER.............1
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 OK..................1
Fast hans Ok Oß syns förgylt, VII Contre L’amour
 
 OKARSKER............1
Okarsker illa wuhlin, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 OKET................5
Vnder Oket gå och qwida, I Mer än wackra min herdinna
Detta liufwa Oket dra, I Mer än wackra min herdinna
Är under Oket brackt, II Herdinna säij
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
Och ingen hielper meij det swåra Oket dra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 OKIENDT.............1
Okiendt blij hoß Ehr i Roo, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 OKIÄND..............1
hemfolck, okiänd och hwar gäst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OKLÖÖST.............1
Kan Jagh Oklööst genast fåå, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 OLIJK...............1
olijk är hon ingalund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OLUST...............2
Den frögd som olust skäncker, F.VI Contre le Mariage
Olust, sorg och fåfäng pust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 OLYCKA..............3
des styrman Ödet är, olycka är des nampn XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OLYCKAN.............1
Derföre skall iag och olyckan till förtreet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 OLYCKANS............3
Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Aftorcka, som altijdh olyckans hårdheet sårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OLYCKELIGE..........1
Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OLYCKLIG............4
Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men olycklig ach iag arma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OLYCKLIGH...........2
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 OLYCKOR.............2
Der Olyckor altijdh Groo, VII Contre L’amour
Kom förtret och kom olyckor F.III En Krigsmans wijsa
 
 OLYCKS..............2
stöötz uthaf ett olycks-währ F.I Contre La Fortune
sielf ett olycks blix för migh F.I Contre La Fortune
 
 OLYKLIG.............1
Den Trogen stedz, men doch olyklig war. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 OLÄST...............1
en oläst matskåpz dörr B.IX Klagedicht
 
 OM..................145
Om kierleek eij, II Herdinna säij
Men om du will, II Herdinna säij
Lijte nogh har hon om åhret, VI Jag weet En liten Pijga
Men om nu himmelen behagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men om min swaga macht min willia hielpa hinte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag plågas men får eij bedia om booth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Frågar om iag är dömder till blifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Om du kundhe digh inbilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Om det eij af kierlekz lågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
iag steeg bak om bohle spaker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Om du dristar dig därtill. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så kom an om du will wåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wänden om dijt J från gått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
först om mårgonstrijmet lyser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om hon skulle få begiära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om iag mehr skall tiena dig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om J hafwen Frijheet kiär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
talar först om accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock om lefwa ynkligt beder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om din fromheet icke will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om du tänckt där boo utj, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om det plat skall nederrijfwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om det rijfz till grunden nehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du will allena Rå om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja, om Jag mig rätt besinner, XXVIII Vppå ett Conterfait
Om du med mildheet nu undfår allenast mig, XXIX A la plus aimable Bergere
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
Men förr än han fick see sig om, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
om hafwet wijda, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och om din Skiönste Kråpp, är utan wank och fehl XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
derför’ beer iag om pardon, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
om J på Ehr hwijta hand XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
som på knäna öms-om slänger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
bee om nådh kan åter dämpa F.I Contre La Fortune
lijf, när fången der om beer? F.I Contre La Fortune
Om din Nåd och goda Gunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
Så springer iagh om kringh, F.V Lustig frisk opp
iag kan om henne eij stort skrifwa, S.I En sulten swarter mager kar
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
men doch, om så wore, att S.II Kårf-giästbod
Om nu Jungfru Brijta Maija S.III Madammoiselle
och om nån’sin möiligt wore S.V En Suputhz förswar
der om will iag intet röra, S.V En Suputhz förswar
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Som mig brenner, om jag honom längre bäär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
så dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
wij hafwe en Juhl man om åhre D.II En nylustig och begärlig WISA
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Rodderskan som om Sommarn och Wåren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Qwäder en Psalm om han så får låff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
siunger hon om sin hiertelig Kiära trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fast om han wore halffdödh aff hunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Nappa de straxt om Wägen kans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Tiggiare-stafwen fly om du är kloker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Du som fast du hårdt om hulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som du giorde här om dagen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Så att hwem den bladrar om B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och dig sielf, om du äst klook B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du sielf will hafwa frijd, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du törs förtreta meij; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om man iag, dem nämbna will B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du låter dig förblinda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men om du dig wettig ställer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Lågo hoptahls om hwar ann, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Men om Qwinnfolcken är sagt, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
mer om Jungfruns pattar blöta, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
twå tree gångor man om åhre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Om iag der uhr skull nappa, B.IX Klagedicht
Om iag det säija töör. B.IX Klagedicht
Men om Jag råkar narras B.IX Klagedicht
ärn släter om sin truut, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Än om iag sluppe deij. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att iag Elin Om iag kunde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Sidst om en mårgon goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
En lijten om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
En wacker om iag må B.XIII Sidst om en mårgon goo
om iag det skulle wåga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
om iag hadd’ lagom stopp B.XIII Sidst om en mårgon goo
En tokot om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
Jntet annat skiöta om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Stedz med kosan om kring löpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Effter sluntar see sig om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wända Natt i dagen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löpa friskt på skriskor om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig see i kiöket om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jngen ting om wählen tycka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kring om sta’n i hwar gård löpa. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet annat skiöta Om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
See sig rätt som Räfwen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dricka hela Natten om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Segla hela wählan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Se sig effter wijsan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Tal’ om duk- och handukz mönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Om warg eller Hök oß äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
En fråga mig, om jag och kan SP.III En fråga mig, om jag och kan
Han är, om jag mig eij swiker, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Kring om wärlden sorgefulle E.IX Många fara effter Gulle
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Om du will frias från beswär, E.XV Om du will frias från beswär
Om älska är en dygd som det och säckert är E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
tänck om du det töres ta E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Om du åstundar wara frij E.XLII Om du åstundar wara frij
Om iag tör säijat meij förlåf E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Uti Catchesen om jag mins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Om hon honom lida kan E.L West du hwad en Ungkarl will
Om Holmströms krockuga Finger E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
Om hwar ock feck behålla den han har E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Om iag mins rätt så tyks mig masquerad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad

Next Section

Top of Section