Next Section

Previous Section

 
 OCHSÅ...............11
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som ochså sedt min förra frögdh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
master med sig, ochså laga S.III Madammoiselle
Swägerskan blir ochså budin S.III Madammoiselle
Men taa warlig, ochså laga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
iag bekräfftar ochså detta S.V En Suputhz förswar
at iag ochså laga will; S.V En Suputhz förswar
Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra D.III Ängelska Schique
Dee ä ochså mina wänner B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 OCH’N...............1
En nyer skoo och’n lortig grop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 OCK.................31
Och Jag blijr dödh ock kall. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Ock sielf inthet älska kan. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
alla tijmar ock hwar stund. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
denne fästning ock seen säija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
klooka ord ock wackra seeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
see ock älska fölgz här åth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vthur måhlnet ock sig wijser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at wijsa hwar ock en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som kan fängzla mod ock sinn. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har ock ondt att få en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
halsen war ock trinn och reen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock med fiskbeens fängzle ängzlat. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uhr arrest ock slafwerij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock des frija kiärlekz handell, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dämp ock skingra denne plåga. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i mitt tycke, barm ock bröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock om lefwa ynkligt beder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utj Strijden dem ock de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock den Kärlekz brinnand’ låga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wacker är du, war ock blijd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ock iag som dricker gråt och äter tårebröd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
der ska öhl ock winet in, S.V En Suputhz förswar
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
een Menuet, går ock så nätt D.II En nylustig och begärlig WISA
ock Gavott l’amour, D.II En nylustig och begärlig WISA
Då du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Om hwar ock feck behålla den han har E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 OCKSÅ...............3
Sylen och Knifwen han hwässer också D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Då skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Men war också derhos af grofwa plumpa seder: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 ODUGLIG.............1
en så oduglig drängh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 OFEHLBAHRT..........1
Så föllier ofehlbahrt, på älska grååth och låth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 OFFER...............1
Som ditt Offer min gudinna, I Mer än wackra min herdinna
 
 OFFICERAR...........1
mina Officerar alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 OFFTA...............8
Den offta flytter mår eij wähl, XXVI A L’aimable Bergere
Hur Offta har doch eij mitt sinnelösa Sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som dig offta plä förwilla, S.II Kårf-giästbod
offta måst’ taa hielp till låns B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
när det för offta skeer. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 OFTA................2
Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Som han så ofta skrämt, at det war synd och skam. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 OFULLKOMBLIGDT......1
Dhet ofullkombligdt war will wijsa genom digh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 OFULLKOMBLIGH.......1
hur han ofullkombligh ähr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 OFWAN...............1
båd’ ofwan och nedan, D.III Ängelska Schique
 
 OFÄL................1
Han åt den ungas ofäl log FA.I Det war en gång en unger katt
 
 OFÄRD...............4
Jag måst din wrede och min egen ofärd wäija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Den enwijs är plä titt sin egen ofärd wålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men lell åth min Ofärd lehr. F.II Wreda lycka och Oblijda
fast han min ofärd för sig seer. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 OFÖRMODELIGEN.......1
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 OFÖRMÖGEN...........1
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 OFÖRNÖGD............3
Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Fast iag nu lefwer oförnögd, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 OFÖRNÖGDH...........4
Jag är doch war iag är, så är Jag oförnögdh. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
är med sitt egit oförnögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 OFÖRNÖGDT...........1
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 OFÖRSICHTIGT........1
oförsichtigt opp och neer S.V En Suputhz förswar
 
 OFÖRSKIEMDER........1
Oförskiemder och ibland; XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 OFÖRSKRÄCKT.........1
Och oförskräckt stå moth des hooth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 OFÖRSKRÄKT..........1
oförskräkt töör spänna bälte, S.V En Suputhz förswar
 
 OFÖRSKYLT...........2
Den kierlekens Pihl oförskylt döda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Du har oförskylt fått låf B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 OFÖRTIENT...........2
Då när du oförtient tillskynda mig förtreet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du får oförtient den heder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 OGEEN...............1
iag är lustig, eij ogeen. F.III En Krigsmans wijsa
 
 OGEMENE.............1
Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 OGEMENT.............1
et ogement humeur som altijdh lijka är S.I En sulten swarter mager kar
 
 OGIFFT..............3
blijr du ogifft giör du bätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Medan Adam ogifft war E.L West du hwad en Ungkarl will
Ästu ogifft sen som förr E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section