Next Section

Previous Section

 
 NÅNßIN..............1
See eij nånßin sluut på meij, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 NÅR.................5
Når man till att ynkad blifwa, I Mer än wackra min herdinna
När han eij når den hambnen som han sijr, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty rägnar altijd då når Guarde uthe är, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Når han en stund ha rakla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 NÅS.................1
Men Gud nås det kan eij hända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 NÅT.................5
deras fängsle war nåt rämnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
nåt som dem kan lijknas wee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
trås at hon oß giör nåt meen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Han swigtar eij för nåt beswär, XXVI A L’aimable Bergere
det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 NÅTT................1
som mången önskat sig, men iag allena nått. S.I En sulten swarter mager kar
 
 NÅ’.................2
och med honom sig nå’ roa, S.III Madammoiselle
den nå’ gier, han will nå ha. E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 NÅ’N................8
weth eij nå’n hwad det will heeta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Törs nå’n skryta uthaf lycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han nå’n owettig seer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Eij nå’n är som intet önskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
utj nå’n blöter famn, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Blunda; kan du då nå’n sij, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 NÅ’T................2
Kom iag nå’t igen till modz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
det eij nå’t blijr öde lagdt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 NÅÅ.................1
att hon kan sitt nöije nåå. F.I Contre La Fortune
 
 NÖD.................9
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och till min nöd är ingen läkedomb, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. F.VI Contre le Mariage
Klagar han doch för Jungfrun sin Nöd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 NÖDGAS..............2
Wij nödgas låta för sig gåå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och det man wakande deröfwer nödgas sörja, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 NÖDH................10
Så lätt mig klaga fritt utj min Nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och skall och älska dig utj min nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så ändas eij min Nödh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Min Nödh är utan tahl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och Ödmiukheet utj min Nödh, XXVI A L’aimable Bergere
Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här lefde stedz i Nödh. F.II Wreda lycka och Oblijda
Din Barn och iag aff hungers nödh döö D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 NÖDIGT..............1
Därför tyckes nödigt wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NÖDSAMT.............1
Willa marken nödsamt röija, E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 NÖGD................3
Doch Jag är nögd och tackar deij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Så dör Jagh gierna nögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Den som är nögd F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 NÖGDA...............1
huru många kyßar nögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 NÖGDE...............1
Det Famtag iagh fick det nögde mitt Sinne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 NÖGDT...............1
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 NÖGSAMT.............2
nögsamt frögd-samt skyndar sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
 
 NÖIJACHTIGT.........1
Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 NÖIJD...............1
wara nöijd och lefwa bra E.XIX Dricka lagom äta godt
 
 NÖIJE...............37
Är lefwa i nöije, X Farwähl med din plåga
Då troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Städz önska aldrig få, dens mesta nöije är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lyckan har nöije och lust af min qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Kierleken som mit nöije beröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har mist mit Enda nöije, XIX Ödemark i willa Skougar
glädie fröijdh och nöije fått XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Han har mer nöije i sin smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Den störste nöije sitt utj ditt sälskapp funnit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag der mera nöije finner XXVIII Vppå ett Conterfait
Alt de nöije iag will åga, XXVIII Vppå ett Conterfait
J stället för ett frögdsamt nöije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Dig och alt nöije mitt, dig och din liufligheet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Men mitt qwahl är lyckans nöije F.I Contre La Fortune
att hon kan sitt nöije nåå. F.I Contre La Fortune
som nöije der finner, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty utan nöije kan F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Som alt wårt nöije qwähl, F.VI Contre le Mariage
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
fuller är iag full med nöije S.V En Suputhz förswar
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka

Next Section

Top of Section