Next Section

Previous Section

 
 NÅGOT...............18
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
något som war makalöst, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ett något som med skiähl fullkombligdt kallar sigh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men wiltu något mig ännu till willies giöra, XXIX A la plus aimable Bergere
Han kan eij något mista, F.V Lustig frisk opp
En Tiuf eij något tahr. F.V Lustig frisk opp
giör eij något kärleekz greep S.V En Suputhz förswar
Så har du wäl något att wänta, D.III Ängelska Schique
att ju honom något fattas, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Men stiäl han något in, han lämnas otilltalter, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Något nytt är på färde; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 NÅGRA...............8
Det trätte några sidst eij lijtet mellan seij S.I En sulten swarter mager kar
och det innan några dar, S.II Kårf-giästbod
Har du några Stats-affairer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du några älskos griller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Fogden länsman några flere B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
men min hiertans, några gubbar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
när som 1000 några karlar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 NÅGRE...............4
någre Suckar till at sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
någre klippings hanskar små XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 NÅG’T...............1
hielp meij någ’t i deße stycker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 NÅHL................1
Jntet heller någon nåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 NÅHR................1
Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 NÅL.................2
Som them hullit nål och twåhl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stick den med en nål i swålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 NÅN.................18
Ty käns deraf nån pijna, II Herdinna säij
Nån Lefnadz gnista qwaar. III. O Nechtergaal
Will nån i Kierleek wåga, X Farwähl med din plåga
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men iag seer eij nån af alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at eij nån af Ehr är flater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
är nån geenwäg wist lär de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Eij kunde nån mit hårda sinne dåra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh weet eij nån som för mig faasa, XXVI A L’aimable Bergere
Mig må eij nån mehr wisput kalla, XXVI A L’aimable Bergere
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
eller giör nån annan harm, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
eij nånsin nån Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Nån fyrk iagh arma wåp. B.IX Klagedicht
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 NÅNS................1
som nåns öga nånsin sedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NÅNSIN..............34
mehr än nånsin någon ann. VI Jag weet En liten Pijga
Än som nånsin glader wara, VII Contre L’amour
Du aldrig nånsin af mig glömd. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och aldrig nånsin mera nå din Gunst. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Det sidsta ordet som min mun lär nånsin nembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eller hwad som nånsin Sohlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
(som eij nånsin kunna blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mehra nånsin uppå mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig nånsin än beskåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som nåns öga nånsin sedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönste mun som nånsin Solen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den som af oß nånsin mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Aldrig nånsin ska du finna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som utj bitterheet eij nånsin har sin Maka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ehwad iag företar, ehwad iag nånsin täncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Nånsin tåhla att de blekna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mun är aldrig nånsin fräck, XXVIII Vppå ett Conterfait
Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som sig aldrig nånsin geer. F.II Wreda lycka och Oblijda
eij nånsin nån Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
På det som daglig skier eij nånsin någon undrar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
så fasta knutar nånsin giör G.IV Hwem är som detta gißa kan
Som aldrig nånsin blifwer trötter G.IX En blinder häst förutan fötter
hur’ du eij nånsin skall få neij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 NÅN’................1
doch eij på nån’ Juhleleek S.III Madammoiselle
 
 NÅN’SIN.............2
skiönste mun som nån’sin Solen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
och om nån’sin möiligt wore S.V En Suputhz förswar

Next Section

Top of Section