Next Section

Previous Section

 
 NÄRMAR..............1
Men när som Sohlen oß begynner närmar gåå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 NÄSA................6
en ny-modig snuusfull näsa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En slokoter Hatt en krokoter Näsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Som måst gå sin näsa qwitt B.VII Blir det krig så måst wij fort
des wåta näsa stygger, B.IX Klagedicht
Hans Näsa fötter händer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Tobaks-näsa, snufwedrake E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 NÄSAN...............7
Sielf näsan din är giord effter Skiönheetens Lagh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
den andra näsan som war skiönast af sit slag, S.I En sulten swarter mager kar
Ladda näsan med toback S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Då håls der under näsan B.IX Klagedicht
så stupar iag på näsan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Näsan sin i watten snyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Näsan din seer altijd uth E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 NÄSLÖÖS.............1
at wij mången näslöös see, B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 NÄST................2
Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 NÄSTA...............3
wij få wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
Eij sin nästa hoos sig lijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och sin Nästa så bedraga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 NÄSTAN..............3
det glimmar wähl nästan, X Farwähl med din plåga
nästan intet motstås kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
min Mohr har nästan samma färg G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 NÄSTAS..............2
Din Nästas hustru d’är hans ähra E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Förbud sin Nästas hustru ta E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 NÄSTE...............1
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 NÄSWIJS.............2
Framfoos Näswijs må iag heta, XXVIII Vppå ett Conterfait
och min näswijs mund tiltäpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 NÄTIT...............1
Den fisken som i nätit fångas, XXVI A L’aimable Bergere
 
 NÄTT................5
een Menuet, går ock så nätt D.II En nylustig och begärlig WISA
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza D.III Ängelska Schique
Nätt och liten som en Mygga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
J qwäll har warit nätt och grann. SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 NÄTTER..............6
Hon är nätter hon är gran, VI Jag weet En liten Pijga
har slätta nätter goda daar S.I En sulten swarter mager kar
nätter som en fästemöö, S.I En sulten swarter mager kar
Willia wara gran och Nätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Altijd grann och nätter wara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
bättre mista goda nätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 NÄTTREN.............1
Nättren blij eij lika så. E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
 
 NÄÄR................1
Näär han sig stedz emoth mig widrig teer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 NÄßLAN..............1
bränner näßlan i wår hand, VII Contre L’amour
 
 NÄßLOR..............2
Men näßlor der iblandh, VII Contre L’amour
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 NÄßWIJS.............1
Wara näßwijs giöra illa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 NÅ..................10
Att det dig förtryter X Farwähl med din plåga
Och aldrig nånsin mera din Gunst. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap , XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
goo herrar lät mig höra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
du är där redan inne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
me glims, såßom du kan, XXVIII Vppå ett Conterfait
iag håppas Brita Maija S.III Madammoiselle
till deß at wij kiänna wij så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
Men lickwäl hwar dag nytt, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
den nå’ gier, han will ha. E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 NÅD.................6
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
mig på nåd och onåd gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
men moot fångar öfwa nåd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
nåd och Onåd iag mig gifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Om din Nåd och goda Gunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 NÅDE................4
Jngen will mera mig nåde bewijsa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
at man skall begiära nåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lätt fördenskull du din nåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 NÅDEN...............1
största nåden pläga tee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NÅDER...............1
Att någon digh i nåder Öfwergår, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 NÅDH................2
Men moth en fånge brukas Nådh. XXVI A L’aimable Bergere
bee om nådh kan åter dämpa F.I Contre La Fortune
 
 NÅDIGDT.............1
Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 NÅD’................1
Har du inga, Gud nåd’ deij! E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 NÅGE................1
Derför har du någe fådt E.XIV Jnte wetstu hur det går
 
 NÅGN’SIN............1
hwad iag någn’sin har förwärfwa, S.V En Suputhz förswar
 
 NÅGON...............36
mehr än nånsin någon ann. VI Jag weet En liten Pijga
Fins på din hårdheet aldrig någon booth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper aldrig någon trogen böön, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som will någon trogen blifwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Att eij någon hijt må hitta, XIX Ödemark i willa Skougar
som eij någon Kiärleek bäär XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
icke heller någon giästning XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Först skall hon eij någon drifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att någon digh i nåder Öfwergår, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och war eij någon skiönhetz trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jntet heller någon nåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
men sku någon, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Någon bättring eller booth. F.II Wreda lycka och Oblijda
att någon wardt Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
eij någon pening qwar. F.V Lustig frisk opp
åt någon skiön Tyran, F.VI Contre le Mariage
någon an’s bepändsla kinder S.I En sulten swarter mager kar
at eij någon sylte qwinna S.II Kårf-giästbod
någon pijga ha hielpt giöra S.II Kårf-giästbod
mehr än någon kårf på tårge, S.II Kårf-giästbod
heller än som någon ahn, S.III Madammoiselle
På det som daglig skier eij nånsin någon undrar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Råkar då honom någon at möta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jfrån någon annan ort B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Thet ej någon Christen Siäl B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Fins knapt någon ährlig mera, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
med pigan någon gångh, B.IX Klagedicht
Mer än någon tommer bonde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
Har du någon trogen wän E.XII Har du någon trogen wän
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
läg eij någon ung wed sijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå

Next Section

Top of Section