Next Section

Previous Section

 
 NUNNANS.............1
Kyßa Nunnans hwijta barm. F.III En Krigsmans wijsa
 
 NUTNE...............1
för en tijmas nutne frögder, F.III En Krigsmans wijsa
 
 NY..................3
en ny-modig snuusfull näsa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En ny D.II En nylustig och begärlig WISA
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 NYA.................3
fempton tusend nya dahler, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Swar uppå de Nya Tidningar. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Sidst och detta nya är B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 NYCKELL.............1
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 NYCKLEN.............1
Nycklen ha de med till Porten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NYCKTER.............9
iag will nyckter lustig wara, F.III En Krigsmans wijsa
den som nyckter är en krympa S.V En Suputhz förswar
sitter nyckter, som en fleep, S.V En Suputhz förswar
den som nyckter trumpen sitter S.V En Suputhz förswar
den som nyckter knafft kan krypa, S.V En Suputhz förswar
at han nyckter dåna will, S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag illa wuhlen S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag mode-stuhlen S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag full med pust, S.V En Suputhz förswar
 
 NYER................1
En nyer skoo och’n lortig grop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 NYFIJKEN............2
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
och nyfijken aldrig nappar S.V En Suputhz förswar
 
 NYKIÖPING...........1
Nykiöping d: 5 Septembr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 NYKTER..............2
och den nykter rädder war S.V En Suputhz förswar
nykter ä iag utan lust, S.V En Suputhz förswar
 
 NYLIGST.............1
Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 NYMPHER.............1
Opp opp Nympher bästa flickor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 NYMPHERS............1
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 NYS.................1
När han sig nys ha raka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 NYSTER..............1
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
 
 NYTT................7
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
Mycket nytt hörs här ifråå B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Detta alt är mycke nytt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
West du hwad min wähn för nytt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Men lickwäl hwar dag Nå nytt, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Något nytt är på färde; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 NYTTA...............2
Doch det är dig ingen nytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ingen nytta har och gagn; S.II Kårf-giästbod
 
 NYTTAN..............1
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 NYTTIA..............5
tijden din fast bättre nyttia, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sielf kan han det eij nyttia B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha nyttia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Alting till sin nyttia wrijda; B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Acktar det han intet nyttia kan. E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 NYTTIG..............1
nyttig, som ett skade diur; SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 NYÅRS...............1
Klåckan Tålf, en nyårs natt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 NYß.................2
nyß hemkommen från sin reesa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Som nyß är kommen till wårt lag S.I En sulten swarter mager kar
 
 NÄFWAR..............2
utan Edra hwijta näfwar S.II Kårf-giästbod
Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 NÄFWEN..............3
med en Citron i Näfwen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Näfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Min Phillis på Näfwen Ja mitt uppå Mun B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 NÄFWER..............1
Röker Tobak skiär Näfwer och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 NÄHRA...............2
d’är swårt sig så att nähra, B.IX Klagedicht
ha ha nähra, B.IX Klagedicht
 
 NÄIJ................1
Näij som Sohlen hafsens wågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 NÄMBDE..............1
sku de lickwäl nämbde blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NÄMBNA..............3
Den Jag wähl kienner, men doch intet nämbna kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Om man iag, dem nämbna will B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 NÄMBNER.............2
Nämbner iagh ehr billigdt alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
som sigh nämbner stedz din wänn XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 NÄMBRE..............1
Men när iag nämbre kom så war det intet du, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 NÄMNA...............1
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 NÄMNAT..............1
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 NÄMST...............1
doch at sådant tahl, är höfligheten nämst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 NÄN’S...............1
Och den inte nän’s te’ bruka, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 NÄPPLIG.............1
Holt näpplig doch en tijma ordh, XXVI A L’aimable Bergere
 
 NÄR.................195
när iag dijt stiger neder, I Mer än wackra min herdinna
När hiertat det brinner II Herdinna säij
När Falcken tar på skalla, V J går blef iag mäd spee
När wij böria roligt på, V J går blef iag mäd spee
När som Qwarnen länge mahli, VI Jag weet En liten Pijga
Men när han är som störst, VII Contre L’amour
Och när man täncker komma, VII Contre L’amour
När man effter Rosen taar, VII Contre L’amour
Far wähl när han dig biur far wähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
När wij blij förblända, X Farwähl med din plåga
När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När hafwetz diupa brunn eij mera watten hyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Är Glad när han först landet warse blir, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
När han eij når den hambnen som han sijr, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och slår när det der effter Gladlynt taar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
älska när hon hålles kier XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Men när åter den tager en ända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
När du mig biur far wähl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Endast din när wist har warit mig Kier, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
när iagh dina ögon seer XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när du åth min iemmer leer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när du dock will hatat blifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
När du hör dit hiertta picka, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Bindz du doch, när han behagar, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när man blir af Solen bränd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när Naturen giordt des hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när dhe hennes kinder see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när han togs i himblen ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hopp och frucktan stog mig när, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när en mächtig den antaster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
när Secoursen uthe blijr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men när iag mig rätt besinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
när hon wincka språng hwar till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Deras spåskhet när de röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
kan få förmon när hon will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
när hon stijger gladlynt opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Rosen spåskas när man måhlar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När han giord des wackra hand XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När iag mina ögon skickar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När det den Glädie har, at lijknas få wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag log altijdh när andra ängzligt klaga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När hiertat mitt af frögd och glädie loogh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och älska när Jag hade Lust, XXVI A L’aimable Bergere
När hiertat mitt af Glädie logh, XXVI A L’aimable Bergere
Och ha så när af Kiärleek dödt, XXVI A L’aimable Bergere
Det gret när Phillis wille gråta, XXVI A L’aimable Bergere
Det log när Jris orka lee, XXVI A L’aimable Bergere
Det sång när Flora tog på låta, XXVI A L’aimable Bergere
Men teeg när Cloris ledsen blee. XXVI A L’aimable Bergere
Han snärier sig när han mäst bångas, XXVI A L’aimable Bergere
När iag minst tänckte uppå digh, XXVI A L’aimable Bergere
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men när iag nämbre kom så war det intet du, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När Jag wijd wakandet min willia måste spörria, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När Jag henne kyßa will, XXVIII Vppå ett Conterfait
När iag råka litet ählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mig när Ja’na will haa Kier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Som är mitt föllie när min Jord i bete går, XXIX A la plus aimable Bergere
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra, XXIX A la plus aimable Bergere
Sidst när iag döör och då man giömmer XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och när hwar herde tar sin wän och herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då han allena är och när hans wän är bortta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
när du oförtient tillskynda mig förtreet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hwad seer mitt Öga då när det eij mer kan see, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och när du ändtlig dig på wilda hafwet wågar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag betäncker mig så må mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När Ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När himlens steela dropp som sölf på Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men när som Sohlen oß begynner närmar gåå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När som dhet Rijset kyst, så blijr dhet och förskont XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men när han dhetta sagdt så segna han omkull XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
när iag nogsamt tänker på XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag märker hwad en ähra XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när man ödmiuk sig beteer F.I Contre La Fortune
lijf, när fången der om beer? F.I Contre La Fortune
när Jag hårdast qwällier migh. F.II Wreda lycka och Oblijda
När hon mit Courage sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
som snart bräckes när man stötter F.III En Krigsmans wijsa
när den drukna eij gå kan, F.III En Krigsmans wijsa
när iag war en sådan grijn. F.III En Krigsmans wijsa
När han eij mera äta kan. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
När lyckan unnar oß sin gunst, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
bedröfwa när en ann, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
har nog när honom alt tryter; F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
när det uppå en fullmackt skrifs S.I En sulten swarter mager kar
Jag ligger giärna när iag får S.I En sulten swarter mager kar
han kommer när han kommer goo S.I En sulten swarter mager kar
när iag uth i mårgons gick, S.II Kårf-giästbod
när iag men’t till slåtet gå, S.II Kårf-giästbod
när iag otänckt warse blef S.II Kårf-giästbod
när du macktlöös, hungrig ähr; S.II Kårf-giästbod
när iag hörde denne wijsa S.II Kårf-giästbod
när min mun i wijn får simma, S.V En Suputhz förswar
när iag söta wijnet swällier S.V En Suputhz förswar
som der äre, när dhe sij S.V En Suputhz förswar
regnar när Guarde är uthe, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När den borta är, sigh eij förswara kan S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När Jag med min häst på Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
men när han will frija så giör hon som henne behagar, D.III Ängelska Schique
när som min man D.III Ängelska Schique
Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
när det skal behaga den flicka, som han will begära, D.III Ängelska Schique
när man det åstundar D.III Ängelska Schique
när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza D.III Ängelska Schique
Men när han är borta, D.III Ängelska Schique
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
När som taptoo med Trummorna höres D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
När du slog bläckhornet kull, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han nå’n owettig seer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han börjar onder blij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han där till order geer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När som dee förlusta sig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att hielpa när du fäls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ty the ha så när fått fehl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
hielpa till när wij förmå B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
när som 1000 några karlar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
när som den rätt plöijat blijr, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
När Jagh Gick sta och frija B.IX Klagedicht
Ä Ryggen när hon wanckar, B.IX Klagedicht
När han sig nys ha raka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Han snarckar när han såfwer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När stora ståckar sågaas B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När Opp för kyrckio brinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När som det rägna plä. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
när som iag tänckte at älska war frögd B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Men när som iagh märckte at hennes Sybilla B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
men när i mina tankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
När iag af wärket tung B.XIII Sidst om en mårgon goo
när det för offta skeer. B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty när han kommit har B.XIII Sidst om en mårgon goo
när iag kan bättre få, B.XIII Sidst om en mårgon goo
när wij af hunger döö. B.XIII Sidst om en mårgon goo
När Mohr tar på wara from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ty när du fångar slika diur FA.I Det war en gång en unger katt
När iag skull tända eld der på G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
När Spectens poike, Lindmans dräng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
hon får giörat när hon will, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
När du får andra hiertan stiäla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Så blunda när som du får sij E.XLII Om du åstundar wara frij
När han Jungfrun talar till E.L West du hwad en Ungkarl will
Men när han sig hustro tog E.L West du hwad en Ungkarl will
Och när han ifrån dig dör E.LV Tar du dig en gammal Man
När de komma, som will ha’, E.LIX iör dig lustig, war man glad
När de hwarannan biu’ god natt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
När jag dra’r bårt: den intet har, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section