Next Section

Previous Section

 
 NOL.................1
Men hin satt nol wid ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 NOOT................1
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
 
 NORDEN..............1
så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 NORREPORT...........1
eller kårfkäring wid norreport S.II Kårf-giästbod
 
 NOSA................1
allom står der fritt i nosa G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 NOVELLER............1
Och då för noveller drefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 NOVEMBR.............1
Stockholm d. 5 Novembr 1699. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 NU..................138
Dermed nu den Bofwen lilla, I Mer än wackra min herdinna
Min frijheet är nu fort, II Herdinna säij
Ty lät dig och nu hööra III. O Nechtergaal
J fouglar små som hållen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små begynnen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Så skyndar du deij från meij nu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Din roo så stor som nu mit qwahl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men om nu himmelen behagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Han giör nu spee, XI Jag swor en gång
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himblen will så ha det måste nu så hända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och hwart skall iag då min suckan nu sända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har nu eij tröst behof, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Nu iag will i stillheet lijda, XIX Ödemark i willa Skougar
Ynka mig nu ty dommen är fälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hotar nu mitt hierta med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag dig nu ifrån mig drifwer, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har du lust det nu at åga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu wäl an nu lär det gälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu wäl an nu lär det gälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Commendanten mig nu säger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
arma hiärtat mitt nu här XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men hwar må Partiet nu blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag nu utsända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu iag seer dem återkomma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru iag nu mota skall XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som nu skrifwes med gått hopp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach nu Lefwer iag i wånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu är tijd at låta see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
komma, som iag nu påkalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst iag mig nu wunnen sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
henne den nu wijsa tee, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at nu denne trogne hytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag will dig nu trooheet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar nu och kan eij återwända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Mitt hwijlorum är nu en sörie-Sängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men ach nu är den harmen hembnat, XXVI A L’aimable Bergere
Ty han har mig nu bunden lembnadt, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt hierta har nu inga wingar, XXVI A L’aimable Bergere
Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min förra Glädie låth är nu en sorgethon, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Nu ett ledsampt Mode är, XXVIII Vppå ett Conterfait
Om du med mildheet nu undfår allenast mig, XXIX A la plus aimable Bergere
Är det som iag dig nu i Ödmiukheet förähr, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
Älenn! hwar ähr nu min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Se hur iag ängzlas nu i plågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast iag nu lefwer oförnögd, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älen hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så är då äntlig nu den wrede tijd för händer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet hafwet som nu föör, fast himmels hotand bölior XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
at iag Ehr nu öfwersänder XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Har nu skrämt mitt förra moo F.I Contre La Fortune
Men ändå iag skall nu lefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall Jag nu rätt i förtret, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall iag mig nu sielf förlåta F.III En Krigsmans wijsa
Läs nu hwem som läsa lyster F.III En Krigsmans wijsa
Jag på min rygg nu drager, F.V Lustig frisk opp
Jag på min kropp nu bär, F.V Lustig frisk opp
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
ty dricken nu med skrijk och skråhl S.I En sulten swarter mager kar
nu så lär iag wähl förlijkas S.II Kårf-giästbod
ty dhe måst’ nu genast wijka, S.II Kårf-giästbod
Om nu Jungfru Brijta Maija S.III Madammoiselle
det är nu maneer wid hof. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
lijk som j wor nu kyst D.II En nylustig och begärlig WISA
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
nu tänker man till Ehr att frija; D.III Ängelska Schique
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
i sittien nu neer, D.III Ängelska Schique
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Som nu har fått frijheet till B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den hwars lycka nu så grönskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad som nu Mannfolcken giöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Thet the nu wel lära glömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Skriker, skräfwar nu som förr. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Men Contraint nu alla skrifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Pigor börja nu gie di B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Knifwar har nu ingen ägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
På twå fötter gå nu Möß B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
ty iag nu lärder ähr: B.XIII Sidst om en mårgon goo
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Hwad det för diur nu wara må G.IV Hwem är som detta gißa kan
Dig will jag önska nu och spå, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så seer du nu at iag lel kan SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Nu kan migh hwar och een ett qwarther stäckre sij. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo E.II Vppå en Trägårdzmestare
Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa E.II Vppå en Trägårdzmestare
Nu bruckar du wäl mycket kruus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
haar nu till rolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
Hwar mumlar talar nu för sig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Som nu så mången natt och da’ E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section