Next Section

Previous Section

 
 NEDERFLYTER.........1
der som drycken nederflyter, S.V En Suputhz förswar
 
 NEDERFÄLLER.........1
Jnga fönster nederfäller B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 NEDERGRÄFWES........1
Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 NEDERRIJFWAS........1
om det plat skall nederrijfwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NEDERSTÖTTER........1
Sij Sij iag ligger nederstötter, XXVI A L’aimable Bergere
 
 NEDERTRYCKT.........1
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 NEDFALLA............1
Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 NEDFULLIT...........1
för den guden mång’ nedfullit, F.III En Krigsmans wijsa
 
 NEER................11
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
opp och neer i böllian wippa F.I Contre La Fortune
då han tijtt der faller neer, F.I Contre La Fortune
wänder du den op och neer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
uth för bergen strömma neer, S.V En Suputhz förswar
oförsichtigt opp och neer S.V En Suputhz förswar
i sittien nu neer, D.III Ängelska Schique
Att dee deij lär sööla neer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
gräf eij du din ungdom neer, E.III Liuset täres men det brinner
 
 NEHR................10
thes iag nehr i grafwen går. I Mer än wackra min herdinna
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Drijfwes upp, och åter nehr, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
sprungo opp och nehr af harm XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
om det rijfz till grunden nehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der med hon mig stöter nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lugnett saktar Stormen nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
ända nehr till fotebla, S.V En Suputhz förswar
 
 NEIJ................16
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Min bön beswaras med ett wredsamt neij. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Neij hon är sig altijdh lijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Neij min Flicka giör eij så, XXVIII Vppå ett Conterfait
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Neij, ach kom o liufwa dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Neij alt me’n iag mig kan röra F.III En Krigsmans wijsa
Säija neij och mena ja ja, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hon swara neij giör först din flit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
hur’ du eij nånsin skall få neij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 NEKAR...............1
Nekar du eij meer där till, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 NEKAS...............1
uthaf fienden eij nekas F.I Contre La Fortune
 
 NEMBNA..............3
Det sidsta ordet som min mun lär nånsin nembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag älskar men tör min älskog eij nembna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
 
 NER.................6
Skiuta Ehr så af qwistarna ner, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
iagh går ner uthj min graf XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
springa up och ner af harm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ner med boken under bohlet F.III En Krigsmans wijsa
ner han ga gubben ja, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 NICHT...............1
der beschämt den meister nicht, S.V En Suputhz förswar
 
 NICOLA..............1
Brand Nicola går med i raa D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 NID.................1
Och utj ängzlans böllior siunker nid, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 NIGA................2
sig höfligt uhrsächta och niga. D.III Ängelska Schique
då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
 
 NIJ.................1
kom så många som nij kan, F.III En Krigsmans wijsa
 
 NIJGA...............1
Hon kan liuga, hon kan nijga, VI Jag weet En liten Pijga
 
 NILßON..............1
Jsræl Nilßon bugar sig S.II Kårf-giästbod
 
 NITSKAS.............1
Är den Nitskas proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 NIUTA...............3
Den får niuta flicka lilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men jag som intet godt fådt niuta, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 NOG.................16
Doch är det intet nog, min Ögon från mig röfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
har nog när honom alt tryter; F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
då får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Så är jag wißer på at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Den förr för honom war förfärad nog och rädd, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Si då blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
jo willer war iag nog, B.IX Klagedicht
 
 NOGA................2
betrachtadt noga först, så lärer du få sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
at dhe sku gee noga ackt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 NOGH................3
Lijte nogh har hon om åhret, VI Jag weet En liten Pijga
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
 
 NOGSAMBT............1
ingen nogsambt rosa hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NOGSAMT.............2
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
när iag nogsamt tänker på XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa

Next Section

Top of Section