Next Section

Previous Section

 
 MÖRCKRET............2
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mörckret är min ångst och mahra F.I Contre La Fortune
 
 MÖRKA...............1
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 MÖRKRET.............1
Vtj mörkret will min pijna, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 MÖTA................3
Men med wyrdnadt måst iag möta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med troheet will Jag ödet möta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Råkar då honom någon at möta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 MÖTER...............1
Där som swarta håret möter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÖTHER..............1
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MÖÖ.................3
ty hon är den bästa möö, F.III En Krigsmans wijsa
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
till ta en fattig möö B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MÖß.................2
Jnga kattor taa mehr möß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
På twå fötter gå nu Möß B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 MÜßEN...............1
und die leuthe schnauben müßen, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 N...................2
N.N. wåld och hoot. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
N.N. wåld och hoot. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NACKAN..............1
det modige bandet som håller i nackan ballancen, D.III Ängelska Schique
 
 NACKAR..............1
Äta Spijsbröd Strömmingz Nackar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 NACKT...............1
Keine Hure in der nackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 NALLE...............2
Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra D.III Ängelska Schique
Dhe förmå dig Nalle täma, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 NALLEN..............1
Det bjud då aldrig til, då går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 NAMBNET.............1
Will du äntlig nambnet weta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 NAMN................2
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 NAMPN...............3
utur mitt bröst Lysindes liufwa nampn. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
des styrman Ödet är, olycka är des nampn XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
harmsen at han af sit nampn S.II Kårf-giästbod
 
 NAMPNET.............2
för Stora nampnet Carolus S.I En sulten swarter mager kar
Att iag nampnet ditt hijt skrifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 NAPPA...............2
Nappa de straxt om Wägen kans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Om iag der uhr skull nappa, B.IX Klagedicht
 
 NAPPAR..............1
och nyfijken aldrig nappar S.V En Suputhz förswar
 
 NAPPAST.............1
at du nappast årckar gåå. E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 NARRA...............1
Du narra meij mit took, B.IX Klagedicht
 
 NARRAS..............2
Men om Jag råkar narras B.IX Klagedicht
Så länge narras fickla, B.IX Klagedicht
 
 NARRIJ..............1
fins som icke narrij är E.XVI Will du hetas wara klook
 
 NATION..............1
lijds af fremmande nation XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 NATT................21
Så biuder det go natt, II Herdinna säij
Och biuder alla en godh natt. XXVI A L’aimable Bergere
Alla daar och hwarie natt, XXVIII Vppå ett Conterfait
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
arbetar både natt och daa S.I En sulten swarter mager kar
ifrån munnen natt och dag S.V En Suputhz förswar
dricka ska iag dag och natt, S.V En Suputhz förswar
Ty Jag skall dantza i denna natt, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
lyffta på hatt och biuda god natt D.II En nylustig och begärlig WISA
måste plöijas såås hwar natt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Wända Natt i dagen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
som öpnas kan bå natt och dar, G.VIII En aflång book med twänne blar
och bin det sen en torsdagz natt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Klåckan Tålf, en nyårs natt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Uti sitt huushåld natt och da SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Som en Drake dag och natt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
än bå Natt och dag blij trähl. E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
När de hwarannan biu’ god natt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Som nu så mången natt och da’ E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Sof hwar natt i Herrens säng, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 NATTEN..............8
Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Såf hemma hela natten sött. XXVI A L’aimable Bergere
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Natten min medh ångst begynnes F.I Contre La Fortune
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Dricka hela Natten om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Natten kring på gatan strykia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 NATTENS.............1
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 NATUREN.............10
Dock naturen låther märckia XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Att du giör naturen harm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hwem naturen will förfalska, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när Naturen giordt des hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har naturen tror iag ämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dem sielf naturen sådt och på ditt kindbeen strödde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Naturen har sielf smincka deij. S.I En sulten swarter mager kar
der Naturen hiertat lade, S.V En Suputhz förswar
 
 NATURENS............4
är Naturens mästarstycke, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
år Naturens mästerstycke XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Naturens underwärck iblan skiönheether alla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 NATURSENS...........1
Fullkombligheeten siellf, och all Natursens fägring, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 NECHTERGAAL.........1
O Nechtergaal III. O Nechtergaal
 
 NED.................3
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
gå till dem uhr skantzen ned XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 NEDAN...............1
båd’ ofwan och nedan, D.III Ängelska Schique
 
 NEDER...............8
Då när iag dijt stiger neder, I Mer än wackra min herdinna
Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hafwa sparckat oß hijt neder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sij iag faller för dig neder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fast iag faller för dig neder, F.II Wreda lycka och Oblijda
Till att gå här upp och neder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn

Next Section

Top of Section