Next Section

Previous Section

 
 BIJDA...............5
Snart löpa snart bijda, X Farwähl med din plåga
Förläng då mitt lijf en tijma och bijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Emoot den som eij töör bijda, F.I Contre La Fortune
iag will Ehr wähl alla bijda, F.III En Krigsmans wijsa
ty fast iag mycket giärna bijda S.I En sulten swarter mager kar
 
 BIJLÄGGA............1
och bijlägga all ting wähl. F.III En Krigsmans wijsa
 
 BIJT................4
det är red’n en annars bijt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
torf leeta sig hwar bijt, F.VI Contre le Mariage
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BIJTAS..............1
Som en hund med biörnar bijtas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BIJTER..............1
Jngen hund mig meera bijter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 BILD................1
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BILLD...............1
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 BILLIGDT............1
Nämbner iagh ehr billigdt alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 BIN.................1
och bin det sen en torsdagz natt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 BINDA...............2
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 BINDZ...............1
Bindz du doch, när han behagar, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 BINNAS..............1
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BIRRUG..............1
Förtretlig birrug wara B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BISTU...............1
Liebstes mägdchen bistu dull, VI Jag weet En liten Pijga
 
 BITIT...............1
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 BITTERHEET..........3
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hon will sin bitterheet utj min Jämmer släckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som utj bitterheet eij nånsin har sin Maka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BITTERT.............1
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BITTIJDH’...........1
lell’ bittijdh’ opp, och seent i säng, S.I En sulten swarter mager kar
 
 BITTRA..............4
Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BIUDA...............2
Skrifftlig will iag henne biuda S.III Madammoiselle
lyffta på hatt och biuda god natt D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BIUDAN..............1
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
 
 BIUDER..............3
biuder det go natt, II Herdinna säij
Och biuder alla en godh natt. XXVI A L’aimable Bergere
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
 
 BIUDZ...............1
biudz hon, will hon taa till goa, S.III Madammoiselle
 
 BIUR................2
Far wähl när han dig biur far wähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
När du mig biur far wähl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 BIU’................1
När de hwarannan biu’ god natt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 BIÖRKÖS.............1
Öfwer Biörkös grymma fiähl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 BIÖRN...............4
Rätt som en Biörn men wil härma Folck D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men uhr rumpan på en biörn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Skreek och skeet som en rädd biörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BIÖRNAR.............1
Som en hund med biörnar bijtas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BIÖRNE..............1
Förr än dee din biörne päls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BJUD................1
Det bjud då aldrig til, då går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BJÖRN...............1
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BLAAN...............1
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BLACKER.............1
och Låtom sko-blacker D.III Ängelska Schique
 
 BLAD................1
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BLADEN..............1
Ther Latinska, Græska bladen B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 BLADET..............2
Bladet lär sig en gång wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
bladet kan sig en gång wända, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BLADRAR.............1
Så att hwem den bladrar om B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BLAN................1
Som blan på träna fins, som sand på hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BLANA...............1
Plumpar blana sönderrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BLANCKA.............1
Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BLAND...............20
Få fritt bland folcket gå, V J går blef iag mäd spee
Kierleekz Rosor gro bland törnen, VII Contre L’amour
Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
lagen at han bland oß dundrar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
de bland hennes Trouppar stådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Mig då bland flickor lustig giordt. XXVI A L’aimable Bergere
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
frääs bland hundar på wår gåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Än som den bland loo och Krut, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
Men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
lijten bååt bland stoora wågor F.I Contre La Fortune
För mig bland de dödas skara, F.II Wreda lycka och Oblijda
Swälter i hiähl bland tusend brödh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Som wij den bland hundar sij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som bland hundar äre Resar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ingen Korfw bland stadsens wackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 BLANKA..............1
utur blanka tråg och stäfwar S.II Kårf-giästbod
 
 BLAR................1
En aflång book med twänne blar G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 BLECKNA.............1
see’n iag rånnat har och bleckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BLEE................1
Men teeg när Cloris ledsen blee. XXVI A L’aimable Bergere
 
 BLEEK...............1
Jag wardt bleek, och iag wart röder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BLEEKA..............1
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 BLEF................23
Mächtig blef att giöra illa, I Mer än wackra min herdinna
J går blef iag mäd spee, V J går blef iag mäd spee
Doo wist förr, än han blef född. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
blef deraf ingen siuka qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
Älenn! hwar blef då hans wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hwar demant Er blef beskärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hahn i korgen iag wist blef, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
han i morgons blef betänckt, S.II Kårf-giästbod
när iag otänckt warse blef S.II Kårf-giästbod
Från Örbroo så blef Ehr skrifwit S.V En Suputhz förswar
Huru skräcklig rädd du blef B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
som mig blef berättat, att: B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Blef med List min Öfwer man, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Må iag bekänna blef iag flater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Då första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
blef ur Paradiset körd. E.L West du hwad en Ungkarl will
satt, blef illa Brutet. E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
som blef död i Lägret för Thorn E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section