Next Section

Previous Section

 
 MÅSTE...............57
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Du måste förjagas uhr werlden sin koos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort bort, du måste din koos. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Som harmsen måste See, V J går blef iag mäd spee
Jagh måste tåhla hwad som skier, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Doch måste Jag see, XI Jag swor en gång
Doch måste ingen täncka, XI Jag swor en gång
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hur han måste mycket lijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ty måste iag mig och som lyckan will förnöija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himblen will så ha det måste nu så hända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men iag måste sucka och wara bedröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Som tröstelöös måste här lefwa i Möda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Sohlen måste intet skina, XIX Ödemark i willa Skougar
Diuren måste hädan flyttia, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag måste sörria qwida och gråta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
måste du och mina plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
roos och lillior måste bucka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måste J och det förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då J måste uppenbara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måste man eij längre skämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måste trähl och fånge blij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sedan måste hon förfächta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon måste sig förundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
måste du eij heller aldrig lijda, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Han måste för migh hattlös ståå, XXVI A L’aimable Bergere
Jag måste hierteligen gråta, XXVI A L’aimable Bergere
Och måste lijkwähl faßna qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När Jag wijd wakandet min willia måste spörria, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då då då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
derför’ måste iag iu gråta F.I Contre La Fortune
Fast iag måste mycket lijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
Elliest måste Jag försmächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
Sohlskijn måste måhlnet ända, F.II Wreda lycka och Oblijda
soolskijn måste målnet ända, F.III En Krigsmans wijsa
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Och måste utan rägn förgiefwes så och wälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
måste plöijas såås hwar natt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Jag måste henne klappa B.IX Klagedicht
Deth måste iag alt Lija B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Måste derfrån skeelögdh gåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Måste Herren wed en plog E.L West du hwad en Ungkarl will
Men sen det slutit är så måste han stå kar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 MÅST’...............18
som så skiön är, måst’ man weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måst’ för hennes oppsyn bäfwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måst’ man henne eij betrachta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hur’ måst’ deße wara då XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Du måst’ eij deß hotan ackta; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, F.I Contre La Fortune
måst’ iag arma stackars dräng S.I En sulten swarter mager kar
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
kårfwen, måst’ man intet kiöra S.II Kårf-giästbod
huru häpen iag måst’ blifwa S.II Kårf-giästbod
ty dhe måst’ nu genast wijka, S.II Kårf-giästbod
Och af honom måst’ ha lof B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
offta måst’ taa hielp till låns B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
måst’ man uhr wägen röija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
måst’ du straxt så knipa dem FA.I Det war en gång en unger katt
du måst’ stiäla dig der till. E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 MÅTTE...............2
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MÅTTLIG.............1
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 MÅTTO...............1
Ty lyckan kan och Oß i hwarie måtto hugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 MÅT’................1
blinder elliest, då måt’ blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 MÅßA................1
har måßa mellan bena, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MÖ..................1
Mången stålt och fager E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 MÖDA................2
Som tröstelöös måste här lefwa i Möda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Med din foot föruthan möda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 MÖDAN...............3
åkren han giör minsta mödan B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Doch har för allihoop han eij den ringsta mödan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 MÖDOM...............1
alla Pijgor mödom haa, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 MÖILIGT.............1
och om nån’sin möiligt wore S.V En Suputhz förswar
 
 MÖLNARENS...........1
Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße, D.III Ängelska Schique
 
 MÖNSTER.............1
Tal’ om duk- och handukz mönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MÖRCKA..............1
Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda

Next Section

Top of Section