Next Section

Previous Section

 
 MÅHL................2
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
 
 MÅHLA...............2
måhla af en himmelsk Engell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ehuru dhe och måhla seij S.I En sulten swarter mager kar
 
 MÅHLAR..............1
Rosen spåskas när man måhlar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÅHLNET.............2
Vthur måhlnet ock sig wijser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sohlskijn måste måhlnet ända, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 MÅL.................1
Du äter giärna goda mål E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 MÅLNET..............1
soolskijn måste målnet ända, F.III En Krigsmans wijsa
 
 MÅN.................1
Mån Giäddan, som är glupsk och arg, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 MÅNAN...............1
Månan medh sin glitter skara F.I Contre La Fortune
 
 MÅND................1
Hwad till Klagan mig månd drifwa, I Mer än wackra min herdinna
 
 MÅNDE...............3
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En gång så månde en, den frågan föreställa, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 MÅND’...............2
Jag swär då Jag månd’ swäria, XI Jag swor en gång
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 MÅNG................3
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
kom mång till bytes förr, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 MÅNGA...............11
Ty han mig låfwade, så många frögdestunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som många håller kier, iag älskar aldrig mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och många Wippe slott med wågar öfwerskiöllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
huru många kyßar nögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
kom så många som nij kan, F.III En Krigsmans wijsa
hwars lijke intet många har S.I En sulten swarter mager kar
Med dijna många pengar B.IX Klagedicht
lijk många fallor har, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Du har ännu många daa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Många fara effter Gulle E.IX Många fara effter Gulle
 
 MÅNGEL..............1
Mångel-Kiärng et fasligt stycke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 MÅNGELSKA...........1
ingen mångelska mehr swär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 MÅNGELSKAN..........1
Mångelskan som med Korgen kringlöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 MÅNGEN..............31
dig mången gång. III. O Nechtergaal
utaf hwilken mången fälter, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Så har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Än hoos mången lefwand twär, XXVIII Vppå ett Conterfait
som iagh lell hoos mången annor, XXVIII Vppå ett Conterfait
Haa fått höra mången stund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fick af mången miuker hand, XXVIII Vppå ett Conterfait
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
mången wargskins muffer stygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mången stackot herre skoo XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
så får iag mången söter puß, S.I En sulten swarter mager kar
som mången önskat sig, men iag allena nått. S.I En sulten swarter mager kar
lär mången ungkarl stå i fahra, S.I En sulten swarter mager kar
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
at wij mången näslöös see, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
doch har och mången swans B.XIII Sidst om en mårgon goo
Jag spår, att mången som i qwäll SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Mången ann hafft knijf i lijfwet E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt, E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
ty huru mången finnes inte där E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
Som nu så mången natt och da’ E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Mången stålt och fager Mö E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 MÅNGENS.............1
mångens afwundzsiuka hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÅNGH...............2
Mångh Vngh och Rasker Fåhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 MÅNG’...............2
för den guden mång’ nedfullit, F.III En Krigsmans wijsa
doch har mång’ Enkia goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MÅNS................2
då hoos Mathis då hoos Måns, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Troo mig det är maat för Måns. E.VII Den som ingen ting fått åga
 
 MÅR.................1
Den offta flytter mår eij wähl, XXVI A L’aimable Bergere
 
 MÅRGON..............3
J mårgon måst han F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hwar mårgon hiskeligh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sidst om en mårgon goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MÅRGONRÅDNANS.......1
mårgonrådnans skiära kropp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÅRGONS.............1
när iag uth i mårgons gick, S.II Kårf-giästbod
 
 MÅRGONSTRIJMET......1
först om mårgonstrijmet lyser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÅRRON..............2
iag sörrier eij för mårron daan, S.I En sulten swarter mager kar
Jnnan Mårron klåckan Siu; E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 MÅST................76
Att iag måst din fånge blij I Mer än wackra min herdinna
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
måst du det wähl skiöta, II Herdinna säij
Men de måst wara små, II Herdinna säij
Måst iag et ymkligdt afskeedh taa, VIII Så skyndar du deij från meij nu
hur’ han det måst lijda, X Farwähl med din plåga
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och måst min trogna suckan gå omsunst, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag måst din wrede och min egen ofärd wäija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
att dhen äntlig dödas måst XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som måst uthan Herdhe leefwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
måst den wijser är det wettigt då betänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty den som lefwer och städze måst lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
De måst Jagas här ifrån, XIX Ödemark i willa Skougar
Hon reser iag måst allena förtöfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
måst man henne eij betrakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Wij där sågo, måst läll wijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förän det måst gifwa tapt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så, iag måst, will iag ha free XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag måst sielf förswara mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst iag mig nu wunnen sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Han måst min macht med harmsne ögon see, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
måst min Sorgetohn du och till goda taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men med wyrdnadt måst iag möta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Huru länge måst iag lijda F.II Wreda lycka och Oblijda
Måst iag altijd illa fahra, F.II Wreda lycka och Oblijda
lustig, lustig, måst iag döö. F.III En Krigsmans wijsa
J mårgon måst han F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Den frögden måst man Jäfwa, F.VI Contre le Mariage
Sin åker åkerman, så måst eij heller swälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
och iag måst achta båd Hus och Heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fattigt folck måst äta löß, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Blir det krig så måst wij fort B.VII Blir det krig så måst wij fort
Som måst gå sin näsa qwitt B.VII Blir det krig så måst wij fort
Sij så måst man altid wara, B.VII Blir det krig så måst wij fort
måst iag opp och krusa B.IX Klagedicht
Måst Jag ha wed min sijda B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Barnet Pißa måst i Sängen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Som måst mellan benen in, G.VI Jbland tomer, ibland stinner
Så får du sij hur han måst skumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Som fåfängt måst sen hoos dig träla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf

Next Section

Top of Section