Next Section

Previous Section

 
 MYCKEN..............9
Medh mycken stor Smärta, X Farwähl med din plåga
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
ynckan wäckte mycken smärta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den högsta gifwe digh, så mycken frögd och lycka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
den löper mycken fahra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MYCKET..............25
Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
hur han måste mycket lijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Det är en frijheet som mig mycket högre qwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
öfwer en mycket waker fru XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den mycket rees far mycket illa, XXVI A L’aimable Bergere
Den mycket rees far mycket illa, XXVI A L’aimable Bergere
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fast iag måste mycket lijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
ty fast iag mycket giärna bijda S.I En sulten swarter mager kar
fast han så mycket intet pratar, S.I En sulten swarter mager kar
blir af alla mycket låfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
På mig wänttar det som mycket bättre är, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Så länge som Morkär hon hafwer eij mycket till bästa, D.III Ängelska Schique
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
Mycket nytt hörs här ifråå B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Snart döö är mycket bättre, B.IX Klagedicht
Barnen få eij mycket ärfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Men bar sig mycket owigt te FA.I Det war en gång en unger katt
Mycket swart, et undlig ting G.III Litet rödt, men der omkring
Är hiärtlig glad, syns mycket säll, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Nu bruckar du wäl mycket kruus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 MYCKNA..............1
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 MYGGA...............1
Nätt och liten som en Mygga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 MÄ..................4
det J haa hafft mehning XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
smöge dhe sig lustigt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hur’ sku dhe wähl hinna B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
han märkt henne kläder och giorde så . B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 MÄCHTAR.............1
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 MÄCHTIG.............2
Mächtig blef att giöra illa, I Mer än wackra min herdinna
när en mächtig den antaster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÄD.................1
J går blef iag mäd spee, V J går blef iag mäd spee
 
 MÄGDCHEN............1
Liebstes mägdchen bistu dull, VI Jag weet En liten Pijga
 
 MÄHN................1
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 MÄN.................7
Män doch allas wän lijkwähl. VII Contre L’amour
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Så ropar wärden god Wänner och Män D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hantwärks-Män är intet tröga B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 MÄNN................1
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 MÄRCKIA.............1
Dock naturen låther märckia XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 MÄRCKTE.............1
Men när som iagh märckte at hennes Sybilla B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 MÄRKA...............1
så skolen i märka, D.III Ängelska Schique
 
 MÄRKER..............2
när iag märker hwad en ähra XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
 
 MÄRKT...............1
han märkt henne kläder och giorde så mä. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 MÄST................16
Skiöttarna mäst på Eder lura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Han snärier sig när han mäst bångas, XXVI A L’aimable Bergere
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men det mig kan mäst förtreta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ty du då mäst frögdar digh, F.II Wreda lycka och Oblijda
trånas mäst af trängtan bårt. F.III En Krigsmans wijsa
det kitlar mäst i hogen F.VI Contre le Mariage
har mäst igenom strupen gått, S.I En sulten swarter mager kar
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
den ena saa han hölt mäst utaf dina händer S.I En sulten swarter mager kar
Det man mäst förundra lär, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
det wår tröst mäst här tils warit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Så plä och mäst i werlden gå: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 MÄSTA...............2
Men ännu det mer än mästa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wara galen med de mästa, E.XVI Will du hetas wara klook
 
 MÄSTARSTYCKE........1
är Naturens mästarstycke, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 MÄSTER..............3
för all’ smeder mäster man. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 MÄSTERSTYCKE........1
år Naturens mästerstycke XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MÄST’...............1
J det mäst’ han kan förtwingar, V J går blef iag mäd spee
 
 MÄTA................1
Egen mat med skiedar mäta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MÄTT................1
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 MÄ’N................1
Mä’n han änn’ ligger på sin säng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 MÅ..................40
Doch du dig eij inbilla, I Mer än wackra min herdinna
Du wäl et hierta åga, I Mer än wackra min herdinna
Att han Oß eij fånga , V J går blef iag mäd spee
blij så ömnig som min pust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
som iagh wähl trogna kalla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas , XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att eij någon hijt hitta, XIX Ödemark i willa Skougar
Jngen min dödh beskrijfwa, XIX Ödemark i willa Skougar
På det ingen bespeija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwar hon swagast wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men hwar Partiet nu blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de kundskap hafwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt för usell iag kallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
på det hon eij klappa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at iag segern prijsa . XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
At man släcka den plåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mig eij nån mehr wisput kalla, XXVI A L’aimable Bergere
Framfoos Näswijs iag heta, XXVIII Vppå ett Conterfait
att iag klaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
När iag betäncker mig så mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag wrijda, iag må wända, F.I Contre La Fortune
Jag må wrijda, iag wända, F.I Contre La Fortune
hwem som gärna studsa , F.III En Krigsmans wijsa
på det see’n eij förliuda S.III Madammoiselle
får han mehra han giöra S.V En Suputhz förswar
dhe seija hwad dhe willia S.V En Suputhz förswar
annan glädie wähl fahra S.V En Suputhz förswar
Att wij giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
doch wi eij rata, D.III Ängelska Schique
att pigorna icke härma D.III Ängelska Schique
så säg då att ingen höra’t D.III Ängelska Schique
min ord du korta D.III Ängelska Schique
En wacker om iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
det iag eij höra , B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag bekänna blef iag flater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Hwad det för diur nu wara G.IV Hwem är som detta gißa kan
Den tusend sängiar giordt, sielf een sängh wähl hafwa. E.II Vppå en Trägårdzmestare
At du dig wäl frögda . E.IV Ästu unger war man glaa’r
Hwad för åtskillnad wara E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Doch är det wackert bruuk, så du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende

Next Section

Top of Section