Next Section

Previous Section

 
 MOTA................1
huru iag nu mota skall XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MOTGÅNG.............3
Det motgång twingar mig doch eij ostadigheet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och af motgång lijder smärta, S.V En Suputhz förswar
 
 MOTGÅNGZ............1
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MOTH................28
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan gå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sidst en affton moth min tanka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Moth fienden man wrede Öfwar, XXVI A L’aimable Bergere
Men moth en fånge brukas Nådh. XXVI A L’aimable Bergere
Fast hon will hårdt moth mig förfara, XXVI A L’aimable Bergere
Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sig moth fienden törs wåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och oförskräckt stå moth des hooth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wiltu altijdh moth mig strida, F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast än alla moth mig strijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
Du för migh moth lyckans Skiächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
Som moth gång med Gladt hierta bär. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Wänligh moth war man, och ingen till förtret S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Swartsiuk moth mig och pijgan B.IX Klagedicht
 
 MOTHGÅNG............6
Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och samka mothgång i min trogna fambn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Der ingen mothgång grijper honom an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kierlekens Kiärligheet kan lijten mothgång tryckia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
i mothgång eij wijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 MOTHGÅNGH...........2
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MOTHGÅNGZ...........1
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 MOTHSTÅND...........1
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 MOTSTÅS.............1
nästan intet motstås kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MUFF................1
Solfiär, Muff och Marknansgåfwor E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 MUFFEBAND...........1
hanske lösa muffeband XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 MUFFER..............1
mången wargskins muffer stygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 MUHLE...............1
Så att du ditt muhle barn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 MULL................3
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 MUMLAR..............1
Hwar mumlar talar nu för sig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 MUN.................12
Det sidsta ordet som min mun lär nånsin nembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
skiönste mun som nån’sin Solen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Skiönste mun som nånsin Solen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Mun är aldrig nånsin fräck, XXVIII Vppå ett Conterfait
det smakar wähl i mun. F.VI Contre le Mariage
när min mun i wijn får simma, S.V En Suputhz förswar
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Min Phillis på Näfwen Ja mitt uppå Mun B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Alldrig kunna hålla Mun, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 MUNCKAR.............1
hwad är Munckar och Abbater, F.III En Krigsmans wijsa
 
 MUND................9
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Summan min mund den kund så laga, XXVI A L’aimable Bergere
utaf denne skiöna mund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
föra dem åt mund till byß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En rosenröder mund och krijte hwijta tänder S.I En sulten swarter mager kar
den tridie hade till din röda mund behag, S.I En sulten swarter mager kar
Det feeta smakar mund, B.XIII Sidst om en mårgon goo
och min näswijs mund tiltäpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 MUNDH...............1
Din Rosenrödhe Mundh, och pärle tänder iembna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 MUNN................1
Och att wara stor i munn: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MUNNEN..............1
ifrån munnen natt och dag S.V En Suputhz förswar
 
 MUNSTYF.............1
Han är så munstyf stark och yr G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 MURCKNA.............1
murckna lijk’som rutna stubbar, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 MURKLOR.............1
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 MUS.................2
alla qwinfolk wacker mus B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Och leckte med den fågna mus FA.I Det war en gång en unger katt
 
 MUSIC...............1
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 MUSICK..............1
min Musick tra derang dan dong F.III En Krigsmans wijsa
 
 MUTOR...............1
genom mutor, annat mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MUUS................2
Som en katta på en Muus. E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
På ärligt sätt ta hennes Muus. E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 MYCKE...............5
hwars fägring utan mycke anna S.I En sulten swarter mager kar
som dit hierta grämer mycke, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Ty the mista ther med mycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Detta alt är mycke nytt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Elin älskar iag rätt mycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa

Next Section

Top of Section