Next Section

Previous Section

 
 MIUGG...............1
han giör bra lycka utj miugg. S.I En sulten swarter mager kar
 
 MIUK................3
miuk är hon och feeth. B.IX Klagedicht
miuk som på en skrijka, B.IX Klagedicht
Ty hon är rätt miuk och fijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 MIUKA...............3
miuka lijk som Sillkes watt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
på hwar hanskes miuka finger XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 MIUKER..............3
Fick af mången miuker hand, XXVIII Vppå ett Conterfait
Bonden som är så miuker i Ryggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
aflång, miuker, rund och trinner, G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 MIÖHLA..............1
Och i kimröök fingren miöhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MIÖLCKBYTTOR........1
at hennes Miölckbyttor bli Såår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 MIÖLCKHWIJTER.......1
Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 MIÖLK...............3
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Fullblandad är den med Watn och Miölk D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 MIßUN...............2
Mißun det eij din trähl, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 MIßUNNA.............1
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 MIßUNNAR............1
Mißunnar lyckan oß att längre sammanblifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 MOD.................7
Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
såg iag här, med fängsligt mod XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som kan fängzla mod ock sinn. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
såge wij med fängzligt mod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
wijnet skaffar hiertat mod, S.V En Suputhz förswar
 
 MODE................2
Nu ett ledsampt Mode är, XXVIII Vppå ett Conterfait
nyckter ä iag mode-stuhlen S.V En Suputhz förswar
 
 MODELL..............1
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 MODER...............2
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Flickan giör som hennes Moder E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 MODET...............1
Hon skall modet wårt eij dämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MODH................2
Att lasta kierleken med ett wredt modh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 MODIG...............4
som en modig kiärlekz hielte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ty det giör hwar modig man. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
en ny-modig snuusfull näsa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
skräma ingen modig man, S.II Kårf-giästbod
 
 MODIGE..............1
det modige bandet som håller i nackan ballancen, D.III Ängelska Schique
 
 MODIGHEETEN.........1
Att modigheeten sielf hon bagzas wed gå fram, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 MODT................2
Att prijsa Kierleken med ett gladt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J prijsa kierleken med ett glatt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 MODZ................2
Kom iag nå’t igen till modz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
alla hofmän wähl till modz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 MOHR................6
Stiel sig uth ifrån wår mohr, VI Jag weet En liten Pijga
at iag fahr och mohr har bedt S.III Madammoiselle
twå took är mohr och fahr. B.XIII Sidst om en mårgon goo
När Mohr tar på wara from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alt sen han från mohr sin kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
min Mohr har nästan samma färg G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 MOHRAN..............1
Seen fåhr hon ondt af Mohran, B.IX Klagedicht
 
 MOND................1
mond skiötas med all flijt F.VI Contre le Mariage
 
 MONG................1
Och med them mong läckert stycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 MONGELSKORNAS.......1
Mongelskornas Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 MONMOUTH............1
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 MONSIEURER..........1
WÅra Monsieurer och unga Bussar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 MOO.................2
min förtwiflan hennes moo F.I Contre La Fortune
Har nu skrämt mitt förra moo F.I Contre La Fortune
 
 MOOD................1
stijger mood i hiertat opp, S.V En Suputhz förswar
 
 MOODH...............1
Gråta här med sorgse moodh, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 MOOR................2
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
Moor din hon har godt att seija E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 MOOT................6
och moot kärleck alt för håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
till at stå ståndachtigt moot XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
men moot fångar öfwa nåd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
En moot En, men tusend plågor F.I Contre La Fortune
moot ett Hierta är för swårt, F.I Contre La Fortune
men det onda moot mig stifftas F.I Contre La Fortune
 
 MOOTGÅNG............4
som med mootgång öfwerswallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har du mootgång i din lycka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
all sin mootgång, fuller drömma S.V En Suputhz förswar
at han ingen mootgång har S.V En Suputhz förswar
 
 MOOTHGÅNGZ..........1
En moothgångz sammellplatz, ett lyckans tijdfördrif, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 MOOTSTÅND...........1
uthan mootstånd blifwa tamt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MOR.................2
för Mor eller faar D.III Ängelska Schique
så snart som Mor-Kär hon wänder sig bort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 MORD................2
klaga öfwer sådant mord XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bättre det än brand och mord, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 MORGON..............2
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Han klår sig i morgon bakom öra, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 MORGONEN............1
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 MORGONS.............1
han i morgons blef betänckt, S.II Kårf-giästbod
 
 MORIAN..............1
Kålande hwijt som en Morian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 MORKÄR..............1
Så länge som Morkär hon hafwer eij mycket till bästa, D.III Ängelska Schique
 
 MORN................1
Du på Farn, hon på Morn SP.V J din panna kan iag sij
 
 MORRA...............1
På dee största hundar morra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 MORSKA..............1
Ga sig för barne morska an FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 MOSER...............1
med bölder och Moser, D.III Ängelska Schique
 
 MOSIS...............1
Läs först första Mosis book E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 MOT.................6
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
mot dem som sig dristat slås. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mot sina Grannar fächtar med Åren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Som mot dem är skiördt som glas. E.V Dina ögon ä Demanter

Next Section

Top of Section