Next Section

Previous Section

 
 MINA................23
Skall Jag i alla mina dagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Bäckarne Öka sig af mina tåhrar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Lätt då mina trogna tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
till des iag i mina tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
måste du och mina plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
mina galna ögon runda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mina ögon till at lända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sade mina Ögon både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina Officerar alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att J wijst Ehr mina wänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina tanckar hafwa rymbt, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När iag mina ögon skickar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina knä för Cloris fötter, XXVI A L’aimable Bergere
mina hanskar lära få; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och för mina hanskar buga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina hanskar få för Ehr; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Mina tårar Hennes löije F.I Contre La Fortune
mina sorgse ögon wåta F.I Contre La Fortune
mina plågor få eij ända F.I Contre La Fortune
som iag hafft i mina daar S.V En Suputhz förswar
Mina Bußar hwar och een sin sysla giöör, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Dee ä ochså mina wänner B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
men när i mina tankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 MINDRE..............6
Doch är den mindre än mitt qwahl och min förtreet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
och fast mindre är det största S.V En Suputhz förswar
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Ja mindre än den minsta dwärg, G.IV Hwem är som detta gißa kan
Ju mindre tid at lefwa på E.IV Ästu unger war man glaa’r
och fast mindre än få sij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
 
 MINE................2
När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Mitt hierta är sårat, mine sinnen bedröfwa XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 MINNE...............5
Vtj mit minne ska du boo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Den trösten att det är behållit i ens minne, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 MINNES..............1
Men intet fins der minnes ja, E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 MINS................4
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Uti Catchesen om jag mins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Om iag mins rätt så tyks mig masquerad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 MINSKAS.............1
Wattnet minskas, men det rinner, E.III Liuset täres men det brinner
 
 MINST...............1
När iag minst tänckte uppå digh, XXVI A L’aimable Bergere
 
 MINSTA..............4
Och lemnar mig den minsta qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Att och deras minsta tand B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
åkren han giör minsta mödan B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Ja mindre än den minsta dwärg, G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 MIN’................1
Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, F.I Contre La Fortune
 
 MIST................9
Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag har mist mit Enda nöije, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag har mist min högsta Lust, XIX Ödemark i willa Skougar
Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Älen Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 MISTA...............9
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Han kan eij något mista, F.V Lustig frisk opp
Ty han kan intet mista, F.V Lustig frisk opp
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Ty the mista ther med mycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Heldre Gud och himmel mista B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
bättre mista goda nätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 MISTE...............1
Som miste både leek och mat. FA.I Det war en gång en unger katt
 
 MISTER..............4
Mister all sin lust och frögd, VII Contre L’amour
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der man mister arm och been, B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 MIST’...............1
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 MIT.................70
Och mit hierta har uptändt. I Mer än wackra min herdinna
Och rijfwer hiertatt mit i tu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Vtj mit Bröst som ledigt står, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Vtj mit minne ska du boo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men ach hwart fahr mit sinne hänn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Din roo så stor som nu mit qwahl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
och plågar mit hierta, X Farwähl med din plåga
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Himmelen hugnar sig öfwer mit qwahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ödet förachtar mit sorgbundna tahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Min Frijheet är fängzlad mit sielfzwåld är brutit XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Medan hans skåt mit hierta så kråßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Kierleken som mit nöije beröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Så böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har mist mit Enda nöije, XIX Ödemark i willa Skougar
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
som är öfwer mit förstånd, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mit i glädiens egit huus, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
förr än dhe mit hierta see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mit på dörren haa man lämbnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utj mit förkråßa hierta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hierta klämte i mit bröst XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Bort då Troheet uhr mit hierta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har din skiönheet qwäft mit hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Eij kunde nån mit hårda sinne dåra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Cupido sielf kund eij mit hierta såhra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så stötte Jag’n ifrån mit bröst. XXVI A L’aimable Bergere
Har skiöhnheet då mit hierta sårat, XXVI A L’aimable Bergere
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min sömbn är ängzligheet mit wakande beswär, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
som är deijlig till mit qwahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag betäncker mig så må mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
När hon mit Courage sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
mit Collegium är full skiäcktor, F.III En Krigsmans wijsa
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
wid mit bord förutan slammer S.II Kårf-giästbod
då slås ängslan uhr mit sinne, S.V En Suputhz förswar
Du narra meij mit took, B.IX Klagedicht
doch det är eij mit laag B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section